En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver privat hjälp av en skattekonsult.

Utredning om offentliggörande av skatt land-för-land inom EU

Publicerad 17 juni 2021

Regeringen har i dag beslutat om att ge en särskild utredare i uppdrag att analysera EU-direktivet om offentlig land-för-land-rapportering. De nya reglerna i direktivet innebär att stora multinationella företag som bedriver verksamhet inom EU ska offentliggöra den skatt de betalar land-för-land.

Dir. 2021:46 Genomförande av EU-direktiv om offentlig land-för-land-rapportering och några frågor om års- och koncernredovisningar

Skrivelse till riksdagen om att stoppa handel med underskottsföretag

Publicerad 10 juni 2021

Inom ramen för regeringens möjlighet att lämna sk. stoppskrivelser har regeringen i dag beslutat om en sådan skrivelse till riksdagen. I skrivelsen aviserar regeringen förslag som ska motverka handel med underskottsföretag och kringgående av den så kallade beloppsspärren.

Utredningstiden förlängs för utredning om matchfixning och olicensierad spelverksamhet

Publicerad 31 maj 2021

I november 2020 fick en utredare i uppdrag att stärka arbetet mot matchfixning och olicensierad spelverksamhet. Nu förlängs utredningstiden. Samtidigt får utredningen ytterligare ett uppdrag att se över behovet av justerade regler vid överträdelser av penningtvättslagen.

Stärkta åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Publicerad 31 maj 2021

Utredningen om stärkta åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism har idag överlämnat sitt betänkande till finansmarknadsminister Åsa Lindhagen.

Regeringen ansöker om fortsatt skattebefrielse för flytande biodrivmedel

Publicerad 28 maj 2021

Regeringen har lämnat in en ansökan till EU-kommissionen om att få förlängt godkännande för det nuvarande skatteundantaget för flytande rena och höginblandade biodrivmedel.

Sveriges nuvarande skatteundantag för flytande rena och höginblandade biodrivmedel löper ut vid årsskiftet och därför har regeringen nu lämnat in en ansökan om att få statsstödsgodkännandet förlängt med ytterligare ett år.

Förbättrade regler för personaloptioner hos unga tillväxtföretag

Publicerad 28 maj 2021

Regeringen vill anpassa reglerna så att fler unga företag ska kunna erbjuda personaloptioner för att attrahera och behålla nyckelpersoner. Bland annat föreslås ett höjt tak för hur många anställda företaget får ha för att omfattas av reglerna. Dessutom anpassas reglerna för att förenkla administrationen. Förslaget bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna och skickas nu till Lagrådet för granskning.

Socialförsäkringsavtal mellan Sverige och Japan

Publicerad 27 maj 2021

Regeringen vill öka tryggheten i fråga om pensioner för personer som arbetar i både Sverige och Japan, minska byråkratin för svenska företag och underlätta för familjemedlemmar. Det är något av innehållet i det avtal om social trygghet som Sverige och Japan har enats om. Avtalet samordnar de svenska och japanska allmänna systemen för ålders- och efterlevandepension samt sjuk- och aktivitetsersättning och ska nu lämnas i en proposition till riksdagen.

Förslag om tillfällig skattereduktion för att hantera ökade arbetskostnader till följd av pandemin

Publicerad 25 maj 2021

Regeringen har i dag lämnat över en proposition till riksdagen med förslag om en tillfällig skattereduktion för arbetsinkomster 2021 och 2022. Förslaget aviserades i budgetpropositionen för 2021 och bygger på en överenskommelse mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna.

Förslaget innebär att det införs en tillfällig skattereduktion för
arbets­inkomster 2021 och 2022. Syftet är att kompensera privatpersoner för ökade kostnader kopplat till arbetet under pandemin, exempelvis om man har behövt anpassa hemmet till mer hemarbete eller förändrat sättet man reser till och från jobbet. Det är kostnader som normalt inte ger rätt till skatte­avdrag. Skattereduktionen utgör därmed både en kompensation och en konjunkturstimulans.

