En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver privat hjälp av en skattekonsult.

131 74937-17/112

Skatteverkets remissvar - Mon, 2017-02-20 16:15
Nationella förfaranden för fullständigt denaturerad alkohol
Categories: Allmäna nyheter

131 511495-16/112

Skatteverkets remissvar - Mon, 2017-02-20 14:39
Remiss av betänkande om ökad insyn i välfärden (SOU 2016:62).
Categories: Allmäna nyheter

131-560794-16/112

Skatteverkets remissvar - Mon, 2017-02-20 14:35
Remiss av betänkandet Stärkt ställning för arbetskraftsinvandrare på arbetsmarknaden
Categories: Allmäna nyheter

131 513752-16/112

Skatteverkets remissvar - Mon, 2017-02-20 14:27
Ett starkt straffrättsligt skydd mot människohandel och annat utnyttjande av utsatta personer (SOU 2016:70)
Categories: Allmäna nyheter

1 31 518539-16/112

Skatteverkets remissvar - Mon, 2017-02-20 10:35
Betänkandet ”Politisk information i skolan – ett led i demokratiuppdraget” (SOU 2016:4)
Categories: Allmäna nyheter

Skattemål: Mål nr 1615-16

En förskola har inte ansetts bedriva sådan skolverksamhet som medför att den är ett allmänt undervisningsverk enligt inkomstskattelagen.
Categories: Rättsfall

131-565699-16/112

Skatteverkets remissvar - Wed, 2017-02-15 13:33
Promemorian Fastställande av inkomst av kapital vid beräkning av bostadstillägg samt utvidgad möjlighet för interimistiska beslut avseende ålderspension och ersättning till efterlevande
Categories: Allmäna nyheter

63 miljoner kontrolluppgifter inför deklarationen

Skatteverkets pressmeddelanden - Wed, 2017-02-15 08:00
Arbetsgivare, banker, bostadsrättsföreningar med flera har nu skickat in cirka 63 miljoner kontrolluppgifter till Skatteverket inför årets deklaration. Skatteverket uppmanar alla att kontrollera sina uppgifter.
Categories: Pressmeddelanden

Skatteverkets insatser mot fel och fusk 2017

Skatteverkets pressmeddelanden - Tue, 2017-02-14 11:30
I årets kontroller ska Skatteverket följa upp de nya reglerna om personaliggare i byggbranschen. På rot- och rutområdet har granskningen ett särskilt fokus på takarbete, flyttjänster och bostadsförsäljningar.  Skatteverket granskar också den digitala ekonomin samt skattefusk i samband med grov ekonomisk brottslighet och vid utlandstransaktioner.
Categories: Pressmeddelanden

131-529329-16/112

Skatteverkets remissvar - Mon, 2017-02-13 17:17
Remiss gällande Välfärdsutredningens delbetänkande Ordning och reda i välfärden (SOU2016:78)
Categories: Allmäna nyheter

131 569805-16/112

Skatteverkets remissvar - Mon, 2017-02-13 17:11
EU-direktiv om vissa insolvensfrågor
Categories: Allmäna nyheter

131 509525-16/112

Skatteverkets remissvar - Mon, 2017-02-13 14:19
Remissvar på betänkandet Skatt på finansiell verksamhet (SOU 2016:76)
Categories: Allmäna nyheter

131 33834-17/112

Skatteverkets remissvar - Mon, 2017-02-13 14:03
Europeiska kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om kontroller av kontanta medel som förs in i eller ut ur unionen och om upphävande av förordning (EG) nr 1889/2005
Categories: Allmäna nyheter

Seminarium om Skatteverkets insatser mot fel och fusk

Skatteverkets pressmeddelanden - Fri, 2017-02-10 10:48
Välkommen till Skatteverkets seminarium för journalister om myndighetens större kontrollinsatser under 2017. Vi berättar om vilka områden och branscher som ligger i fokus för Skatteverkets granskningar under året.
Categories: Pressmeddelanden

Lagrådsremiss om enegriskatt på solel

Finansdepartementets pressmeddelanden - Thu, 2017-02-09 17:19

Lagrådsremiss om energiskatt på solel

Regeringen har arbetat intensivt för att ge solelen bästa möjliga villkor och som ett led i detta arbete lämnas ett förslag till lagrådet med förändring av lagen om skatt på energi.

