En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Blog om: 

Delning av aktiebolag blev möjligt genom den nya aktiebolagslag som trädde i kraft 2006-01-01. I inkomstskattelagen kallas motsvarande förfarande fission. Nedan använder jag uteslutande termen fission för att förenkla framställningen, trots att det egentligen är en felaktig term i vissa sammanhang, t.ex. i kommunikation med Bolagsverket.

Den skattemässiga huvudprincipen är att man skall kunna dela ett aktiebolag genom fission utan att det medför några negativa skattemässiga konsekvenser.

Förfarandet vid en fission påminner om förfarandet vid en fusion. I båda fallen finns bolag som ger ifrån sig tillgångar (överlåtande bolag) och bolag som tar emot tillgångar (övertagande bolag). Registrering skall ske hos Bolagsverket.

Det finns två typer av fission. I det ena fallet upplöses det överlåtande bolaget utan likvidation och i det andra fallet består det överlåtande bolaget. Det sistnämnda kallas partiell fission. Övertagande bolag kan vara ett eller flera befintliga bolag eller ett eller flera nybildade bolag.

Några av de viktigaste dokumenten som skall tas fram inför en fission är en delningplan och ett revisorsyttrande.

Inte bara överlåtande bolags tillgångar utan även dess skulder fördelas enligt delningsplanen. Det bolag som tar över skuld svarar i första hand för den. Övriga övertagande bolag har  solidariskt betalningsansvar för skulden men högst upp till den nettobehållning (förmögenhet) som tilldelats respektive övertagande bolag. Även överlåtande bolag kan svara solidariskt, om det finns kvar efter fissionen, vilket är fallet vid partiell fission.

En fission skall uppfylla ett antal villkor för att den inte skall föranleda beskattning. Bland annat gäller vid en partiell fission att det överlåtande bolaget skall överlåta minst en verksamhetsgren och behålla minst en verksamhetsgren.

Vid en partiell fission utgår vederlaget till det överlåtande bolagets ägare – inte till bolaget! Detta vederlag betraktas skattemässigt som utdelning. Sådan ersättning i form av aktier i det övertagande bolaget är inte skattepliktig. Ersättning i form av pengar skall däremot tas upp. Utdelningen anses komma från det överlåtande bolaget. Ersättningen skall vara marknadsmässig. Det finns ytterligare villkor som skall uppfyllas.

Tyvärr är fåmansföretagsreglerna i samband med en fission så komplicerade att man om möjligt bör undvika fission för fåmansföretag utom i sådana fall då det finns stora värden att vinna.

Det torde inte kunna bli aktuellt med uttag av stämpelskatt när en fastighet byter ägare genom fission.

Ett aktiebolag som äger fastigheter bör alltså genom fission kunna lägga över ägandet av en eller flera av fastigheterna i ett nybildat aktiebolag (nya fastighetsbolaget) utan att stämpelskatt uppkommer. Om det nya fastighetsbolaget ägs av ett annat bolag, betraktas aktierna i det nya fastighetsbolaget vanligtvis som näringsbetingade. Kapitalvinster på näringsbetingade aktier är som huvudregel skattefria. Genom fission och paketering i bolag på detta sätt bör således en fastighet kunna byta ägare utan vare sig inkomstskatt eller stämpelskatt.

Finns det då inga nackdelar med att göra på detta sätt? Jo, köparen får ett lägre avskrivningsunderlag än om han köper fastigheten direkt. Eftersom avskrivningstiderna är långa på byggnader, bör dock den nackdelen inte vara särskilt avskräckande.

5 Kommentarer
 1. anon
  Mikael R
  feb 27, 2008

  Tyvärr blev det lite problem när fissionsmöjligheten skrevs in i ABL, lagstiftarna hade missat vad som händer när det i bolaget finns en fastighet som har ett hembud inskrivet, dvs en intresseanmälan. I ombildningslagen 1982:352 står det 

  "6 § Fast egendom som utgör en hyreshus- eller småhusenhet och för vilken en intresseanmälan gäller, får inte överlåtas helt eller delvis genom köp eller byte utan att den förening som har gjort intresseanmälan har erbjudits att förvärva hela hyreshus- eller småhusenheten. Ett sådant erbjudande kallas hembud. Med överlåtelse genom köp eller byte likställs överlåtelse genom tillskott till bolag eller förening, utdelning eller skifte från bolag eller förening samt fusion enligt 23 kap. 1 § aktiebolagslagen (2005:551) eller delning enligt 24 kap. 1 § samma lag."

  Jag avråder till att göra en delning med fastigheter innan det kommer klarlägganden av vad som händer när det finns ett hembud. Om man tolkar lagen bokstavligt kan bostadsrättsföreningen försäker tvinga sig emellan det överlåtande och övertagande bolaget och om det är en fullständig fission, dvs om det överlåtande bolaget upplöses, kan man få en situation där ingen ägare till fastigheten finns, och om brf skulle få ta över fastigheten vilket pris skulle det i så fall vara? Värdet i fusionsplanen behöver ju inte vara marknadsvärdet . Dessutom, en fastighetsägare skulle aldrig genomföra en fission om han/hon riskerade att bli av med fastigheten - fission ska ju vara en företagsorganisatorisk ändring. Det finns dock en formulering i slutet av samma paragraf

  "Hembud behövs inte heller, om ett förvärv av föreningen skulle vara oskäligt med hänsyn till förhållandet mellan överlåtaren och en annan förvärvare än föreningen eller villkoren för eller omständigheterna vid en sådan överlåtelse. Frågan om hembud behövs prövas av hyresnämnden på begäran av fastighetsägaren."

  så det blir nog rätt så småningom, men man riskerar att ärendet drar ut på tiden i hyresnämnderna som nog inte har rutiner och kunskap om detta ännu. Det finns mycket mer att skriva om detta.
   

 1. anon
  Göran G
  jun 19, 2012

  Ni skriver; "Tyvärr är fåmansföretagsreglerna i samband med en fission så komplicerade att man om möjligt bör undvika fission för fåmansföretag utom i sådana fall då det finns stora värden att vinna."

  Varför är detta krångligt. I vårt fall har vi ett moderbolag utan verksamhet som har två dotterbolag. Vi vill nu dela dessa två dotterbolag så de får varsitt moderbolag och det enklaste blir då att behålla det gamla samt skapa ett nytt genom delning. Är det något vi missat och bör vara vaksamma på?

 1. anon
  Clas Ramert
  feb 18, 2013

  Efter en lagändring går det numera inte att undvika stämpelskatt vid en partiell fission.

  Hälsningar/ClasSkattepunkten AB   

 1. anon
  powerpippi
  nov 27, 2018

  Vi är boende i en fastighet som skulle delats upp i fission. Vi fick rätt i hyresnämnden att få hembud. Ombildning har inte skett och bolaget som äger fastigheten vi bor i är upplöst. Således är vi i den situation som nämndes ovan. Vilka är vår motpart? Vi har ett ärende att pröva i rätten och undrar om det marknadspris vi erbjöds fortfarande gäller när vi formellt faktiskt inte har en ägare längre. 

 1. anon
  Clas Ramert
  nov 27, 2018

  Hej!

  En fastighet har alltid en ägare. Hör med Lantmäteriet om vem som är ägare!

  Hälsningar/ClasSkattepunkten AB