En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver privat hjälp av en skattekonsult.

Bristerna hos caféer och restauranger ökar i västsverige

Skatteverkets pressmeddelanden - Tue, 2017-07-18 12:41
Sedan 20 år genomför Skatteverket sommarkontroller av caféer och restauranger i samverkan med andra myndigheter. En analys av årets första 340 kontroller i västra Sverige visar på fler brister än tidigare år – Vart tredje företag gjorde fel kring de saker som Skatteverket kontrollerar, säger Conny Svensson rikssamordnare på Skatteverket.
Categories: Pressmeddelanden

202 260602-17/112

Skatteverkets remissvar - Tue, 2017-07-18 12:13
Remiss – förslag till föreskrifter om registrering av verkliga huvudmän
Categories: Allmäna nyheter

Inkomstskatt: Personalvårdsförmån, motionsförmån

Skatterättsnämnden - Mon, 2017-07-10 10:25
En arbetsgivares utbetalning av s.k. friskvårdsbidrag har ansetts utgöra skattefri personalvårdsförmån då det ersätter kostnad för golfspel på pay and play-bana och driving range.
Categories:

Inkomstskatt: Kapitalvinstbeskattning

Skatterättsnämnden - Fri, 2017-07-07 11:22
En omvandling av en persons aktier som endast medför att den personen får en större andel av rösterna i bolaget utlöser inte kapitalvinstbeskattning. En överlåtelse av aktier genom bodelning i samband med omvandlingen påverkar inte bedömningen.
Categories:

Skattemål: Mål nr 5545-16, Mål nr 5546-16, Mål nr 5547-16

Fråga om förvärv av aktier utan ersättning ska leda till att förvärvaren inkomstbeskattas eller om förvärvet ska betraktas som en skattefri gåva (I-III). Förhandsbesked om inkomstskatt.
Categories: Rättsfall

Inkomstskatt: Kommissionärsförhållanden

Skatterättsnämnden - Wed, 2017-07-05 11:16
Frågor kring de närmare förutsättningarna för ett skatterättsligt kommissionärsförhållande samt fråga om beskattning för utdelning till minoritetsägare.
Categories:

Inkomstskatt: Utomståenderegeln

Skatterättsnämnden - Wed, 2017-07-05 11:16
Utomståenderegeln i 57 kap. 5 § inkomstskattelagen (1999:1229) har ansetts tillämplig även om det bolag där det utomstående ägandet finns har upphört att vara ett fåmansföretag under den i bestämmelsen angivna tidsperioden.
Categories:

131-229556-17/112

Skatteverkets remissvar - Tue, 2017-07-04 21:35
Karensavdrag -en mer rättvis självrisk (Ds 2017:18)
Categories: Allmäna nyheter

131 188 886-17/112

Skatteverkets remissvar - Tue, 2017-07-04 15:01
Remiss av departementspromemorian Arbetsplatsinspektioner och höjd avgift (Ds 2017:16)
Categories: Allmäna nyheter

Har du fått ett föreläggande om att deklarera?

Nyheter och notiser från Skatteverket - Tue, 2017-07-04 09:58
Om du har fått ett föreläggande att deklarera, beror det på att vi inte har fått in någon deklaration från dig ännu. Vi uppmanar dig att deklarera så snart som möjligt. Du behöver inte ringa till Skatteverket eller skriva i deklarationen och berätta varför du deklarerar för sent.
Categories: Allmäna nyheter

Förslag om ändrade regler vid tillfälligt arbete i Sverige

Finansdepartementets pressmeddelanden - Fri, 2017-06-30 11:33

Finansdepartementet remitterar i dag en promemoria med förslag om att fler utländska arbetstagare som arbetar tillfälligt i Sverige som inhyrd arbetskraft också ska betala skatt här. Förslagen har tagits fram av Skatteverket.

- Det ska vara ordning och reda på svensk arbetsmarknad och det kräver schyst konkurrens mellan svenska arbetstagare och utländsk arbetskraft. Remissinstanserna ska nu säga sitt och jag ser fram emot att ta del av deras synpunkter, säger finansminister Magdalena Andersson.

En arbetstagare som är anställd av ett utländskt företag och som hyrs ut för att utföra arbete i Sverige beskattas enligt dagens regler inte här om vistelsen i Sverige är högst 183 dagar under en tolvmånadersperiod. Skatteverkets förslag innebär att den här regeln inte ska gälla vid uthyrning av arbetskraft när arbetet utförs för en uppdragsgivare i Sverige och under dennes kontroll och ledning. Det avgörande för om arbetstagaren ska beskattas i Sverige ska alltså vara vem som arbetet utförs för, och inte vem som betalar ut lönen.

