En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver privat hjälp av en skattekonsult.

131 325521-16/112

Skatteverkets remissvar - Mon, 2016-10-31 14:52
Betänkandet En utökad beslutanderätt för Konkurrensverket (SOU 2016:49)
Categories: Allmäna nyheter

Se upp om du anlitar släktingar med rot- och rutavdrag

Skatteverkets pressmeddelanden - Mon, 2016-10-31 14:00
Kunskapen kring hur rot- och rutavdrag för tjänster får användas hemma hos närstående är fortfarande låg. I Skatteverkets kontroll av 69 företag har 40 gjort fel. – Rot- och rutavdrag för tjänster i hemmet får inte användas hos vissa släktingar, säger Cajsa Toresten på Skatteverket.
Categories: Pressmeddelanden

131 184020-2016/113

Skatteverkets skrivelser - Mon, 2016-10-31 12:21
Redovisning av uppdrag
Categories: Allmäna nyheter

Slutrapport om delningsekonomin klar

Skatteverkets pressmeddelanden - Mon, 2016-10-31 09:39
Skatteverket lämnar sin slutrapport om delningsekonomin till finansdepartementet 31 oktober 2016. Uppdraget har varit att kartlägga och analysera delningsekonomins effekter på skattesystemet och skatteintäkterna
Categories: Pressmeddelanden

Skatteverket föreslår åtgärder för att främja att företag hanterar skattepolicy som en hållbarhetsfråga

Skatteverkets pressmeddelanden - Mon, 2016-10-31 08:01
Skatteverket föreslår att statliga företag ska få i uppdrag ta fram en skattepolicy för den egna verksamheten och agera för att en skattepolicy tas fram i bolag de har ägarintressen i. Fler bör också få ta del av offentliga skatteuppgifter om företag digitalt, för att underlätta för dem som vill säkra att samarbetsparter sköter sina skatter. Det föreslår Skatteverket i en rapport till regeringen.
Categories: Pressmeddelanden

Mervärdesskatt: Reducerad skattesats

Skatterättsnämnden - Fri, 2016-10-28 12:43
Tillträde till en trampolinpark mot ersättning i form av entréavgift har ansetts omfattas av en skattesats om 6 procent.
Categories:

Regeringen aviserar kommande förslag om ändrade skatteregler vid överlåtelse av fastigheter till juridiska personer

Finansdepartementets pressmeddelanden - Thu, 2016-10-27 21:01

Regeringen aviserar kommande förslag om ändrade skatteregler vid överlåtelse av fastigheter till juridiska personer

Regeringen har i dag överlämnat en skrivelse till riksdagen med kommande förslag om ändrade bestämmelser om beskattning av fastigheter som överlåts till juridiska personer. Detta för att motverka viss skatteplanering.

Syftet med förslaget är att motverka viss skatteplanering som i dagsläget är vanligt förekommande. Skatteplaneringen går ut på att paketera en fastighet i ett bolag genom gåva och, i stället för att avyttra fastigheten direkt till förvärvaren, avyttra andelarna i bolaget till förvärvaren. Eftersom fastighetsägaren enligt nuvarande regler skattefritt kan få en ersättning som nästan motsvarar fastighetens taxeringsvärde vid en sådan paketering, kan reglerna utnyttjas på ett sätt som inte är avsett och som inte kan accepteras. Denna typ av skatteplanering medför ett betydande skattebortfall.

Det finns särskilda skäl att med stöd av undantagsbestämmelsen i 2 kap. 10 § andra stycket regeringsformen tillämpa det kommande förslaget från och med dagen efter det att denna skrivelse överlämnats till riksdagen, det vill säga från och med den 28 oktober 2016.

En promemoria med det nu aviserade förslaget har utarbetats inom Regeringskansliet och kommer att sändas på remiss den 28 oktober 2016.

Kontakt

Fredrik Kornebäck
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00  
Mobil 072-543 84 87  
e-post till Fredrik Kornebäck, via registrator

Erik Sjöstedt
Kansliråd/ Skatte- och tullavdelningen
Telefon 08-405 38 82  

Marianne Kilnes
 Departementssekreterare/Skatte- och tullavdelningen
Telefon 08-405 21 66  

Genvägar
Skr. 2016/17:38 Meddelande om kommande förslag om ändringar i bestämmelserna om beskattning av fastigheter som överlåts till juridiska personer

Publicerad 27 oktober 2016 · Uppdaterad 27 oktober 2016

Punkt Markering: Finansdepartementets pressmeddelanden
Categories: Pressmeddelanden

Digital agenda framtagen

Nyheter och notiser från Skatteverket - Thu, 2016-10-27 15:32
Skatteverket har tagit fram en digital agenda som presenterar våra mål till år 2020 när det gäller den digitala utvecklingen.
Categories: Allmäna nyheter

