En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Publicerad 31 augusti 2023

Regeringen har idag beslutat om en lagrådsremiss som föreslår att en tilläggsskatt införs för företag i stora koncerner. Förslaget är ett led i ett internationellt arbete för att motverka skatteundandraganden och värna länders skattebaser. Förslaget ska implementera ett EU-direktiv vars syfte är att säkerställa en global minimiskattenivå för stora multinationella och nationella koncerner i svensk rätt.

Förslagen innebär att företag i multinationella och nationella koncerner vars vinster är lågbeskattade kan få en tilläggsskatt i Sverige. Genom tilläggsskatten minskar fördelarna med vinstförflyttning från länder med hög skatt till länder med låg eller ingen beskattning. Förslaget ska säkerställa en minimibeskattning på 15 procent av en koncerns vinst och omfattar företag som är en del av nationella eller multinationella koncerner med en årlig intäkt motsvarande minst 750 miljoner euro.

Företag som omfattas av den nya lagen kommer enligt förslaget att bli skyldiga att lämna en tilläggskatterapport till Skatteverket. Tilläggskatterapporten ska ligga till grund för Skatteverkets bedömning av om koncernen uppfyller kraven om minimibeskattning. Förslaget innebär även att en ny rapportavgift införs. Avgiften ska kunna tas ut om det klart framgår att tilläggsskatte­rapporten innehåller allvarliga brister. Sanktioner kan även bli aktuella vid överträdelser av reglerna, exempelvis i form av förseningsavgifter och skattetillägg.

För att minska de administrativa kostnaderna kommer det införas en tillfällig förenklingsregel som gäller under tre år. Förenklingsregeln innebär att koncernen kan hämta uppgifter från befintliga land-för-land-rapporter vilket underlättar koncernens rapporteringsskyldighet enligt tilläggsskattereglerna. Det kommer även att komma permanenta förenklingsregler framöver som kan användas av de nationella och multinationella koncernerna utifrån att arbetet inom OECD framskrider.

Tilläggsskatten bygger på ett EU-direktiv som ska genomföras i svensk rätt. Direktivet är i sin tur baserat på förslag som tagits fram inom OECD. 

De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 januari 2024. 

Presskontakt

Niklas Gillström
Pressekreterare hos finansminister Elisabeth Svantesson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-141 14 79
e-post till Niklas Gillström