En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver privat hjälp av en skattekonsult.

Skattemål: Mål nr 4163-16

Fråga om vilka delägare som ska anses som en enda delägare vid tillämpningen av den utvidgade fåmansföretagsdefinitionen. Förhandsbesked om inkomstskatt.
Categories: Rättsfall

131 509421-16/112

Skatteverkets remissvar - Mon, 2017-02-06 12:57
Remissvar gällande betänkandet ”Översyn av skattereglerna för delägare i fåmansföretag” (SOU 2016:75)
Categories: Allmäna nyheter

Beskattning vid överlåtelse av fastighet till juridisk peson

Finansdepartementets pressmeddelanden - Thu, 2017-02-02 21:11

Beskattning vid överlåtelse av fastighet till juridisk person

För att motverka viss skatteplanering har regeringen tagit fram ett förslag om ändrad beskattning vid överlåtelse av fastighet till juridisk person. Förslaget har i dag lämnats till Lagrådet för granskning.

Den skatteplanering som förslaget avser att motverka går ut på att paketera en fastighet i ett bolag genom gåva och, i stället för att avyttra fastigheten direkt till förvärvaren, avyttra andelarna i bolaget till förvärvaren. Eftersom fastighetsägaren enligt nuvarande regler skattefritt kan få en ersättning som nästan motsvarar fastighetens taxeringsvärde vid en sådan paketering, kan reglerna utnyttjas på ett sätt som inte är avsett och som inte kan accepteras.

Enligt förslaget ska en fastighet anses avyttrad om den överlåts till en juridisk person eller ett svenskt handelsbolag mot ersättning som överstiger ett visst värde. Detta värde ska vara fastighetens skattemässiga värde om fastigheten är en näringsfastighet och dess omkostnadsbelopp om den är en privatbostadsfastighet.

De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 augusti 2017.

Regeringen har den 27 oktober 2016 i en skrivelse till riksdagen aviserat förslaget (skr. 2016/17:38) och förklarat att det enligt regeringens mening föreligger särskilda skäl för att med stöd av undantagsbestämmelsen i 2 kap. 10 § andra stycket regeringsformen tillämpa de föreslagna bestämmelserna från och med dagen efter dagen för överlämnandet av skrivelsen till riksdagen, dvs. från och med den 28 oktober 2016. Fram till denna dag medförde den beskrivna skatteplaneringen betydande skattebortfall.

Kontakt

Fredrik Kornebäck
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00  
Mobil 072-543 84 87  
e-post till Fredrik Kornebäck, via registrator

Erik Sjöstedt
Kansliråd/ Skatte- och tullavdelningen
Telefon 08-405 38 82  

Marianne Kilnes
 Departementssekreterare/Skatte- och tullavdelningen
Telefon 08-405 21 66  

Genvägar
Lagrådsremiss: Beskattning vid överlåtelse av fastighet till juridisk person

Publicerad 02 februari 2017 · Uppdaterad 02 februari 2017

Punkt Markering: Finansdepartementets pressmeddelanden
Categories: Pressmeddelanden

Skattemål: Mål nr 3299-16

Dom i mål om förhandsbesked angående mervärdesskatt.
Categories: Rättsfall

Inkomstskatt: Näringsbetingade andelar

Skatterättsnämnden - Wed, 2017-02-01 16:09
Ett bolag på Brittiska Jungfruöarna har ansetts motsvara ett svenskt aktiebolag vid tillämpningen av reglerna om näringsbetingade andelar
Categories:

131-563274-16/112

Skatteverkets remissvar - Wed, 2017-02-01 15:31
Remiss – förslag till nya föreskrifter om ägar-, ägarlednings- och ledningsprövning
Categories: Allmäna nyheter

131 26054-17/111

Skatteverkets skrivelser - Wed, 2017-02-01 12:35
Riktlinjer beträffande utformning av laserframställda deklarationsblanketter m.m. vid deklarationstillfällena 21 mars 2017, 2 maj 2017, 3 juli 2017, 1 nov 2017 och 15 december 2017
Categories: Allmäna nyheter