Mobilt BankID förenklar för privatpeIdentifiering med Mobilt BankID förenklar för dig och Skatteupplysningen rsoner och företag

Nyheter och notiser från Skatteverket - Mon, 2016-10-24 17:40
Skatteverket gör det lättare för dig att göra rätt. Sedan den 22 mars i år kan samtal som omfattas av sekretess besvaras direkt på Skatteupplysningen, servicekontor och skattekontor. Det tack vare att handläggare som arbetar med beskattning kan låta privatpersoner samt företagare identifiera sig via Mobilt BankID.
Categories: Allmäna nyheter

131 433518-16/112

Skatteverkets remissvar - Mon, 2016-10-24 15:04
Remiss 2016-10-24, Framställan om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafiksregister
Categories: Allmäna nyheter

Skattemål: Mål nr 6274-14, Mål nr 6275-14, Mål nr 6276-14

Ränta på återbetald kupongskatt.
Categories: Rättsfall

Regeringen föreslår nya regler för informationsutbyte och dokumentation vid internprissättning

Finansdepartementets pressmeddelanden - Thu, 2016-10-20 17:53

Regeringen föreslår nya regler för informationsutbyte och dokumentation vid internprissättning

Skatteflykt och skatteundandragande innebär mycket stora kostnader för Sverige och det drar undan resurser från vår gemensamma välfärd. Regeringen arbetar kontinuerligt med åtgärder mot skatteflykt och skatteundandragande.

Regeringen lämnar över två lagrådsremisser till Lagrådet med förslag som kommer att bidra till att förhindra skattefusk och skatteundandragande.

Den första remissen innehåller förslag för att genomföra OECD:s multilaterala avtal om land-för-land-rapportering på skatteområdet samt EU-direktivet med samma syfte. Land-för-land-rapportering innebär bl.a. att stora multinationella koncerner ska redovisa vissa uppgifter avseende sin affärsverksamhet för varje stat som de finns i. Avtalet och direktivet syftar till att ge skattemyndigheterna bättre underlag för att bedöma när ytterligare utredning avseende en koncerns internprissättning kan behövas. Remissen innehåller även förslag till genomförande av OECD:s standard för dokumentation vid internprissättning.

I den andra lagrådsremissen föreslås ändringar i lagstiftningen för automatiskt informationsutbyte om finansiella konton. Sådant informationsutbyte gör det lättare för myndigheter att se till att inkomster från tillgångar på finansiella konton beskattas i rätt land. Förslaget syftar till att ytterligare anpassa lagstiftningen till den globala standarden för sådant informationsutbyte.

Bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 april 2017.

Kontakt

Fredrik Kornebäck
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00  
Mobil 072-543 84 87  
e-post till Fredrik Kornebäck, via registrator

Miriam Abu Eid
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00  
Mobil 072-216 95 65  
e-post till Miriam Abu Eid, via registrator

Marcus Sjögren
Automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton
Telefon 08-405 32 26  

Genvägar
Lagrådsremiss: Vissa ändringar vad gäller automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton
Lagrådsremiss: Dokumentation vid internprissättning och land-för-land-rapportering på skatteområdet

Publicerad 20 oktober 2016 · Uppdaterad 20 oktober 2016

Punkt Markering: Finansdepartementets pressmeddelanden
Categories: Pressmeddelanden

Utredning om beräkning av skattetillägg

Finansdepartementets pressmeddelanden - Wed, 2016-10-19 15:04

Utredning om beräkning av skattetillägg

För att förstärka skattetilläggets avskräckande effekt och att göra sanktionssystemet mer legitimt och rättvist, har regeringen i dag beslutat att en särskild utredare ska se över bestämmelserna om beräkning av skattetillägg i skatteförfarandelagen. Detta bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Vänsterpartiet om budgetpropositionen för 2017.

Skattetillägget är en administrativ avgift som påförs den som t.ex. har lämnat oriktig uppgift i deklarationen. Det är ett viktigt verktyg för att säkra ett korrekt uppgiftslämnande och korrekt uttag av skatter och avgifter.

Uppdraget ska redovisas senast den 30 november 2017.

Rådmannen Annelie Sjöberg kommer att vara utredare.

