En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Avdrag för premie avseende pensionsförsäkring - "ryms-inom-regeln"

dec
13

Som bekant får ett företag inte avdrag för hur stora pensionsförsäkringspremier som helst. I vissa fall knyts avdragsrätten till allmän pensionsplan. Det gäller t.ex. vissa pensioner med utbetalningstid omfattande endast ett fåtal år (s.k. avgångspensioneringar). Definitionen av allmän pensionsplan är relativt komplicerad men ett huvuddrag är att en sådan plan är godkänd av central arbetstagarorganisation. Även annan pensionsplan kan godtas om de utfästa pensionsförmånerna "ryms inom" allmän pensionsplan (inkomstskattelagen 58 kap. 11 § 2 st och 20 §).

Blog om: 
av Clas Ramert Läs fortsättningen...

Årsskiftesplanering för fåmansbolagsägare - uppdatering för december 2014

dec
05

Nedanstående är en uppdatering av föregående års råd till ägare av fåmansaktiebolag. Nu är sista chansen att justera ägarnas löner från företaget för år 2014. Ofta tar fåmansföretagaren ut för lite i lön! Här finns mycket att fundera över!

När det gäller löner, betänk följande:

av Clas Ramert Läs fortsättningen...

Budgetpropositionen föll - oförändrade skatteregler

dec
04

Som alla vet föll Regeringens budgetproposition den 3 december. De föreslagna ändringarna av skattelagarna kommer därmed inte att genomföras vid årsskiftet. Lagarna förblir alltså oförändrade. Eventuellt kommer ändringarna ändå att genomföras men det får vi veta först efter nyvalet den 22 mars 2015.

Såvitt jag kan förstå vid en snabb analys, innebär detta att bland annat följande förblir oförändrat tills vidare. Vissa är OKLARA, eftersom Alliansen tydligen inte avslagit allt i budgetpropositionen.

Blog om: 
av Clas Ramert Läs fortsättningen...

Generationsskiften av fastigheter

nov
11

HD avgjorde 2013 ett mål där en fysisk person överlät en fastighet till ett aktiebolag i vilket överlåtaren indirekt ägde 51,5 % och övriga aktier ägdes av överlåtarens familj (NJA 2013 s. 886). Ersättningen vid överlåtelsen understeg taxeringsvärdet på fastigheten och rubricerades som gåva. I enlighet med tidigare praxis hade underinstanserna klassificerat överlåtelsen som en stämpelskattefri gåva. HD ändrade på detta och bestämde att gåvoavsikt mot aktiebolaget saknades. Aktiebolaget ansågs ha förvärvat fastigheten genom tillskott. Stämpelskatt skulle tas ut.

Blog om: 

Budgetpropositionen för 2015 – regeringens önskemål om skattehöjningar

okt
26

OBS! De lagda förslagen nedan kommer inte genomföras förrän eventuellt efter nyvalet i mars 2015.

Statlig inkomstskatt

Smått och gott

okt
01

Här kommer många "små" skattenyheter. Några av dem kan dock vara "stora" för Dig! Läs rubrikerna och klicka på sådant som är intressant för Dig!

"Förslag blir sällan lag". I vart fall brukar förslagen förändras i samband med propostionsskrivning. Därför tar jag sällan upp lagförslag.

”Likartad verksamhet”

Blog om: 
av Clas Ramert Läs fortsättningen...

Ideella secondhand-butiker

okt
01

Ska försäljning i ideellt drivna secondhand-butiker vara skattefri eller inte?

Enligt inkomstskattelagen 7 kap. 3 § ska allmännyttiga, ideella föreningar och trossamfund (som uppfyller vissa villkor) inte beskattas för verksamhet som av hävd utnyttjats som finansieringskälla för ideellt arbete.

Blog om: 
av Clas Ramert Läs fortsättningen...

Förhandsbesked om ränteavdrag inom en intressegemenskap

sep
30

Enligt huvudregeln ska numera ränteavdrag vägras inom en koncern. Detta gäller dock inte om koncernbidragsmöjlighet föreligger.

Enligt EU-rätten får Sverige inte genom t.ex. skattelagstiftningen förhindra etablering inom annat EU- eller EES-land.

Blog om: 
av Clas Ramert Läs fortsättningen...

Momsavdrag för representation gäller (retroaktivt) sedan 1995

sep
29

Enligt mervärdesskattedirektivet artikel 176 ska avdraget till mervärdesskatt för representation gälla oförändrat sedan EU-inträdet. Detta har fastslagits i en kammarrättsdom och ett ställningstagande från Skatteverket. EU:s regler har nämligen högre dignitet än våra egna på mervärdesskatteområdet. Detta kan också uttryckas som att Sverige inte på ett korrekt sätt infört EU:s mervärdesskattedirektiv. Det finns fler exempel på att Sverige inte brytt sig om att införa EU:s mervärdesskattedirektiv.

Blog om: 
av Clas Ramert Läs fortsättningen...

Förhandsbesked beträffande 4 %- regeln för löneunderlag

sep
26

För fysiska personer med kvalificerade andelar (akter i s.k. 3:12- bolag) har löneunderlaget ofta mycket stor betydelse. Efter stor uppståndelse i media infördes en ny regel som trädde i kraft 1 januari 2014 och som innebär att löneunderlag bara kan beräknas i sådana fall då andelsägaren äger mer än 4 % av kapitalet i företaget. Det innebär att högst 25 andelsägare kan beräkna löneunderlag i ett bolag. Detta har naturligtvis medfört stora förändringar i många stora advokat- och revisionsbyråer med ett mycket stort antal delägare.

Blog om: 
av Clas Ramert Läs fortsättningen...

Sidor

Subscribe to skatter.se RSS