En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Flera skatteförslag som remitterats inför höstbudgeten

Publicerad 22 april 2024

Inför budgetpropositionen för 2025 är det angeläget att flera skatteförslag kan förberedas genom remittering för att möjliggöra en samlad behandling av skatteförslag med budgeteffekter. Därför remitteras dessa promemorior från Finansdepartementet.

Flera skatteförslag som remitteras inför höstbudgeten

Publicerad 22 april 2024

Inför budgetpropositionen för 2025 är det angeläget att flera skatteförslag kan förberedas genom remittering för att möjliggöra en samlad behandling av skatteförslag med budgeteffekter. Därför remitteras dessa promemorior från Finansdepartementet.

Regeringen föreslår sänkt skatt på snus och höjd skatt på cigaretter

Publicerad 11 april 2024

Regeringen har i dag beslutat om en proposition med förslag om sänkt skatt på snus samt höjd skatt för bland annat cigaretter och röktobak. Förslagen aviserades i budgetpropositionen för 2024.

Skatteverket ska förbereda utbetalningar av lönegarantin

Publicerad 28 mars 2024

Antalet felaktiga utbetalningar från den statliga lönegarantin ska minska. Som en del i arbetet har regeringen fattat beslut om att Skatteverket ska förbereda för att kunna betala ut lönegarantiersättning från februari 2025.

Färre företag ska behöva redovisa moms

Publicerad 21 mars 2024

Regeringen tar nu ytterligare ett steg för att förbättra företagsklimatet i Sverige. I budgetpropositionen för 2024 aviserades att omsättningsgränsen för moms ska höjas så att färre företag behöver redovisa moms. Regeringen har idag tagit nästa steg och beslutat om en lagrådsremiss med förslag om att bl.a. höja omsättningsgränsen för moms från 80 000 kronor till 120 000 kronor. Det innebär att färre företag kommer behöva redovisa moms.

Förslag om tillfälligt höjt tak för rotavdraget överlämnas till riksdagen

Publicerad 19 mars 2024

Regeringen överlämnar i dag en proposition till riksdagen med förslag om att taket för rotavdraget tillfälligt ska höjas och att det tillfälligt ska införas separata tak för rot- respektive rutavdraget. Förslaget aviserades i budgetpropositionen för 2024 för att stötta byggsektorn under den pågående lågkonjunkturen.

Förslag om kompensation till 57:orna överlämnas till riksdagen

Publicerad 19 mars 2024

Regeringen överlämnar i dag en proposition till riksdagen med förslag om att 57:orna kompenseras för sin uteblivna skattesänkning. I propositionen föreslås också en höjning av åldersgränsen för det förhöjda grundavdraget för att personer födda 1959 inte ska drabbas på samma sätt. Förslagen aviserades i budgetpropositionen för 2024.

Sänkt skatt för husbilar

Publicerad 15 mars 2024

Finansdepartementet har i dag remitterat en promemoria med förslag om att husbilar inte längre ska omfattas av malus, det vill säga den förhöjda fordonsskatt som gäller för vissa nya bilar under de tre första åren.

Regeringen överlämnar proposition om svenskt deltagande i den europeiska åklagarmyndigheten (Eppo)

Publicerad 13 mars 2024

Regeringen överlämnar en proposition till riksdagen med förslag på nödvändiga lagändringar för att Sverige ska kunna delta i den Europeiska åklagarmyndigheten, (Eppo).

Avskaffat krav på att bevara kvitton och annan räkenskapsinformation i pappersform

Publicerad 05 mars 2024

Regeringen har beslutat en proposition med förslag om att avskaffa kravet på att räkenskapsinformation ska bevaras i original. Förslaget innebär stora kostnadsbesparingar för företagen som inte behöver spara sin räkenskapsinformation på papper.

Avskaffat krav på att bevara kvitton och annan räkenskapsinformation i pappersform

Publicerad 05 mars 2024

Regeringen har beslutat en proposition med förslag om att avskaffa kravet på att räkenskapsinformation ska bevaras i original. Förslaget innebär stora kostnadsbesparingar för företagen som inte behöver spara sin räkenskapsinformation på papper.

Pensionsgruppen överens: översyn av nivån för pensionsavgiften och hantering av överskott j pensionssystemet

Pressmeddelande från Socialdepartementet

Pensionsgruppen överens: översyn av nivån för pensionsavgiften och hantering av överskott i pensionssystemet

Publicerad 28 februari 2024

Pensionsgruppen har ställt sig bakom att utreda nivån för pensionsavgiften och att se över hur överskott i pensionssystemet kan hanteras.

Utredning om hur socialavgifter på lönespecifikationer kan bli mer transparenta

Publicerad 21 februari 2024

Regeringen ger en utredare i uppdrag att utreda möjligheten att införa en skyldighet för myndigheter att redovisa inbetalda socialavgifter. Det handlar om att synliggöra information om avgifterna på de anställdas lönespecifikationer. Karin Johansson, vice vd för Svenskt Näringsliv utses till utredare.

Enklare momsregler för gåvor och begagnade varor ska utredas

Publicerad 19 februari 2024

Regeringen har beslutat att ge en utredare i uppdrag att se över momsreglerna för gåvor och försäljning av begagnade varor. Utredningen ska undersöka om det går att förenkla regelverket för företag som säljer begagnade varor och för de företag som vill skänka varor till välgörenhet.