Kontakt

Fredrik Kornebäck
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00  
Mobil 072-543 84 87  
e-post till Fredrik Kornebäck, via registrator

Annica Axén Linderl
Ämnesråd/Skatte- och tullavdelningen
Telefon 08-405 40 85  

Direktiv: Beräkning av skattetillägg
Direktiv: Beräkning av skattetillägg

Publicerad 19 oktober 2016 · Uppdaterad 19 oktober 2016

Punkt Markering: Finansdepartementets pressmeddelanden
Categories: Pressmeddelanden

Inkomstskatt: Aktiegåva, förmånsbeskattning

Skatterättsnämnden - Wed, 2016-10-19 14:10
En gåva i form av aktier i ett aktiebolag till barndomsvän som är anställd i bolaget har mot bakgrund av omständigheterna bedömts som ett skattefritt förvärv.
Categories:

Inkomstskatt: Aktiegåva, förmånsbeskattning

Skatterättsnämnden - Wed, 2016-10-19 14:10
En gåva i form av aktier i ett aktiebolag till en anställd i bolaget har mot bakgrund av omständigheterna inte bedömts som ett skattefritt förvärv.
Categories:

Inkomstskatt: Aktiegåva förmånsbeskattning

Skatterättsnämnden - Wed, 2016-10-19 14:10
En gåva i form av aktier i ett aktiebolag till tidigare sambo som är anställd i bolaget har bedömts som ett skattefritt förvärv.
Categories:

Skattemål: Mål nr 3489-15

Det finns förutsättningar för att ta ut kontrollavgift när den personalliggare som hållits tillgänglig för Skatteverket i verksamhetslokalen saknat uppgifter för förfluten tid.
Categories: Rättsfall

131 300609-16/112

Skatteverkets remissvar - Tue, 2016-10-18 16:02
Remiss av delbetänkande från Miljömålsberedningen med förslag om en klimat- och luftvårdsstrategi för Sverige
Categories: Allmäna nyheter

Fel i studentutskick

Nyheter och notiser från Skatteverket - Tue, 2016-10-18 15:12
Ett fel i ett studentutskick har gjort att det i vissa fall har blivit fel mottagare av brev från oss. Vi beklagar det inträffade.
Categories: Allmäna nyheter

Ändrade uppskovsregler vid bostadsförsäljning för ökad rörlighet på bostadsmarknaden

Finansdepartementets pressmeddelanden - Tue, 2016-10-18 13:40

Ändrade uppskovsregler vid bostadsförsäljning för ökad rörlighet på bostadsmarknaden

Taket för uppskov på inbetalning av skatt vid bostadsförsäljningar slopas under en fyraårsperiod. Den som köper en billigare bostad ska också kunna få ett större uppskov än i dag. Det föreslås i en proposition som regeringen i dag har överlämnat till riksdagen. Avsikten är att öka rörligheten på bostadsmarknaden.

Regeringen presenterade den 21 juni 2016 ett bostadspolitiskt åtgärdsprogram med 22 punkter för fler bostäder. En av åtgärderna är slopat tak för uppskovsbelopp under en tidsbegränsad period. Enligt dagens regler kan den som säljer sin bostad inte få ett större uppskov än 1,45 miljoner kronor. I propositionen föreslås att den begränsningen slopas för försäljningar som sker under perioden 21 juni 2016–30 juni 2020. Ett slopande av taket under en begränsad tid bedöms öka incitamenten att flytta och att göra det i närtid.

Regeringen föreslår dessutom ytterligare en åtgärd som inte fanns med i 22-punktsprogrammet för att frigöra större bostäder och bidra till ett effektivare utnyttjande av bostadsbeståndet. Metoden för att beräkna uppskovets storlek vid köp av billigare bostad ska ändras. I stället för att som i dag beräknas genom att prisskillnaden mellan bostäderna räknas av från vinsten ska uppskovet beräknas som en kvotandel av vinsten. Tanken är att uppmuntra de som har större bostad än de behöver att byta till en mindre, och därmed också många gånger billigare, bostad genom att ge dem möjlighet till ett större uppskov.

Kvoteringsregeln innebär att vinsten multipliceras med kvoten mellan kostnaden för den nya bostaden och den gamla bostadens försäljningspris. Den som t.ex. säljer sin bostad för 1 miljon kronor, gör en vinst om 300 000 kronor och köper en ny bostad för 800 000 kronor kan i dag få ett uppskov på maximalt 100 000 kronor. Med den föreslagna regeln skulle det maximala uppskovet i stället bli 240 000 kronor (300 000 x (800 000 / 1 000 000)). Även detta föreslås gälla för försäljningar som sker från och med den 21 juni 2016 men utan tidsbegränsning framåt i tiden.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2017. Förslagen bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Vänsterpartiet.

Kontakt

Fredrik Kornebäck
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00  
Mobil 072-543 84 87  
e-post till Fredrik Kornebäck, via registrator

Tove Berlin
Rättssakkunnig/Skatte- och tullavdelningen
Telefon 08-405 14 02   

Peter Österberg
Ämnesråd/Skatte- och tullavdelningen
Telefon 08-405 48 97  

Genvägar
Prop. 2016/17:25 Ändrade regler för uppskov med kapitalvinst vid avyttring av privatbostad

Publicerad 18 oktober 2016 · Uppdaterad 18 oktober 2016

Punkt Markering: Finansdepartementets pressmeddelanden
Categories: Pressmeddelanden

Pages