En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Frivillig rättelse igen

För några veckor sedan fick jag, i min egenskap av ombud för två personer som 2011 hade begärt omprövning, två omprövningsbeslut från Skatteverket. Båda besluten avsåg frivilliga rättelser avseende taxeringsåren 2006-2011 (inkomståren 2005-2010). Jag tänker beskriva det ena fallet lite närmare.

Blog om: 

Om skattebrott, preskription av sådana brott och eftertaxering i samband med frivilliga rättelser

En frivillig rättelse sker normalt i form av en begäran om omprövning. En sådan begäran ska ha kommit in till Skatteverket före utgången av det femte året efter taxeringsåret. Detta innebär att du kan begära omprövning fr.o.m. taxeringsåret 2006 (inkomståret 2005) om din begäran kommer in under 2011.

Blog om: 

Mer om friivillig rättelse

I bloggar den 16 december 2009 med rubriken Frivillig rättelse och den 18 december 2009 med rubriken Pengar i skatteparadis - går det att rätta utan någon form av straff har jag redogjort för vad som gäller när någon frivilligt vill rätta uppgifter i äldre självdeklarationer.

Den 25 januari i år deltog jag och de andra skattekonsulterna på Skattepunkten AB i ett av Skatteverket och Skatterättsliga klubben i Göteborg anordnat seminarium om frivillig rättelse. Här kommer lite information från detta seminarium.

Blog om: 

Köp eller gåva?

Fastighet

Vid avgörande om en fastighetsöverlåtelse ska betraktas som köp eller gåva tillämpas inkomstskattemässigt en huvudsaklighetsprincip. Med fastighet avses här även byggnad på ofri grund, som civilrättsligt är lös egendom, och tomträtt.

Vid inkomstbeskattningen anses överlåtelsen helt och hållet utgöra köp om mottagarens vederlag, köpeskilling, motsvarar eller överstiger fastighetens taxeringsvärde för överlåtelseåret om inte marknadsvärdet av någon särskild anledning är lägre. I annat fall anses överlåtelsen i sin helhet utgöra
gåva.

Blog om: 

Latent skatteskuld ska beaktas vid bodelning

Beträffande en mängd egendom gäller s.k. evig kapitalvinstbeskattning. Exempel på sådan egendom är fastighet. Så länge egendomen delas lika vid en bodelning utgör detta inte något problem men om den ena maken tillskiftas en fastighet bör den maken kompenseras för att han förr eller senare kan komma att få betala kapitalvinstskatt vid försäljning av fastigheten. Denna framtida skatteskuld kallas för latent skatteskuld.

Blog om: 

Skatteverket har fått en ny generaldirektör

Regeringen har den 15 februari utsett Ingemar Hansson som generaldirektör för Skatteverket. Han har tillträtt sin befattning onsdagen den 17 februari, och lämnade då sin tjänst som statssekreterare vid finansdepartementet.

"Jag har sedan länge ett stort intresse för skatter och för att följa och påverka utvecklingen inom skatteområdet," har Ingemar Hansson sagt i ett uttalande.

Blog om: 

Länsrätterna blir förvaltningsrätter den 15 februari

Den 15 februari läggs landets 23 länsrätter samma till tolv förvaltningsrätter. Syftet med denna reform är att långsiktigt kunna garantera hög kvalitet i den dömande verksamheten samt att säkerställa att domstolarna drivs effektivt och är attraktiva som arbetsgivare.

I och med organisationsförändringen blir förvaltninsgsrätterna mer lika i storlek än vad länsrätterna varit. Dessa domstolar kunde variera i storlek från tio upp till femhundra medarbetare.

Blog om: 

Skatteplanering med gamla aktieägartillskott

Regeringsrätten avgjorde den 23 mars 2009 två mål som rörde frågan om beskattning av återbetalning av villkorade aktieägartillskott - RÅ 2009 ref. 47 I och II.

RÅ 2009 ref. 47 I

Blog om: 

Ny dom – nytt sätt att på ett skatteeffektivt sätt premiera medarbetare

Enligt en dom i Regeringsrätten den 30 december 2009 ska vinster vid försäljning av vissa aktier tas upp i inkomstlaget kapital och inte i inkomstslaget tjänst. Det är fråga om vinster på aktier som har sålts av personer i ledande ställning i verksamhetsbolag som ägts av riskkapitalbolag. Domen avser ett överklagat förhandsbesked från  Skatterättsnämnden, varför många uppgifter i densamma har mörkats med anledning av sekretessen.

Blog om: 

Pengar i skatteparadis – går det att rätta utan någon form av straff?

Som framgår av min tidigare blogg kan en skattskyldig göra en rättelse av uppgifter i tidigare deklarationer. Om rättelsen är "frivillig", blir det inget skattetillägg eller åtal för brott. 

Blog om: 

Frivillig rättelse?

