En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Blog om: 

Filantrop betyder människovän. Det är en beteckning för en välbärgad människa som använder sitt överflöd till andras bästa. Att ge till dem som behöver ger livet innehåll och mening. Ett Regeringsrättsavgörande från den 15 juni 2006 ger möjlighet att skatteplanera givandet så att mottagaren av gåvan får mycket mer.

Rättsfallet var ett förhandsbesked. En man ägde aktier i börsnoterade svenska avstämningsbolag. Han avsåg att – före bolagsstämmobeslut om utdelning – till en begränsat skattskyldig stiftelse ge bort rätten till den framtida utdelning, som skulle kunna komma att lämnas under gåvoåret eller under en period om fem år. Stiftelsens rätt till utdelningen skulle antecknas i en sådan särskild förteckning som anges i 3 kap. 12 § aktiebolagslagen (1975:1385, dvs. den äldre aktiebolagslagen). Frågan var om aktieägaren skulle beskattas för utdelningen om och när stiftelsen fick den.

Svaret blev att aktieägaren inte skulle beskattas för utdelningen! Underförstått var att mottagaren, stiftelsen, i stället skulle beskattas för utdelningen. Eftersom Skatterättsnämnden angivit att stiftelsen var begränsat skattskyldig, torde den dock ha varit skattefri för mottagna utdelningar.

Bolagsvinster beskattas först hos bolaget med 28 %. Normalt sker därefter beskattning en gång till hos mottagaren av utdelningen. När utdelningen ges bort innan den kan disponeras eller som det hette förr, innan den är tillgänglig för lyftning kan alltså beskattningen av utdelningen falla bort, om mottagaren är befriad från skattskyldighet för utdelningar.

Regeringsrätten motiverade sitt domslut på följande sätt:

”Enligt 42 kap. 12 § inkomstskattelagen (1999:1229) skall utdelning tas upp av den som har rätt till utdelningen när den kan disponeras. En aktieägare kan inte beskattas med stöd av denna bestämmelse när, som i detta fall, det vid nämnda tillfälle står klart att aktieägaren gett bort sin rätt till utdelning. Inte heller är lagen mot skatteflykt tillämplig på det i målet aktuella förfarandet. Förhandsbeskedet skall därför fastställas.”

Som ovan nämnts var mottagaren av allt att döma var befriad från inkomstskatt på utdelningar. Förmodligen var det fråga om en utländsk stiftelse. Eventuellt kan det i stället ha varit fråga om en svensk allmännyttig stiftelse, som bara är skattskyldig för vissa inkomster. Oavsett vilket torde gåvan bara ha blivit beskattad en enda gång, nämligen med 28 % i bolaget. Varken aktieägaren eller stiftelsen blev således beskattad. Det innebär att 72 % av vinsten före skatt i bolaget tillföll stiftelsen. Om aktieägaren i stället först tagit ut utdelningen, så hade ytterligare en beskattning ägt rum, sannolikt med 30 %. Om aktieägaren därefter fört återstoden av utdelningen vidare som gåva till stiftelsen, hade stiftelsen endast erhållit 50,4 % av vinsten före skatt i bolaget. Skillnaden blir avsevärd, 21,6 procentenheter.

I målet var det fråga om avstämningsbolag och gåvan av utdelningen hade därför förts upp på en särskild förteckning. Jag kan inte tro att utgången i målet hade blivit annorlunda om aktiebolaget inte varit ett avstämningsbolag utan ett ”vanligt aktiebolag” under förutsättning att gåvan getts innan utdelningen var tillgänglig för lyftning. Naturligtvis förutsätts också att gåvan och datum för gåvan dokumenterats på ett otvetydigt sätt. Vad jag förstår är det t.ex. möjligt att ge bort utdelningskuponger i bolag som fortfarande använder detta system. Till den som vill skatteplanera här, ger jag rådet att anlita bolagsrättslig expertis så att gåvan blir civilrättsligt oantastlig och fullföljd innan den blivit tillgänglig för lyftning. Då torde gåvan även godtas i skattesammanhang.

Om det är fråga om ”kvalificerade andelar”, dvs. aktier i fåmansföretag som behandlas enligt de s.k. 3:12 reglerna, kan skillnaden vid gåva till skattebefriad stiftelse e.d. bli både större och mindre än den som redovisats ovan. På kvalificerade andelar kan utdelning beskattas med allt från noll (gamla lättnadsbelopp) till 60 % (inkomst av tjänst i högskattekommun). För kvalificerade andelar spelar utdelningsutrymme, löneunderlag etc. stor roll. Det är svårbedömt om dessa förbrukas vid utdelningstillfället i sådana fall då en aktieägare gett bort sina utdelningskuponger och således inte själv lyfter någon utdelning. Oavsett detta kan det dock finnas mycket pengar att spara på att skatteplanera givandet!