131 26054-17/111

Skatteverkets skrivelser - Wed, 2017-02-01 12:35
Riktlinjer beträffande utformning av laserframställda deklarationsblanketter m.m. vid deklarationstillfällena 21 mars 2017, 2 maj 2017, 3 juli 2017, 1 nov 2017 och 15 december 2017
Categories: Allmäna nyheter

Skatteverket förlänger sista dag för att begära utbetalning för rot och rut till den 2 februari

Nyheter och notiser från Skatteverket - Wed, 2017-02-01 11:20
På grund av tekniska problem med e-tjänsten Rot och rut – företag har Skatteverket beslutat att förlänga ansökningstiden till den 2 februari 2017.
Categories: Allmäna nyheter

Skatteverket förlänger sista dag för att begära utbetalning för rot och rut till den 2 februari

Nyheter och notiser från Skatteverket - Wed, 2017-02-01 11:20
På grund av tekniska problem med e-tjänsten Rot och rut – företag har Skatteverket beslutat att förlänga ansökningstiden till den 2 februari 2017.
Categories: Allmäna nyheter

Skattemål: Mål nr 3826-16

Fråga om ersättning som ett bolag erhåller för tjänster som tillhandahålls bolagsägarens tidigare arbetsgivare ska beskattas hos bolagsägaren personligen. Förhandsbesked om inkomstskatt.
Categories: Rättsfall

Statistik över skatter i Sverige för år 2015

Nyheter och notiser från Skatteverket - Tue, 2017-01-31 13:48
Nu är det klart hur mycket skatt som betalades för beskattningsåret 2015. 1 792 miljarder kronor bidrog privatpersoner, företag och organisationer med till den gemensamma välfärden det året, visar en ny sammanställning från Skatteverket.
Categories: Allmäna nyheter

Statistik över skatter i Sverige för år 2015

Nyheter och notiser från Skatteverket - Tue, 2017-01-31 13:48
Nu är det klart hur mycket skatt som betalades för beskattningsåret 2015. 1 792 miljarder kronor bidrog privatpersoner, företag och organisationer med till den gemensamma välfärden det året, visar en ny sammanställning från Skatteverket.
Categories: Allmäna nyheter

Statistik om skatter finns nu lätt tillgängligt på webben

Skatteverkets pressmeddelanden - Tue, 2017-01-31 11:00
Nu är det klart hur mycket skatt som betalades för beskattningsåret 2015. 1 792 miljarder kronor bidrog privatpersoner, företag och organisationer med till den gemensamma välfärden det året, visar en ny sammanställning från Skatteverket. Från och med i år publiceras skattestatistik direkt på skatteverket.se vilket gör det lättare att söka fram intressanta statistiska uppgifter.
Categories: Pressmeddelanden

131 557476-16/112

Skatteverkets remissvar - Mon, 2017-01-30 14:39
Kommissionsförslag om mervärdesskatt vid gränsöverskridande e-handel
Categories: Allmäna nyheter

131 25660-17/112

Skatteverkets remissvar - Mon, 2017-01-30 12:25
Remiss av Promemoria – Minskad klimatpåverkan av drivmedel
Categories: Allmäna nyheter

Dags att lämna kontrolluppgifter

Nyheter och notiser från Skatteverket - Mon, 2017-01-30 12:10
Senast den 31 januari 2017 ska kontrolluppgifter för inkomståret 2016 ha kommit in till Skatteverket.
Categories: Allmäna nyheter

Dags att lämna kontrolluppgifter

Nyheter och notiser från Skatteverket - Mon, 2017-01-30 12:10
Senast den 31 januari 2017 ska kontrolluppgifter för inkomståret 2016 ha kommit in till Skatteverket.
Categories: Allmäna nyheter

1 31 558275-16/112

Skatteverkets remissvar - Mon, 2017-01-30 12:10
Boverkets förslag till allmänna råd om ekonomiska planer för bostadsrättsföreningar m.m. (1399-3691/2014)
Categories: Allmäna nyheter

131 563018-16/112

Skatteverkets remissvar - Mon, 2017-01-30 11:14
Promemorian Kriminalvårdssekretess
Categories: Allmäna nyheter

Pages