Vidare förslås att den som arbetar i Sverige men som inte är folkbokförd här eller inte har ett samordningsnummer ska registrera sig hos Skatteverket. På så sätt får Skatteverket bättre koll på vilka som är här och arbetar vilket skulle innebära en väsentligt förbättrad kontroll.

Promemorian innehåller även tre förslag som rör utländska företag och skatteavdrag, skyldighet att lämna arbetsgivardeklaration och skyldighet att lämna särskilda uppgifter för bedömning av skattskyldigheten. Ändringarna innebär att utländska företag som bedriver verksamhet i Sverige omfattas av bestämmelserna om skatteavdrag, registreringsskyldighet, F skatt och uppgiftsskyldighet på samma sätt som ett svenskt företag som bedriver motsvarande verksamhet.

Enligt Skatteverkets egna beräkningar leder förslagen till ökade skatteintäkter om ca 330 miljoner kronor per år.

Förslagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2019.

Kontakt

Gösta Brunnander
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00  
Mobil  072-544 28 66   
e-post till Gösta Brunnander, via registrator

Isabel Lundin
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00  
Mobil 076-296 46 38   
e-post till Isabel Lundin, via registrator

Nils-Fredrik Carlsson
Kansliråd/Skatte- och tullavdelningen
Telefon 08-405 23 78   

Genvägar
Skatteverkets promemoria Beskattning och betalning av skatt vid tillfälligt arbete i Sverige

Publicerad 30 juni 2017 · Uppdaterad 30 juni 2017

Punkt Markering: Finansdepartementets pressmeddelanden
Categories: Pressmeddelanden

Skatter kartlagda ur ett jämställdhetsperspektiv

Skatteverkets pressmeddelanden - Thu, 2017-06-29 17:00
Skatteverket redovisar i en ny rapport könsuppdelad statistik över skatter under perioden 2006-2015. Rapporten visar bland annat att det finns skillnader mellan mäns och kvinnors inkomster, men att skillnaderna minskade något. Rot- och rutavdrag har under perioden nyttjats av fler män än kvinnor.
Categories: Pressmeddelanden

Vill du använda rotavdraget när du ska renovera ditt fritidshus?

Nyheter och notiser från Skatteverket - Thu, 2017-06-29 14:59
Du kan få rotavdrag för en del av arbetskostnaden när du renoverar ditt fritidshus. Kom ihåg att det är du som köpare som ansvarar för att villkoren för avdraget är uppfyllda.
Categories: Allmäna nyheter

Energiskatt: Industriell verksamhet i tillverkningsprocessen

Skatterättsnämnden - Thu, 2017-06-29 10:37
Den med ansökan avsedda hanteringen av avfall har inte ansetts vara industriell verksamhet.
Categories:

Mervärdesskatt: Skattesats

Skatterättsnämnden - Thu, 2017-06-29 10:32
Bolagets verksamhet har till sin karaktär ansetts utgöra museiverksamhet. Mervärdesskatt ska tas ut med 6 procent av beskattningsunderlaget för entréavgifterna.
Categories:

131 211012-17/112

Skatteverkets remissvar - Thu, 2017-06-29 09:59
Remiss – förslag på tillägg i Bokföringsnämndens allmänna råd om årsredovisning i mindre företag (K2)
Categories: Allmäna nyheter

131 173494-17/112

Skatteverkets remissvar - Wed, 2017-06-28 10:15
Brottsdatalag (SOU 2017:29)
Categories: Allmäna nyheter

 131-131372-17/112

Skatteverkets remissvar - Wed, 2017-06-28 09:54
Remiss av betänkande digitalforvaltning.nu (SOU 2017:23)
Categories: Allmäna nyheter

131 197517-17/112

Skatteverkets remissvar - Tue, 2017-06-27 14:25
En omreglerad spelmarknad (SOU 2017:30)
Categories: Allmäna nyheter

Friare regler kring personnamn från halvårsskiftet

Skatteverkets pressmeddelanden - Tue, 2017-06-27 08:00
Från den 1 juli gäller nya regler för byte av personnamn. Efternamn ges inte längre automatiskt vid födelsen och det går att ha dubbelt efternamn. Skatteverket blir samtidigt den enda myndighet som beslutar om personnamn.
Categories: Pressmeddelanden

Pages