Skattesänkningen riktar sig till personer med låga och medelhöga arbets­inkomster och ges med som högst 2 250 kronor per år. En infasning av reduktionen påbörjas vid arbetsinkomster överstigande 60 000 kronor per år och skattesänkningen är helt utfasad vid arbetsinkomster på 500 000 kronor per år.

Förslaget föreslås träda i kraft 1 december 2021 och ges för hela beskattningsåren 2021 och 2022.

Förslaget beräknas minska skatteintäkterna med 5 miljarder kronor per år 2021 och 2022.

Vid frågor

Media och journalister, kontakta pressekreterarna. För alla övriga frågor, kontakta växeln 08-405 10 00 eller mejla Finansdepartementets registrator.

E-post till Finans­departementets registrator

Presskontakt

Johan Ekström
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 073-086 32 01
e-post till Johan Ekström

Isabel Lundin
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-296 46 38‬
e-post till Isabel Lundin

Sjunde extra ändringsbudget överlämnad till riksdagen

Publicerad 25 maj 2021

Regeringen överlämnar i dag en sjunde extra ändringsbudget för 2021 till riksdagen. Budgeten innehåller det förslag till nedsättning av arbetsgivaravgifter för unga som presenterades den 1 april inför vårbudgeten. Förslaget bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Justeringar i förslaget om riskskatt på remiss

Publicerad 24 maj 2021

Finansdepartementet remitterar i dag några förändringar i förslaget om att införa en riskskatt för större banker och andra kreditinstitut från 2022. I remissen utvidgas beskattningsunderlaget till att även omfatta svenska bankers skulder i utländska filialer. Det utvidgade beskattningsunderlaget medför i sin tur att skattesatsen sänks något. Förslaget bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Förslag om skattereduktion för investeringar till Lagrådet

Publicerad 14 maj 2021

Regeringens förslag om en tillfällig skattereduktion för investeringar i inventarier har skickats till Lagrådet för granskning. Förslaget bygger på en överenskommelse mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna och aviserades i budgetpropositionen för 2021.

Nytt skatteavtal med Slovenien

Publicerad 12 maj 2021

Den 12 maj undertecknades ett skatteavtal mellan Sverige och Slovenien.

I och med undertecknandet får Sverige ett modernt skatteavtal med Slovenien. Avtalet kommer ersätta 1980 års skatteavtal med Jugoslavien, vilket för närvarande tillämpas mellan Sverige och Slovenien.

För att avtalet ska bli gällande kommer det att lämnas till riksdagen för godkännande.

Presskontakt

Nya möjligheter för Tullverket att ingripa mot kriminella från 1 augusti

Publicerad 06 maj 2021

Regeringen vill ge Tullverket rätt att ingripa mot misstänkt brottslighet även om myndigheten saknar befogenheter att utreda brottet. De nya befogenheterna ska kunna användas när Tullverket fattar misstanke om brott i samband med en tullkontroll. Reglerna föreslås börja gälla 1 augusti 2021 och förslaget har lämnats till riksdagen i dag.

Syftet med förslaget är bland annat att stärka arbetet mot penningtvätt, människohandel och de internationella stöldligorna.

Tullverket får nya möjligheter att kontrollera kontanter

Publicerad 04 maj 2021

Regeringens förslag att utöka Tullverkets möjligheter att hålla kvar kontanta medel som förs in i eller ut ur EU lämnas i dag till riksdagen. Syftet är att stärka arbetet mot penningtvätt och finansiering av terrorism. De nya reglerna ska träda i kraft 1 augusti i år.

Förslag på nya skatteregler för förmånscyklar

Publicerad 03 maj 2021

För att bidra till ökad cykelpendling remitterar Finansdepartementet i dag en promemoria med förslag om skattelättnader för förmånscyklar. Förslaget remitteras för att kunna ingå i budgeten i höst. Promemorian innehåller två alternativa förslag på utformning och bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Nya stimulanser för den som reparerar eller hyr ut saker

