En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Blog om: 

Omprövning på begäran av den skattskyldige

Taxeringsbeslut är grundläggande beslut om årlig taxering, omprövningsbeslut och beslut om taxeringsåtgärder efter domstols beslut. Om en skattskyldig person vill få ett sådant beslut omprövat kan han begära omprövning av beslutet. En begäran om omprövning ska göras skriftligt och den måste ha kommit in till Skatteverket före utgången av det femte året efter taxeringsåret.

Att en begäran om omprövning ska göras skriftligt innebär att en begäran kan anhängiggöras (initieras) i form av en skrivelse, ett telegram eller ett telefax. Ett omprövningsärende kan följaktligen inte anhängiggöras muntligen. Men om ett omprövningsärende har anhängiggjorts i skriftlig form så kan den skattskyldige komplettera ärende med muntliga uppgifter. Han kan också muntligen såväl utvidga som inskränka sina yrkanden beloppsmässigt så länge han därigenom inte för in en ny sakfråga. En skattskyldig som skriftligen har yrkat omprövning av Skatteverkets beslut om hans resekostnader kan alltså inte muntligen yrka avdrag för räntekostnader. Vill han ha avdrag för räntekostnader måste han komma in med ytterligare en skriftlig begäran om omprövning.

I förvaltningsprocesslagen finns mycket detaljerade regler om vad en besvärsinlaga (ett överklagande) ska innehålla. Några motsvarande regler finns inte vad avser innehållet i en begäran om omprövning med undanta för att en sådan begäran måste vara egenhändigt undertecknad av den skattskyldige eller hans ombud. Ett ombud måste normalt styrka sin behörighet med en vederbörligt upprättad fullmakt.

Skatteverket ska ompröva ett taxeringsbeslut i en fråga som kan ha betydelse för beskattningen eller annat ekonomiskt mellanhavande med det allmänna, om den skattskyldige begär det eller om det finns andra skäl. Om något grundläggande beslut om årlig taxering av någon anledning inte har fattats får taxering ske genom omprövning. Omprövning ska alltid ske när den skattskyldige har överklagat ett taxeringsbeslut. En sådan omprövning ska ske snarast. Om Skatteverket vid omprövningen ändrar beslutet så som den skattskyldige begär så förfaller överklagandet, dvs. det överlämnas aldrig till domstolen.

Om en fråga som avses i föregående stycke har avgjorts av en allmän förvaltningsdomstol, får Skatteverket inte ompröva frågan. En fråga som har avgjorts av länsrätt eller kammarrätt genom beslut som har vunnit laga kraft får dock omprövas, om beslutet avviker från rättstillämpningen i ett regeringsrättsavgörande som har meddelats därefter.

En begäran om omprövning ska alltså ha kommit in före utgången av femte året efter taxeringsåret för att den ska prövas av Skatteverket. Men om den skattskyldige gör sannolikt att han inte inom två månader före utgången av den tiden har fått kännedom om ett taxeringsbeslut som är till hans nackdel eller ett besked om den slutliga skatten eller annan handling med uppgift om skattens storlek får han ändå begära omprövning. Hans begäran ska då ha kommit in inom två månader från den dag då han fick sådan kännedom.

Även om tiden för begäran om omprövning har gått ut, får ett beslut om skattetillägg på begäran av den skattskyldige omprövas, så länge beslutet i den taxeringsfråga som föranlett skattetillägget inte har vunnit laga kraft.

En skattskyldig kan begära omprövning av ett taxeringsbeslut hur många gånger som helst.

Omprövning på initiativ av Skatteverket

Skatteverket kan självmant ompröva ett taxeringsbeslut. Om så sker får omprövningsbeslut som är till den skattskyldiges fördel meddelas före utgången av det femte året efter taxeringsåret.

Ett sådant omprövningsbeslut får meddelas även efter utgången av det femte året efter taxeringsåret, om det föranleds av 

1. Skatteverkets taxeringsbeslut eller allmän förvaltningsdomstols beslut i mål om taxering avseende annat taxeringsår eller annan skattskyldig,                              

2. allmän förvaltningsdomstols beeslut om tillägg till eller ändring i fastighetstaxering, 

3. Skatteverkets beslut om fastighetstaxering enligt stighetstaxeringslagen, 

4. beslut om utländsk skatt eller om obligatoriska utländska socialförsäkringsavgifter. 

5. Skatteverkets eller en allmän förvaltningsdomstols beslut om huruvida inkomstskattelagen eller lagen om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta (SINK) är tillämplig för den aktuella inkomsten.

Även om tiden för omprövning till den skattskyldiges fördel har gått ut får Skatteverket till den skattskyldiges fördel ompröva ett beslut om skattetillägg, så länge beslutet i den taxeringsfråga som har föranlett skattetillägget inte har vunnit laga kraft.

Ett omprövningsbelut som är till nackdel för den skattskyldige får, utom i fall som avser eftertaxering, inte meddelas efter utgången av året efter taxeringsåret.

Har den skattskyldige inte gett in självdeklaration i rätt tid, får ett omprövningsbeslut som är till hans nackdel dock meddelas efter utgången av året efter taxeringsåret. Ett sådant omprövningsbeslut får meddelas inom ett år från den dag självdeklarationen kom in till Skatteverket men senast före utgången av femte året efter taxeringsåret.

Skatteverket får meddela ett omprövningsbeslut som är till nackdel för den skattskyldige efter utgången av året efter taxeringsåret genom eftertaxering. Eftertaxering får ske om den skattskyldige

1. i självdeklaration eller på annat sätt under förfarandet har lämnat oriktig uppgift till ledning för taxeringen,

2. lämnat oriktig uppgift i mål om taxering eller

3. underlåtit att lämna självdeklaration, uppgift eller infordrad upplysning trots att han är uppgiftspliktig och den oriktiga uppgiften eller underlåtenheten medfört att ett taxeringsbeslut avseende den skattskyldige eller hans make blivit felaktigt eller inte har fattats.
                                                                    
En uppgift ska anses vara oriktig om det klart framgår att en uppgift som den skattskyldige har lämnat är felaktig eller att den skattskyldige har utelämnat en uppgift till ledning för taxeringen som han har varit skyldig att
lämna.

Eftertaxering får bl.a. också ske 

1. vid rättelse av felräkning, misskrivning eller annat uppenbart förbiseende,  

2. när kontrolluppgift som ska lämnas utan föreläggande saknats eller varit felaktig, 

3. när en ändring i ett taxeringsbeslut föranleds av ett sådant omprövningsbeslut av Skatteverket som enligt ovan får meddelas även efter utgången av det femte året efter taxeringsåret.

Skatteverkets beslut om eftertaxering ska normalt meddelas före utgången av femte året efter taxeringsåret.  

Det finns mer att läsa om omprövning i bloggen Skatteprocessen. 

Ove Grip                                                                                         Skattekonsult                                                                       www.skattepunkten.se