En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver privat hjälp av en skattekonsult.

Pausad BNP-indexering av drivmedelsskatten år 2022

Publicerad 03 mars 2021

En del av den årliga indexeringen av bensin- och dieselskatten kommer att pausas tillfälligt nästa år. Syftet är att möta högre priser för konsumenterna till följd av att inblandningen av biodrivmedel ökar. Förslaget aviserades i regeringens budgetproposition för 2021 och bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna. Finansdepartementet skickar förslaget på remiss i dag.

Möjlighet till anstånd med skatteinbetalningar med ytterligare en månad

Publicerad 19 februari 2021

Möjligheten för företag som är i behov av en tillfällig likviditetsförstärkning att skjuta upp sina skatteinbetalningar utvidgas än en gång. I en promemoria som Finansdepartementet i dag skickar ut på remiss föreslås att anstånd ska kunna beviljas för ytterligare en månad samt att en möjlighet att välja månaden januari 2021 läggs till. Dessutom sänks nivån på anståndsavgiften. Förslaget bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Förlängning av slopad förmånsbeskattning för parkering och gåvor till anställda

Publicerad 19 februari 2021

Skattefriheten för förmån av fri parkering i anslutning till arbetsplatsen ska förlängas. Även den slopade förmånsbeskattningen för gåvor till anställda upp till ett värde av 1 000 kronor förlängs. Det föreslås i en promemoria som Finansdepartementet skickar på remiss. Förslaget bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Nya möjligheter till anstånd med skatten för krisdrabbade företag från i morgon

Publicerad 04 februari 2021

Regeringen har nu utfärdat den lag som förlänger och förstärker anståndsmöjligheten för krisdrabbade företag. Fullt utnyttjat innebär det ytterligare 300 miljarder kronor i likviditetsförstärkning. Den nya lagen träder i kraft i morgon men det går redan nu att ansöka om anstånd enligt de nya reglerna.

Utredning tittar på fler undantag från skatt på avfall

Publicerad 04 februari 2021

Regeringen har i dag gett en utredare i uppdrag att se över om fler undantag bör införas i lagarna om avfallsskatt och avfallsförbränningsskatt. Syftet är att förbättra förutsättningarna för materialåtervinning och göra lagarna så träffsäkra som möjligt.

Säkrare samordningsnummer och bättre förutsättningar för korrekta uppgifter i folkbokföringen

Publicerad 04 februari 2021

Regeringen föreslår nu förändringar i reglerna om samordningsnummer och i folkbokföringen. Bland annat kommer samordningsnummer automatiskt att förklaras vilande efter fem år. Dessutom får alla myndigheter nu ett ansvar att anmäla fel i folkbokföringen till Skatteverket om inte särskilda skäl föreligger. Regeringen avser besluta att lämna förslagen till Lagrådet i dag.

- För att skapa ordning och reda genomför vi en översyn av alla samordningsnummer som är äldre än fem år, säger finansminister Magdalena Andersson.

Förstärkta åtgärder mot gränsöverskridande skatteplanering

Publicerad 21 januari 2021

Regeringen har i dag beslutat om en lagrådsremiss som en del i genomförandet av EU:s direktiv mot skatteundandraganden. Syftet med förslaget är att stoppa användningen av skillnader i olika länders skattelagstiftning för gränsöverskridande skatteplanering.

- Det här är ytterligare ett exempel där samarbetet i EU används på ett effektivt sätt för att komma åt skatteplanering där man utnyttjar skillnader i olika länders lagar, säger finansminister Magdalena Andersson.

Ytterligare en extra ändringsbudget för 2021 har lämnats till riksdagen

Publicerad 19 januari 2021

Regeringen har i dag överlämnat en tredje extra ändringsbudget för 2021 till riksdagen. Budgeten innehåller förslag som till exempel den förstärkta och förlängda korttidspermitteringen, det förlängda omställningsstödet och det nya nedstängningsstödet. Budgeten innehåller även medel för den tillfälligt stoppade 180-dagarsprövningen i sjukförsäkringen. Regeringens förslag bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Sänkta arbetsgivaravgifter för unga tidigareläggs

Publicerad 15 januari 2021

Regeringens planerade sänkning av arbetsgivaravgifter för unga kommer att tidigareläggas och gälla redan från och med 1 januari i år. I budgetpropositionen för 2021 aviserade regeringen att sänkningen skulle gälla från och med april. Förslaget bygger på en överenskommelse mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna.

Förslaget om en tillfällig skattereduktion för att hantera ökade arbetskostnader till följd av pandemin på remiss

Publicerad 22 december 2020

Regeringen remitterar i dag ett förslag på en tillfällig skattereduktion för arbetsinkomster för att hantera ökade arbetskostnader till följd av pandemin. Förslaget aviserades i budgetpropositionen för 2021 och bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Till följd av nya restriktioner förlängs omställningsstödet för januari-februari och likviditetsstödet tidigareläggs

Publicerad 19 december 2020

Regeringen har kommunicerat ytterligare restriktioner för att minska smittspridningen. För att lindra konsekvenserna för jobb och företag förlängs även omställningsstödet januari-februari. Ikraftträdandet för skatteanstånden kommer också att kunna tidigareläggas. Förslaget bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Uppdrag till Skatteverket att motarbeta felaktig folkbokföring

Publicerad 18 december 2020

Regeringen ger Skatteverket i uppdrag att i samverkan med ett antal frivilliga kommuner inrätta ett pilotprojekt för att motarbeta felaktig folkbokföring. Uppdraget aviserades i budgetpropositionen 2021 och är en del av en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Förslag till skattereduktion för investeringar på remiss

Publicerad 08 december 2020

Finansdepartementet remitterar i dag en promemoria med ett förslag om en tillfällig skattereduktion för investeringar i inventarier. Enligt förslaget får den som under kalenderåret 2021 investerar i sin näringsverksamhet genom att anskaffa inventarier rätt till en avräkning mot sin beräknade skatt. Förslaget bygger på en överenskommelse mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna och aviserades i budgetpropositionen för 2021.

