En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Blog om: 

Enligt en dom i Regeringsrätten den 30 december 2009 ska vinster vid försäljning av vissa aktier tas upp i inkomstlaget kapital och inte i inkomstslaget tjänst. Det är fråga om vinster på aktier som har sålts av personer i ledande ställning i verksamhetsbolag som ägts av riskkapitalbolag. Domen avser ett överklagat förhandsbesked från  Skatterättsnämnden, varför många uppgifter i densamma har mörkats med anledning av sekretessen.

Aktieägarna, som alltså är sökande i förhandsbeskedet, började för ett antal år sedan att planera för att starta en egen verksamhet av visst slag och lämnade i samband därmed sina dåvarande anställningar. De och en riskkapitalfond undertecknade en avsiktsförklaring att starta ett bolag. Parterna ingick ett aktieägaravtal som innebär att de gemensamt ska äga aktierna i ett holdingbolag tillsammans med en huvudaktieägare. Holdingbolaget ska via ytterligare ett holdingbolag helt eller nästan helt äga det bolag vari verksamheten ska bedrivas. Bolagen i fråga är svenska aktiebolag som förvärvades som s.k. lagerbolag. De sökande anställdes i verksamhetsbolaget.

I och med starten av verksamhetsbolaget tecknade de sökande nyemitterade aktier i holdingbolaget, vilka betalades kontant och till marknadsmässigt pris. Aktieägaravtalet syftade till att utveckla den verksamhet som startades så att den kan avyttras eller börsnoteras före utgången av visst år. Det byggde bl.a. på att sökandena ska vara anställda i verksamhetsbolaget under denna tid. För att skapa garantier för att så sker har sökandenas aktier försetts med förfoganderättsinskränkningar. De innebär att sökande dessförinnan har begränsat möjlighet att faktiskt realisera en eventuelll värdeuppgång på aktierna. Sökandenas aktier är pantsatta som säkerhet för förpliktelserna enligt avtalet.

Enligt Dagens Industri, DI, (den 10 januari i år) har Skatteverket envist jagat den typ av aktieägare som är sökande i förhandsbeskedet. Aktieägarna har enligt DI köpt sina aktier till marknadspris och aktierna anses civilrättsligt som aktier med rätt till både utdelning och rösträtt, och de har som anställda haft marknadsmässig lön för sitt arbete.

Trots det har enligt tidningen Skatteverket hävdat att vinsten  på aktierna när de säljs ska beskattas som inkomst av tjänst, därför att ett avtal begränsat både rätten att sälja aktierna i förtid och att behålla dem om anställningen upphör. Enligt Skatteverket är det fråga om en värdepappersförmån som villkorats av långtgående förfoganderättsinskränkningar. Inskränkningarna innebär enligt Skatteverket åtminstone krav på fortsatt anställning, krav på återlämnande av aktier om mottagaren slutar sin anställning under löpande kvalifikationstid samt krav på pantsättning under kvalifikationstiden. Förfoganderättsinskänkningarna ska enligt Skatteverket medföra uppskjuten beskattning. Aktierna ska därför inte anses förvärvade förrän aktieägaravtalet upphör, dvs. efter börsnotering eller försäljning och ska arbetsgivaravgifter betalas både på aktieutdelning under kvalifikationstiden och på vinsten vid försäljningen av aktierna.

I förhandsbeskedet har Skatterättsnämnden svarat att sökande ska anses ha förvärvat aktierna vid aktieteckningen och att framtida realiserad värdeökning, dvs. vinst vid försäljningen, och utdelning ska hänföras till inkomstslaget kapital.

Skatteverket har överklagat Skatterättsnämndens beslut, men Regeringsrätten har inte ändrat beslutet. Regeringsrätten slår alltså fast att utdelning och vinst är kapitalinkomster, som innebär lägre skatt och som inte medför arbetsgivaravgifter.

Aktieägare som har drabbats av Skatteverkets felaktiga beslut kan nu, om de inte redan har gjort det, begära omprövning av besluten eller överklaga dessa.

Skatteverket får normalt inte ompröva beslut som har varit föremål för prövning i en allmän förvaltningsdomstol (länsrätt och kammarrätt). Om någon aktieägare har överklagat och inte har fått rätt i förvaltningsdomstol och beslutet har vunnit laga kraft kan aktieägaren nu ändå begära omprövning hos Skatteverket, eftersom beslutet i så fall avviker från rättstillämpningen i ett regeringsrättsavgörande som har meddelats därefter (4 kap. 12 § taxeringslagen). Skattepunkten AB hjälper gära till med en sådan begäran om omprövnnig.

Ove Grip                                                                                        

Skattekonsult

www.skattepunkten.se