Av 5 kap. 1 § 1 st. taxeringslagen, TL, framgår att skattetillägg på grund av oriktig uppgift kan tas ut i två situationer, dels när en oriktig uppgift har lämnats på något annat sätt än muntligen till ledning för taxeringen, dels när en sådan uppgift har lämnats i mål om taxeringen. Om den skattskyldige gör ett fel i sin självdeklaration. t.ex. genom att han inte har redovisat en skatteplitig inkomst, har han lämnat en oriktig uppgift.

Blog om: 

Sänkt krav på aktiekapital för privata aktiebolag

Regeringen har den 19 november i år överlämnat en proposition (2009/10:61) till riksdagen som föreslår att kravet på aktiekapital för privata aktiebolag halveras från dagens  100 000 kr till 50 000 kr.

Till grund för propositionen finns ett betänkande från Utredningen om ett enklare aktiebolag (SOU 2009:34).

Blog om: 

Informationsutbytesavtal med Aruba, Nederländska Antillerna m.fl.

Regeringen har i två propositioner den 1 oktober föreslagit att riksdagen ska godkänna avtal mellan Sverige och Nederländerna såvitt avser Aruba och Nederländska Antillerna om utbyte av upplysningar avseende skatter. Regeringen föreslår att riksdagen ska anta lagar om dessa avtal.

Aruba och Nederländska Antillerna är delar av Nederländerna som är belägna i Karibien och som har en viss form av egen jurisdiktion.

Omprövning

Omprövning på begäran av den skattskyldige

Taxeringsbeslut är grundläggande beslut om årlig taxering, omprövningsbeslut och beslut om taxeringsåtgärder efter domstols beslut. Om en skattskyldig person vill få ett sådant beslut omprövat kan han begära omprövning av beslutet. En begäran om omprövning ska göras skriftligt och den måste ha kommit in till Skatteverket före utgången av det femte året efter taxeringsåret.

Blog om: 

Skönstaxering

Alla som ska lämna deklaration är skyldiga att genom anteckningar, räkenskaper eller på annan sätt se till att deklarationen kan upprättas och kontrolleras. Om en skattskyldig person inte har avlämnat en självdeklaration till Skatteverket, trots att han varit skyldig att göra detta, eller om det finns brister i deklarationen eller i underlaget för deklarationen ska skatten eller underlaget för att ta ut skatt uppskattas till det belopp som framstår som skäligt med hänsyn till vad som har framkommit i ärendet (skönstaxering).

Blog om: 

Skatterevision och taxeringsrevision

Skatteverket får besluta om revision för kontroll av de deklarations- och kontrolluppgifter och andra uppgifter som en näringsidkare har lämnat till Skatteverket. Om deklaration och andra uppgifter ännu inte har lämnats får Skatteverket besluta om revision för att kontrollera att förutsättningar finns för att fullgöra den uppgiftsskyldighet som kan antas uppkomma.
Skatteverket får också besluta om revision för att hämta in uppgifter av betydelse för kontroll av en annan person än den som revideras (tredjemansrevision).

Revision får göras hos den som är eller kan antas vara bokföringsskyldig enligt bokföringslagen och hos annan juridisk person än dödsbo. Den som driver näringsverksamhet – dvs. är näringsidkare – är alltid bokföringsskyldig.

Revision för att kontrollera inkomstskatt och kontrolluppgifter om inkomstskatt benämns taxeringsrevision. Bestämmelserna om en sådan revision finns i taxeringslagen.

Revision för att kontrollera deklarations- och uppgiftsskyldighet avseende moms, arbetsgivaravgift/avdragen skatt, F-skatt och punktskatter benämns skatterevision. Bestämmelserna om skatterevision finns i skattebetalningslagen.

Bestämmelserna om hur en taxerings- och en skatterevision ska gå till är identiska och Skatteverkets beslut rubriceras numera Beslut om revision.

Skatteverkets beslut om revision ska innehålla uppgift om vem det är som ska revideras, revisorernas namn, namn på den som har beslutat om revisionen och ändamålet med revisionen. I beslut om revision för att hämta in uppgifter för kontroll av annan person än den som ska revideras får Skatteverket, om det finns särskilda skäl, utesluta uppgift om vilken person eller rättshandling som granskningen avser.

I det fall flera revisorer har förordnats svarar den i beslutet först namngivne för att revisionen genomförs enligt den revisionssed som gäller för revisioner.

Blog om: 

Skatteprocessen

Skatteverket ska varje taxeringsår fatta taxeringsbeslut före utgången av november. Normalt grundas taxeringsbeslutet på de uppgifter som har lämnats i en under taxeringsåret avlämnad självdeklaration och på de kontrolluppgifter på inkomster som finns. Men beslutet kan också grundas på vad som har framkommit vid Skatteverkets utredningar av olika slag. Beslut som avses här är s.k. grundläggande beslut om årlig taxering. Det finns ytterligare två typer av taxeringsbeslut, nämligen omprövningsbeslut eller beslut om taxeringsåtgärder efter domstolsbeslut.