En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Finansinspektionen föreslås få bättre verktyg för att motverka att det finansiella systemet missbrukas av kriminella nätverk

Publicerad 04 juli 2024

Finansdepartementet har idag remitterat en promemoria med förslag på regeländringar som ger Finansinspektionen utökade befogenheter att motverka missbruk av det finansiella systemet av kriminella aktörer. Förslagen ger Finansinspektionen utökade möjligheter att vid lämplighetsprövningar kontrollera om företrädare för finansiella företag har begått brott. Genom ändringarna får Finansinspektionen de verktyg som efterfrågats i en hemställan till regeringen.

Utjämningskommittén har överlämnat sina förslag till civilministern

Publicerad 02 juli 2024

Civilminister Erik Slottner tog i dag emot slutbetänkandet från den parlamentariska Utjämningskommittén. Kommittén har gjort en bred översyn av det kommunalekonomiska utjämningssystemet och lämnar flera förslag på förändringar som syftar till att skapa mer likvärdiga ekonomiska förutsättningar för kommunerna och regionerna.

Sänkt alkoholskatt för öl från mikrobryggerier

Publicerad 27 juni 2024

Finansdepartementet har nu remitterat ett förslag om sänkt alkoholskatt på öl tillverkad av mikrobryggerier.

Mikrobryggerier återfinns över hela vårt land där de skapar jobb och tillväxt. Det handlar oftast om små företag där ett passionerat hantverk står i centrum. Mikrobryggerier är också viktiga besöksmål för turister och bidrar till att göra Sverige en attraktiv turistnation.

Skatteverket får utökade möjligheter att fatta automatiserade beslut

Publicerad 20 juni 2024

Regeringen har beslutat om en förordningsändring som innebär att Skatteverket kommer kunna fatta automatiserade beslut i större utsträckning och därmed effektivisera sin verksamhet.

En av regeringens centrala prioriteringar är att öka produktiviteten i den svenska ekonomin. I det ingår att kontinuerligt arbeta för att effektivisera statsförvaltningens verksamhet. Därför har regeringen nu fattat beslut om en förordningsändring som kommer effektivisera Skatteverkets verksamhet.

Nya åtgärder mot den kriminella ekonomin

Publicerad 13 juni 2024

Regeringen har beslutat om en lagrådsremiss med förslag om vissa förändringar på F-skattens område för att skydda det seriösa näringslivet och motverka den kriminella ekonomin.

Den grova organiserade brottsligheten är systemhotande. För att knäcka den behöver den kriminella ekonomin strypas. En viktig del är att stoppa kriminella från att använda företag som brottsverktyg. Regeringen har nu därför beslutat om åtgärder som stärker Skatteverkets kontroller av företag som har F-skatt.

Nytt Öresundsavtal undertecknat

Publicerad 10 juni 2024

Sverige och Danmark har nu undertecknat ett nytt Öresundsavtal. Avtalet innebär stora förbättringar för både gräns­pendlare och deras arbetsgivare och skapar en bättre arbetsmarknad i Öresund. Ambitionen är att avtalet ska kunna träda i kraft 2025.

Ett avgörande steg mot svenskt deltagande i Eppo

Publicerad 05 juni 2024

Regeringen har beslutat att anmäla Sveriges avsikt att delta i Europeiska åklagarmyndigheten (Eppo) till ministerrådet och EU-kommissionen. Ett svenskt deltagande i Eppo innebär bättre möjligheter att utreda, lagföra och väcka talan mot ekonomisk brottslighet i EU.

Pressträff med finansminister Elisabeth Svantesson och Danmarks skatteminister Jeppe Bruus vid Öresundsbron

Publicerad 04 juni 2024

Måndag den 10 juni håller finansminister Elisabeth Svantesson och Danmarks skatteminister Jeppe Bruus pressträff med anledning av signeringen av det nya Öresundsavtalet mellan Danmark och Sverige.

Tid: 10 juni 2024 kl. 14.00
Plats: Föranmälda journalister kan delta på plats på Luftkastellet, Utsiktsvägen 10, 216 30, Limhamn, Malmö.

Förbättrade 3:12-regler för fåmansföretag

Publicerad 03 juni 2024

Finansminister Elisabeth Svantesson har tagit emot betänkandet från den kommitté som har haft i uppdrag att komma med förslag på nya skatteregler för utdelning och kapitalvinst på andelar i fåmansföretag, de så kallade 3:12-reglerna.

Pressträff med finansministern vid överlämnandet av 3:12-utredningens betänkande

Publicerad 31 maj 2024

Måndag den 3 juni håller finansminister Elisabeth Svantesson en pressträff när Kommittén om förenklad beskattning av ägare till fåmansföretag överlämnar sitt betänkande. På pressträffen deltar Linda Haggren, ordförande i kommittén.

Tid: 3 juni 2024 kl. 11.00
Plats: Plats: Föranmälda journalister kan delta på plats i Lilla pressrummet, Rödbodgatan 6.

Färre företag ska behöva redovisa moms

Publicerad 23 maj 2024

Regeringen tar nu ytterligare ett steg för att förbättra företagsklimatet i Sverige. I budgetpropositionen för 2024 aviserades att omsättningsgränsen för moms ska höjas så att färre företag behöver redovisa moms. Regeringen har nu tagit nästa steg och beslutat om en proposition med förslag om att bland annat höja omsättningsgränsen för moms från 80 000 kronor till 120 000 kronor. Det innebär att färre företag kommer behöva redovisa moms.