Tillfälligt höjt tak för rotavdraget

Publicerad 16 februari 2024

Regeringen har beslutat om en lagrådsremiss med förslag om att taket för rotavdraget tillfälligt ska höjas och att det tillfälligt ska införas separata tak för rot- respektive rutavdraget. Förslaget aviserades i budgetpropositionen för 2024 för att stötta byggsektorn under den pågående lågkonjunkturen.

Regeringen föreslår kompensation till 57:orna

Publicerad 16 februari 2024

Regeringen har beslutat om en lagrådsremiss som föreslår att 57:orna kompenseras för sin uteblivna skattesänkning. I lagrådsremissen föreslås också en höjning av åldersgränsen för det förhöjda grundavdraget för att personer födda 1959 inte ska drabbas på samma sätt. Förslagen aviserades i budgetpropositionen för 2024.

Regeringen föreslår sänkt skatt på snus och höjd skatt på cigaretter

Publicerad 16 februari 2024

Regeringen har beslutat om en lagrådsremiss med förslag om sänkt skatt på snus samt höjd skatt för bland annat cigaretter och röktobak. Förslagen aviserades i budgetpropositionen för 2024.

Nya EU-regler ger skarpare verktyg mot kriminella ekonomin


Pressmeddelande från Finansdepartementet

Nya EU-regler ger skarpare verktyg mot kriminella ekonomin

Publicerad 15 februari 2024

EU:s medlemsstater har nu godkänt en överenskommelse om nya regelverk för att bekämpa penningtvätt efter nästan tre år av förhandlingar. Överenskommelsen innebär att EU går längre än den globala standarden i syfte att bekämpa penningtvätt, terrorismfinansiering och finansiering av massförstörelsevapen.

Justitieminister Gunnar Strömmer, finansmarknadsminister Niklas Wykman och civilminister Erik Slottner håller rundabordssamtal om hur penningtvättstillsynen kan stärkas

Publicerad 14 februari 2024

I dag, onsdag den 14 februari, bjuder regeringen in representanter från alla tillsynsorganisationer över penningtvättslagen till ett rundabordssamtal om penningtvättstillsyn.

Att bekämpa brottslighet är en högt prioriterad fråga för regeringen. Möjligheten att tjäna pengar är en av de viktigaste drivkrafterna bakom den organiserade brottsligheten. Kriminellas brottsvinster ska inte kunna tvättas vita för att användas i den legala ekonomin.

Effektivare brottsbekämpning genom Sveriges deltagande i Eppo

Publicerad 25 januari 2024

Regeringen har i dag beslutat om en lagrådsremiss som innehåller förslag på lagändringar som är nödvändiga för att Sverige ska kunna delta i den Europeiska åklagarmyndigheten, Eppo.

Åtgärder för att motverka överskuldsättning


Pressmeddelande från Finansdepartementet, Landsbygds- och infrastrukturdepartementet

Åtgärder för att motverka överskuldsättning

Publicerad 25 januari 2024

För att motverka överskuldsättning remitterar Finansdepartementet idag ett förslag som innebär att ränteavdrag på konsumtionslån utan trygga säkerheter avtrappas. Remitteringen kommer att ligga till grund för kommande budgetförhandlingar. Regeringen beslutar även om ett uppdrag till Finansinspektionen att ta ställning till om bolånetaket ska höjas från 85 till 90 procent.

Finansdepartementet remitterar tre skatteförslag inför höstbudgeten

Publicerad 23 januari 2024

Inför förhandlingarna om höstbudgeten har Finansdepartementet remitterat tre promemorior med förslag på skatteområdet. Förslagen ska bland underlätta förskottsbetalningar vid skattereduktion för grön teknik, förenkla reglerna om underskottsavdrag efter en ägarförändring och förbättra villkoren för enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut.

Följande förslag remitteras:
Förskottsbetalning vid skattereduktion för installation av grön teknik ska underlättas

Skatteverket ska bidra till säkrare hantering av skyddade personuppgifter

Publicerad 19 januari 2024

Antalet personer som lever med skyddade personuppgifter har ökat de senaste åren. Det är personer som befinner sig i utsatta situationer, och rädslan för att uppgifterna ska röjas är stor. Myndigheters hantering av skyddade personuppgifter behöver vara säker och effektiv. Regeringen har därför gett Skatteverket i uppdrag att etablera en nationell samverkansstruktur för en mer enhetlig, säker och effektiv hantering av skyddade personuppgifter.

Utredning föreslår nya regler för att främja ny teknik på värdepappersmarknaden

Publicerad 18 januari 2024

Regeringen har i dag tagit emot Kontoföringsutredningens slutbetänkande. Utredningen föreslår nya regler om finansiella instrument i distribuerade liggare. Förslagen ska även underlätta en eventuell svensk anslutning till den europeiska plattformen för värdepappersavveckling och göra det enklare för vissa aktörer att följa penningtvättsregelverket.

I betänkandet föreslår utredningen bland annat:

Nästa steg i en folkräkning - Skatteverket ska ta ram en lägesbild över befolkningen

Publicerad 21 december 2023

Regeringen tar nu nästa steg i genomförandet av en folkräkning. Skatteverket får i uppdrag att ta fram en lägesbild över Sveriges befolkning. Denna ska ge aktuell information om vilka som bor, vistas och verkar i Sverige.

Sidor