En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Förslag om höjda skatter på alkohol och tobak remitteras

Publicerad 20 januari 2022

I budgetpropositionerna för 2021 och 2022 aviserade regeringen att skatterna på alkohol och tobak ska höjas. Finansdepartementet remitterar i dag en promemoria med förslag om höjda alkohol- och tobaksskatter.

Skattehöjningarna föreslås genomföras i två steg och träda i kraft den 1 januari 2023 respektive den 1 januari 2024. De nu föreslagna höjningarna motsvarar aviseringarna i budgetpropositionerna för 2021 och 2022.

Regeringen lämnar extra ändringsbudget med förslag om skatteanstånd och förlängd skattefrihet för förmån av fri parkering

Publicerad 20 januari 2022

Regeringen lämnar i dag årets andra extra ändringsbudget till riksdagen. Budgeten innehåller förslag om skatteanstånd och fortsatt tillfällig skattefrihet för förmån av fri parkering. Åtgärderna har presenterats tidigare.

Mikael Damberg till Bryssel för möte i Ekofinrådet

Publicerad 17 januari 2022

Tisdag den 18 januari deltar finansminister Mikael Damberg i ett möte i rådet för ekonomiska och finansiella frågor (Ekofin) i Bryssel tillsammans med sina kollegor i EU. Det blir hans första rådsmöte som finansminister.

BNP-indexering av två skatter på remiss

Publicerad 21 december 2021

I budgetpropositionen för 2022 aviserade regeringen att skatten på kemikalier i viss elektronik och skatten på avfallsförbränning årligen ska räknas om med ett schabloniserat tillägg på två procentenheter utöver den så kallade KPI-omräkningen. Finansdepartementet remitterar idag en promemoria med förslaget.

Regeringen återinför krisstöd till företag med start i december

Publicerad 17 december 2021

Smittskyddsåtgärderna som infördes i förra veckan har påverkat möjligheten för många företag att bedriva sin verksamhet, bland annat till följd av beteendeförändringar i samhället. Regeringen ger idag nya besked om den plan för återinförda företagsstöd som presenterades på en pressträff den 7 december.

Finansdepartementet remitterar förslag om sänkt skatt på bensin och diesel

Publicerad 10 december 2021

Finansdepartementet skickar i dag en promemoria på remiss med förslag om att sänka skatten på bensin och diesel från 1 maj 2022. Förslaget följer ett tillkännagivande från riksdagen.

Förlängd skattefrihet för parkering på jobbet skickas på remiss

Publicerad 10 december 2021

Vid en pressträff i tisdags meddelade regeringen att skattefriheten för förmån av fri parkering på arbetsplatsen ska förlängas till och med 31 mars 2022. En promemoria med förslaget skickas nu på remiss av Finansdepartementet.

Ny regel ska stoppa handel med underskottsföretag

Publicerad 09 december 2021

Regeringen har idag beslutat om en lagrådsremiss med förslag om att införa en särskild begränsningsregel för att stoppa handel med så kallade underskottsföretag i skatteplaneringssyfte.

EU-kommissionen godkänner riskskatten för kreditinstitut

Publicerad 26 november 2021

Sveriges statsstödsanmälan om att införa en ny riskskatt för större banker och andra kreditinstitut har godkänts av EU-kommissionen.

Förslaget om att införa en ny riskskatt aviserades första gången i budgetpropositionen för 2020 och skatten är en del av inkomstberäkningen i budgeten för 2022. I slutet av oktober 2021 överlämnade regeringen därför en proposition med förslag om en riskskatt för kreditinstitut till riksdagen. Regeringen anmälde även förslaget till EU-kommissionen för granskning.

Förslaget om riskskatt för kreditinstitut lämnas till riksdagen

Publicerad 28 oktober 2021

Kriser i det finansiella systemet leder ofta till stora kostnader för samhället. Regeringen vill därför införa en ny skatt för större banker och andra kreditinstitut som ska stärka de offentliga finanserna och skapa utrymme för att täcka de indirekta kostnader som en finanskris riskerar att föra med sig. Förslaget aviserades i budgetpropositionen för 2020 och beräknas öka statens skatteintäkter med 6 miljarder kronor på sikt.

Ny och enklare subvention av arbetsresor

Publicerad 22 oktober 2021

Det nuvarande reseavdraget föreslås ersättas med en enklare, avståndsbaserad och färdmedelsneutral skattereduktion. En promemoria med förslaget går i dag ut på remiss. Med förslaget får fler pendlare skattelättnad jämfört med i dag, och reglerna blir enklare att tillämpa. Förslaget innebär en omfördelning av resurser från personer som bor i storstadsområden till personer som bor i övriga delar av landet.

Förslag om avskaffad reklamskatt till riksdagen

Publicerad 12 oktober 2021

Regeringen överlämnar nu en proposition till riksdagen med förslag om att avskaffa reklamskatten från och med nästa år. Skatten betalas i dag av många idrottsföreningar som upplåter annonsplatser på exempelvis matchställ. Förslaget aviserades i regeringens budget för 2022.

Omkring 3 000 organisationer och företag betalar i dag reklamskatt, däribland omkring 1 600 idrottsföreningar som betalar ungefär 45 miljoner kronor i reklamskatt per år.