Ytterligare 300 miljarder i likviditetsstöd via skattekontot

Publicerad 04 december 2020

Fler krisåtgärder för att stötta företag

Publicerad 27 november 2020

I dag presenteras att möjligheterna till anstånd med skatteinbetalningar kommer att justeras i en kommande ändringsbudget. Utformningen av det förlängda omsättningsstödet för enskilda näringsidkare presenteras också. Förslagen bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Fler valmöjligheter vid anstånd med skatteinbetalningar

Finansdepartementet föreslår mer generösa regler för personaloptioner

Publicerad 17 november 2020

Enligt ett förslag som Finansdepartementet skickar på remiss ska skattereglerna för personaloptioner utvidgas. Syftet är att fler företag ska kunna ta del av förmånen, som riktar sig till unga företag med tillväxtambitioner som vill attrahera och behålla nyckelpersoner i bolaget.

Utvidgningen innebär att två gränser höjs vad gäller antalet anställda samt hur stor omsättning företaget får ha för att omfattas av reglerna:

Ytterligare krisåtgärder för företag

Publicerad 09 november 2020

Flera åtgärder som vidtagits för att stötta svenska jobb och företag genom krisen kommer att förlängas. Det handlar bland annat om korttidspermittering, anstånd med skatteinbetalningar, omställningsstöd och omsättningsstöd till enskilda näringsidkare. Förslagen bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Förlängd korttidspermittering i upp till sju månader

Ytterligare två extra ändringsbudgetar till riksdagen

Publicerad 03 november 2020

Idag har regeringen överlämnat ytterligare två extra ändringsbudgetar för 2020 till riksdagen. Regeringens förslag bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Regeringens elfte extra ändringsbudget innehåller följande förslag:

Ökad förutsägbarhet vid val av karenstid i sjukförsäkringen för egenföretagare

Publicerad 02 november 2020

Idag presenterade utredningen Tydligt, enkelt och förutsägbart – Företagares trygghetssystem sitt delbetänkande. Utredningen föreslår att åldersgränsen 55 år som bortre gräns för möjligheten att kunna välja kortare karenstid i sjukförsäkringen ska tas bort för en försäkrad med inkomst av annat förvärvsarbete och som betalar egenavgifter.

Regeringen föreslår nytt avdragsförbud som ökar trycket på icke samarbetsvilliga jurisdiktioner på skatteområdet

Publicerad 13 oktober 2020

Regeringen har överlämnat en proposition till riksdagen med förslag om att införa ett nytt avdragsförbud för ränteutgifter på skulder till företag i jurisdiktioner som EU-länderna bedömer som icke samarbetsvilliga på skatteområdet. Syftet är att motverka skatteplanering och skadlig skattekonkurrens.

Det nya avdragsförbudet innebär att ett företag inte får dra av ränteutgifter för en skuld till ett företag i en jurisdiktion upptagen på EU:s så kallade svarta lista.

Fortsatt skattebefrielse för rena och höginblandade drivmedel

Publicerad 08 oktober 2020

Europeiska kommissionen har beslutat att godkänna Sveriges statsstödsansökan för skattebefrielse av rena och höginblandade biodrivmedel. Beslutet innebär att rena och höginblandade biodrivmedel, så som E85, rapsbaserad biodiesel och HVO som inte omfattas av reduktionsplikten, kan fortsätta att skattebefrias i Sverige även under 2021.

Skatten föreslås tas bort för donerade måltider till anställda

Publicerad 24 september 2020

Under den pågående pandemin har det funnits en stor vilja bland allmänheten att donera mat till bland annat sjukvårdspersonal. Enligt nuvarande regler ska den typen av gåvor i vissa fall förmånsbeskattas, men regeringen föreslår nu en lagändring. Förslaget, som i dag lämnas till Lagrådet, aviserades i budgetpropositionen för 2021 och bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Avskaffad schablonintäkt på uppskovsbelopp

Publicerad 20 september 2020

Den så kallade uppskovsräntan för uppskjuten skatt på vinst vid bostadsförsäljning ska tas bort nästa år. Det avser regeringen föreslå i budgetpropositionen för 2021. Både befintliga och framtida uppskov ska omfattas av de nya reglerna. Regeringens förslag bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Förstärkt arbete mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Publicerad 20 september 2020

Ett hållbart finansiellt system tillåter inte penningtvätt eller finansiering av terrorism. Regeringen har därför under de senaste åren kommit med ett stort antal förslag för att stärka regelverket.

I takt med att regelverket har stärkts har även mer resurser tillförts så att Finansinspektionen, som har ansvar för tillsynen av att finansiella företag i Sverige följer penningtvättslagen, har kunnat höja ambitionen ytterligare.

Expertskatten föreslås bli mer konkurrenskraftig

Publicerad 18 september 2020

Regeringen kommer under hösten att lägga fram ett förslag som innebär att tidsgränsen för skattelättnad enligt expertskattereglerna utvidgas från tre till fem år. Regeringens förslag bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Sidor