Regeringen föreslår att skatten sänks från 29,5 till 0,5 öre/kWh för aktörer som framställer och förbrukar förnybar el på samma ställe men där elen inte omfattas av dagens undantag från skatteplikt. Förslaget gäller de som har flera mindre anläggningar som tillsammans uppgår till 255 kW eller mer. Förslaget innebär lägsta möjliga skatt till minsta möjliga risk. Ändringen föreslås träda i kraft redan den 1 juli 2017.

Regeringens avsikt är att i nästa steg kontakta EU-kommissionen om ett helt borttagande av skatten samt bedriva påverkansarbete i EU.

Kontakt

Fredrik Kornebäck
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00  
Mobil 072-543 84 87  
e-post till Fredrik Kornebäck, via registrator

Mikaela Kotschack
Pressekreterare hos minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat samt vice statsminister Isabella Lövin
Telefon (växel) 08-405 10 00  
Mobil 073-0629004  
e-post till Mikaela Kotschack

Genvägar
Fakta: Så tar regeringen bort skatten på solel

Publicerad 09 februari 2017 · Uppdaterad 09 februari 2017

Punkt Markering: Finansdepartementets pressmeddelanden
Categories: Pressmeddelanden

Gör en extra inbetalning och undvik ränta på kvarskatten

Skatteverkets pressmeddelanden - Wed, 2017-02-08 08:00
Den som räknar med att få kvarskatt på mer än 30 000 kronor och inte vill betala ränta på beloppet ska göra en fyllnadsinbetalning som ska vara inne senast den 13 februari.
Categories: Pressmeddelanden

Moderniserade författningar ska effektivisera Skatteverkets och Tullverkets brottsbekämpande arbete

Finansdepartementets pressmeddelanden - Tue, 2017-02-07 20:14

Moderniserade författningar ska effektivisera Skatteverkets och Tullverkets brottsbekämpande arbete

Regeringen har idag lämnat två propositioner till riksdagen med förslag som ska förbättra Skatteverkets och Tullverkets brottsbekämpande arbete, Skattebrottsdatalag och Tullbrottsdatalag.

Förslagen innebär nya moderniserade författningar för behandling av personuppgifter i Skatteverkets och Tullverkets brottsbekämpande verksamheter. Det är en teknikneutral och flexibel reglering där regler som är särskilt skyddsvärda från integritetssynpunkt slås fast i lagen, däribland ändamålen för behandlingen och de begränsningar som ska gälla för behandling av vissa uppgifter.

Regeringen bedömer att de nya lagarna kommer att ge myndigheterna bättre förutsättningar att jobba effektivt mot brott och använda modern teknik samtidigt som människors integritet skyddas. Det upprätthåller bl.a. skattesystemets legitimitet och är centralt för den svenska modellen.

De nya lagarna syftar särskilt till att underlätta samverkan med andra brottsbekämpande myndigheter. De är uppbyggda på samma sätt som bl.a. polis­datalagen och föreslås träda i kraft den 1 juli 2017.

Kontakt

Fredrik Kornebäck
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00  
Mobil 072-543 84 87  
e-post till Fredrik Kornebäck, via registrator

Gösta Brunnander
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00  
Mobil  072-544 28 66   
e-post till Gösta Brunnander, via registrator

Leena Mildenberger
Kansliråd/Skatte- och tullavdelningen
Telefon 08-405 56 84  
e-post till Leena Mildenberger, via registrator

Genvägar
Prop. 2016/17:89 Skattebrottsdatalag
Prop. 2016/17:91 Tullbrottsdatalag

Publicerad 07 februari 2017 · Uppdaterad 07 februari 2017

Punkt Markering: Finansdepartementets pressmeddelanden
Categories: Pressmeddelanden

131 503997-16/112

Skatteverkets remissvar - Tue, 2017-02-07 11:06
Ökad insyn i partiers finansiering – ett utbyggt regelverk (SOU 2016:74)
Categories: Allmäna nyheter

131 520217-16/112

Skatteverkets remissvar - Tue, 2017-02-07 11:00
Vissa skattefrågor gällande ideella föreningar, registrerade trossamfund och kollektivavtalsstiftelser
Categories: Allmäna nyheter

Många byggarbetsplatser slarvar med personalliggare

Skatteverkets pressmeddelanden - Tue, 2017-02-07 08:00
Förra året gjorde Skatteverket 12 094 kontroller på olika byggarbetsplatser för att se om de följer lagen om personalliggare. Skatteverket har hittat många fel och brister.
Categories: Pressmeddelanden

Pages