Förslag till riksdagen om enklare skatteregler vid tillfälliga uppdrag på annan ort

Publicerad 05 oktober 2021

Regeringen lämnar i dag en proposition till riksdagen om att förenkla skattereglerna för personal som har tillfälliga anställningar och uppdrag på annan ort. I och med regeländringen ska exempelvis tillfälligt inhyrd personal som hjälper till vid en skogsbrand inte behöva betala skatt på ersättningar för mat och boende under uppdraget. Förslaget aviserades i budgetpropositionen för 2022.

Stora satsningar på välfärden och äldreomsorgen

Publicerad 09 september 2021

I budgetpropositionen föreslår regeringen stora satsningar på välfärden. För 2022 föreslås bland annat generella tillskott till kommuner och regioner, ett flertal satsningar för höjd kvalitet inom äldreomsorgen, avgiftsfri pneumokockvaccinering för alla 75-åringar och satsningar på digital infrastruktur. Regeringen avser att överlämna dessa förslag i budgetpropositionen för 2022 till riksdagen.

Förslag för att stoppa risk för kringgåenden av 3:12-reglerna till Lagrådet

Publicerad 09 september 2021

Regeringen går nu vidare till Lagrådet med förslaget om att komplettera de särskilda skatteregler som gäller för ägare till fåmansföretag, de så kallade 3:12-reglerna. Syftet är att förtydliga rättsläget och därmed förhindra att reglerna kringgås med hjälp av ägarstiftelser.

Klart med fortsatt skattebefrielse för flytande biodrivmedel

Publicerad 03 september 2021

EU-kommissionen meddelar i dag att man har godkänt Sveriges ansökan om förlängd skattebefrielse för höginblandade flytande biodrivmedel. Därmed kan bränslen som exempelvis E85 och biodiesel förbli skattefria i Sverige även nästa år.

Enklare skatteregler vid tillfälliga uppdrag på annan ort

Publicerad 02 september 2021

Regeringen vill förenkla skattereglerna för personal som har tillfälliga anställningar och uppdrag på annan ort. I och med regeländringen ska exempelvis tillfälligt inhyrd personal som hjälper till vid en skogsbrand inte behöva betala skatt på ersättningar för mat och boende under uppdraget. Förslaget lämnas till Lagrådet i dag för att kunna ingå i budgetpropositionen för 2022.

Möjlighet till avbetalningsplan för företag som beviljats anstånd med skatt under krisen

Publicerad 01 september 2021

En stor del av skatteanstånden som har beviljats under pandemin väntas löpa ut under våren nästa år, med början i månadsskiftet mars–april. Finansdepartementet remitterar nu ett förslag som innebär att återbetalningstiden kan förlängas med ytterligare 15 månader samtidigt som företaget följer en avbetalningsplan. Regeringen avser att avisera förslaget i budgetpropositionen för 2022.

Mer pengar i plånboken för låg- och medelinkomsttagare

Publicerad 01 september 2021

Regeringen presenterar i dag tre kommande skatteförslag i höstens budget. Omkring 7,5 miljoner svenskar omfattas av satsningen och tyngdpunkten ligger på låg- och medelinkomsttagare.

– Nu tar vi Sverige framåt efter pandemin. Därför genomför vi nu konjunkturstimulanser som är inkluderande, säger finansminister Magdalena Andersson.

Skattereduktion med tyngdpunkt på låg- och medelinkomsttagare

Reklamskatten slopas nästa år

Publicerad 31 augusti 2021

Från och med nästa år vill regeringen avskaffa reklamskatten. Skatten betalas i dag av många idrottsföreningar som upplåter annonsplatser på exempelvis matchställ. Regeringen avser att avisera förslaget i budgetpropositionen för 2022. Det bedöms minska administrationen för omkring 1 600 idrottsföreningar.

Nya lagar och förordningar träder ikraft vid halvårsskiftet

Publicerad 30 juni 2021

Vid halvårsskiftet träder flera nya lagar och förordningar i kraft. I dag publicerar Regeringskansliet skriften Viktigare lagar och förordningar, en sammanställning av lagar och förordningar som träder i kraft vid halvårsskiftet.

Vid halvårsskiftet träder bland annat följande lagar och förordningar i kraft:

Utredning om offentliggörande av skatt land-för-land inom EU

Publicerad 17 juni 2021

Regeringen har i dag beslutat om att ge en särskild utredare i uppdrag att analysera EU-direktivet om offentlig land-för-land-rapportering. De nya reglerna i direktivet innebär att stora multinationella företag som bedriver verksamhet inom EU ska offentliggöra den skatt de betalar land-för-land.

Dir. 2021:46 Genomförande av EU-direktiv om offentlig land-för-land-rapportering och några frågor om års- och koncernredovisningar

Skrivelse till riksdagen om att stoppa handel med underskottsföretag

Publicerad 10 juni 2021

Inom ramen för regeringens möjlighet att lämna sk. stoppskrivelser har regeringen i dag beslutat om en sådan skrivelse till riksdagen. I skrivelsen aviserar regeringen förslag som ska motverka handel med underskottsföretag och kringgående av den så kallade beloppsspärren.

Utredningstiden förlängs för utredning om matchfixning och olicensierad spelverksamhet

Publicerad 31 maj 2021

I november 2020 fick en utredare i uppdrag att stärka arbetet mot matchfixning och olicensierad spelverksamhet. Nu förlängs utredningstiden. Samtidigt får utredningen ytterligare ett uppdrag att se över behovet av justerade regler vid överträdelser av penningtvättslagen.

Sidor