7 Kommentarer
 1. anon
  brskatt
  feb 11, 2007

  Före ovannämnda rättsfall utförde jag ett examensarbete som behandlade IL 42:12. Jag hade uppmärksammat en möjlighet att använda sig av IL 42:12 vid ett generationsskifte.

  Mitt examensarbete hamnade slutligen hos Skatteverkets expertgrupp i Stockholm och vidarebefordrades till Finansdepartementet. Under denna tidsperiod utreddde man de nya fåmansbolagsreglerna som skulle läggas fram i en proposition. Om man skulle hindra möjligheten att tillämpa ovannämnda lagrum torde man få göra om 3:12 reglerna. Det svar som jag fick av deras expertgruper var att frågan får prövas rättsligt.

  Domen från RR bekräftade den slutsats som jag hade huruvida RR skulle döma. Det intressanta med mitt upplägg var att jag tog fram en ny generationsskiftesmodell som enbart kapitalbeskattades hos den äldre generationen!

 1. anon
  Clas Ramert
  feb 19, 2007

  Hej brskatt!

  Det vore trevligt om Du ville utveckla Ditt ämne här på skatter.se! Du kan göra det antingen som ett foruminlägg eller ännu hellre som en artikel. Hör av Dig på något sätt!

  Hälsningar/Clas

  Hälsningar/ClasSkattepunkten AB   

 1. anon
  brskatt
  feb 28, 2007

  Hej Claes!
  Går det att bifoga examensarbetet som en artikel?

  Hälsningar
  Rainer

 1. anon
  Clas Ramert
  mar 06, 2007

  Hej Rainer!

  Du kan skicka arbetet till min e-mailadress som bilaga. Jag får så mycket spam att jag numera aldrig publicerar min e-mail adress på internet i klartext. Men om Du utgår från mitt förnamn och därefterlägger till snabela, mitt efternamn samt punkt se, så har Du min e-mailadress. Om jag gillar Ditt arbete publicerar jag det gärna här på skatter.se som en artikel. Du väljer själv om Du vill framträda under eget namn eller under pseudonym.

  Hälsningar/Clas

  Hälsningar/ClasSkattepunkten AB   

 1. anon
  rodroth
  jul 28, 2007

  Jag ville göra detsamma med mitt fåmansbolag, skänka en del av utdelningen till Frälsis, men se det gick inte alls för sig enligt skatteverket, då mitt bolag inte är börsnoterat. Det är bara företag som är börsnoterade som skattefritt får lov att skänka utdelningen enligt skatteverkets konsulter som jag talat med, dock utreder man frågan.

  Jag tycker det låter enkelt - eftersom skatteverket vill ha koll på att inte Nisse sitter i sin sons fotbollsföreningen, tar utdelning och ger till föreningen och sen ger sig själv styrelsearvode så använder man regeln för att börsnoterade företag trots allt står under hårdare kontroll än andra. Men varför inte vända på kakan då, oh låta fåmansbolag också skänka utdelning, men i det fallet få kontroll genom att begränsa mottagaren till organisationer som står under SFI:s insyn.

 1. anon
  Clas Ramert
  apr 24, 2009

  Skatterättsnämnden har i ett förhandsbesked 2009-02-17 bekräftat min uppfattning att även fåmansföretag kan skänka utdelningen på sätt jag beskrivit i blogen. Dock var tre ledamöter skiljaktiga. De anser att reglerna om kvalificerade aktier i 57 kap. inkomstskattelagen tar över. Skatteverket har överklagat till Regeringsrätten. Vi får se hur det går.

  Hälsningar/Clas

  http://www.skattepunkten.se

   

   

   

  Hälsningar/ClasSkattepunkten AB   

 1. anon
  Clas Ramert
  sep 24, 2009

  Nu har Regeringsrätten avgjort saken. Regeringsrätten gör samma bedömning som Skatterättsnämnden. Regeringsrättens dom den 22 september 2009 mål nr 1489/09. Min uppfattning i blogen har alltså bekräftats. Det är också klart att givarens utdelningsutrymme inte påverkas negativt av gåvan.

  Hälsningar/Clas

  http://www.skattepunkten.se

   

   

   

  Hälsningar/ClasSkattepunkten AB