Publicerad 30 april 2021

Från och med nästa år kan en ny skattereduktion införas för den som lämnar in exempelvis en mobiltelefon, diskmaskin eller soffa för reparation. Samtidigt föreslås en möjlighet att kunna hyra ut sina saker till andra skattefritt upp till ett visst belopp. Syftet är att stimulera fler konsumenter att återanvända och hyra ut i stället för att köpa nytt. Förslagen skickas på remiss i dag och bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Förslag för att stoppa risk för kringgåenden av 3:12-reglerna

Publicerad 21 april 2021

Finansdepartementet har i dag remitterat en promemoria med förslag om två kompletteringar i de särskilda skatteregler som gäller för ägare till fåmansföretag, de så kallade 3:12-reglerna. Syftet är att förtydliga rättsläget och därmed förhindra en ny typ av kringgåenden med hjälp av ägarstiftelser.

Tullverket får utvidgade möjligheter att kontrollera kontanta medel vid gränsen

Publicerad 09 april 2021

Tullverket ska få utökade möjligheter att hålla kvar kontanta medel som förs in i eller ut ur EU. Syftet är att stärka arbetet mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Förslaget har lämnats över till Lagrådet för granskning.

Fortsatt slopad förmånsskatt för fri parkering på jobbet

Publicerad 06 april 2021

Anställda som har tillgång till gratis parkering på arbetsplatsen kommer även i år att slippa betala förmånsskatt för den. Anledningen är att Folkhälsomyndigheten fortfarande råder till att hålla avstånd i kollektivtrafiken och undvika resor i rusningstid. Förslaget bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Skattefria gåvor till anställda upp till 2 000 kronor

Publicerad 06 april 2021

För att stödja olika branscher inom det lokala näringslivet utökas och förlängs arbetsgivares möjlighet till skattefri gåva. Förslaget ingår i regeringens sjätte extra ändringsbudget för 2021 som överlämnades till riksdagen i dag. Det bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna

Sjätte extra ändringsbudget till riksdagen

Publicerad 06 april 2021

Regeringen har i dag överlämnat en sjätte extra ändringsbudget för 2021 till riksdagen. Förslagen i propositionen bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Budgeten innehåller åtgärder på utgiftssidan för sammanlagt drygt 23,2 miljarder kronor. Förslagen kan delas upp i fyra områden:

Rädda svenska jobb, företag och verksamheter

Förstärkt nedsättning av arbetsgivaravgifter för unga juni-augusti 2021

Publicerad 31 mars 2021

Den tillfälliga nedsättningen av arbetsgivargifter för 19–23-åringar förstärks ytterligare juni, juli och augusti i år. I en promemoria som Finansdepartementet skickar ut på remiss inom kort föreslås att arbetsgivaravgifterna sänks till 10,21 procent under de aktuella månaderna för personer i detta åldersspann. Förslaget bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Säkrare samordningsnummer och bättre förutsättningar för korrekta uppgifter i folkbokföringen

Publicerad 24 mars 2021

Regeringen har överlämnat en proposition till riksdagen med förslag om förändringar i reglerna om samordningsnummer. Förslagen innebär bland annat att ett samordningsnummer kan förklaras vilande om det tilldelats en person under falsk identitet. Dessutom kommer i princip samtliga myndigheter bli skyldiga att anmäla misstänkta fel i folkbokföringen till Skatteverket om inte särskilda skäl föreligger.

Regeringen säger upp skatteavtalen med Portugal och Grekland

I morgon överlämnar regeringen två propositioner till riksdagen med förslag om att säga upp Sveriges skatteavtal med Grekland respektive Portugal. Anledningen är att dessa länder har infört riktade regler som innebär att personer som flyttar dit från Sverige betalar en mycket låg eller ingen skatt alls på exempelvis tjänstepensioner och kapitalvinster som härrör från Sverige.

Förslag om förstärkta åtgärder mot gränsöverskridande skatteplanering till riksdagen

Publicerad 16 mars 2021

Regeringen har i dag beslutat om en proposition som en del i genomförandet av EU:s direktiv mot skatteundandraganden. Syftet är att stoppa användningen av skillnader i olika länders skattelagstiftning för gränsöverskridande skatteplanering.

I propositionen föreslås att de befintliga reglerna för att neutralisera effekterna av missmatchningar i olika länders skatteregler kompletteras.

Sidor