Uppdrag att stärka penningtvättstillsynen

Publicerad 10 maj 2024

Regeringen har i dag gett Finansinspektionen i uppdrag att redovisa hur myndighetens penningtvättstillsyn kan utvecklas. Uppdraget syftar till att stärka förutsättningarna för att bekämpa penningtvätt och finansiering av terrorism. Det kan till exempel handla om att göra fler platsbesök.

Utredning om utvidgade möjligheter till frivillig moms på fastighetsområdet

Publicerad 08 maj 2024

Regeringen har beslutat ett en utredare ska se över om reglerna om frivillig beskattning för moms vid uthyrning av lokaler ska utvidgas till fler situationer än idag. Utredaren ska också bedöma hur momsreglerna om justering av tidigare gjorda avdrag vid fastighetsförsäljning ska ändras för att bli förenliga med EU-rätten och i det sammanhanget överväga frivillig beskattning vid försäljning av fastighet.

Överenskommelse om nytt Öresundsavtal

Publicerad 06 maj 2024

Sverige och Danmark har nu nått en förhandlingsöverenskommelse om ett nytt Öresundsavtal. Syftet är främst att förenkla för gränspendlare och deras arbetsgivare och därmed få en bättre fungerande arbetsmarknad i Öresund. Ambitionen är att underteckna avtalet så fort som möjligt så att det kan träda kraft 2025.

Utredning lämnar förslag på åtgärder för att förhindra momsbedrägerier

Publicerad 02 maj 2024

I dag överlämnade Utredningen om åtgärder för att förhindra mervärdesskattebedrägerier sitt slutbetänkande till regeringen. Utredningen har haft i uppdrag att föreslå åtgärder för att förhindra bedrägerier och skatteundandragande på mervärdesskatteområdet, särskilt så kallade karusellbedrägerier.

Produktivitetskommissionen lämnar sitt delbetänkande

Publicerad 29 april 2024

Finansminister Elisabeth Svantesson har i dag tagit emot Produktivitetskommissionens delbetänkande. I betänkandet lämnar kommissionen förslag för att höja produktiviteten i svensk ekonomi.

Flera skatteförslag som remitterats inför höstbudgeten

Publicerad 22 april 2024

Inför budgetpropositionen för 2025 är det angeläget att flera skatteförslag kan förberedas genom remittering för att möjliggöra en samlad behandling av skatteförslag med budgeteffekter. Därför remitteras dessa promemorior från Finansdepartementet.

Regeringen föreslår sänkt skatt på snus och höjd skatt på cigaretter

Publicerad 11 april 2024

Regeringen har i dag beslutat om en proposition med förslag om sänkt skatt på snus samt höjd skatt för bland annat cigaretter och röktobak. Förslagen aviserades i budgetpropositionen för 2024.

Skatteverket ska förbereda utbetalningar av lönegarantin

Publicerad 28 mars 2024

Antalet felaktiga utbetalningar från den statliga lönegarantin ska minska. Som en del i arbetet har regeringen fattat beslut om att Skatteverket ska förbereda för att kunna betala ut lönegarantiersättning från februari 2025.

Färre företag ska behöva redovisa moms

Publicerad 21 mars 2024

Regeringen tar nu ytterligare ett steg för att förbättra företagsklimatet i Sverige. I budgetpropositionen för 2024 aviserades att omsättningsgränsen för moms ska höjas så att färre företag behöver redovisa moms. Regeringen har idag tagit nästa steg och beslutat om en lagrådsremiss med förslag om att bl.a. höja omsättningsgränsen för moms från 80 000 kronor till 120 000 kronor. Det innebär att färre företag kommer behöva redovisa moms.

Förslag om tillfälligt höjt tak för rotavdraget överlämnas till riksdagen

Publicerad 19 mars 2024

Regeringen överlämnar i dag en proposition till riksdagen med förslag om att taket för rotavdraget tillfälligt ska höjas och att det tillfälligt ska införas separata tak för rot- respektive rutavdraget. Förslaget aviserades i budgetpropositionen för 2024 för att stötta byggsektorn under den pågående lågkonjunkturen.

Förslag om kompensation till 57:orna överlämnas till riksdagen

Publicerad 19 mars 2024

Regeringen överlämnar i dag en proposition till riksdagen med förslag om att 57:orna kompenseras för sin uteblivna skattesänkning. I propositionen föreslås också en höjning av åldersgränsen för det förhöjda grundavdraget för att personer födda 1959 inte ska drabbas på samma sätt. Förslagen aviserades i budgetpropositionen för 2024.

Sänkt skatt för husbilar

Publicerad 15 mars 2024

Finansdepartementet har i dag remitterat en promemoria med förslag om att husbilar inte längre ska omfattas av malus, det vill säga den förhöjda fordonsskatt som gäller för vissa nya bilar under de tre första åren.

Regeringen överlämnar proposition om svenskt deltagande i den europeiska åklagarmyndigheten (Eppo)

Publicerad 13 mars 2024

Regeringen överlämnar en proposition till riksdagen med förslag på nödvändiga lagändringar för att Sverige ska kunna delta i den Europeiska åklagarmyndigheten, (Eppo).

Avskaffat krav på att bevara kvitton och annan räkenskapsinformation i pappersform

Publicerad 05 mars 2024

Regeringen har beslutat en proposition med förslag om att avskaffa kravet på att räkenskapsinformation ska bevaras i original. Förslaget innebär stora kostnadsbesparingar för företagen som inte behöver spara sin räkenskapsinformation på papper.

Sidor