En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Blog om: 

Kammarrätten i Göteborg har nyligen meddelat en dom som med Skatteverkets tolkning av den får förfärliga konsekvenser för handels- och kommanditbolag.

X hade sålt sin andel i ett handelsbolag. Vid beräkning av kapitalvinsten ska försäljningssumman minskas med den "justerade anskaffningsutgiften". Den justerade anskaffningsutgiften ska i huvudsak beräknas på följande sätt:

"Anskaffningsutgiften ska ökas med

- den skattskyldiges tillskott till bolaget,

- belopp som tagits upp som den skattskyldiges andel av bolagets inkomster,

- 22 procent av avdrag för avsättning till expansionsfond enligt 34 kap.,

- 78 procent av expansionsfond som förs över från andel i handelsbolag till enskild näringsverksamhet enligt 34 kap. 22 §, och -

det belopp som framgår vid en tillämpning av bestämmelserna om överlåtelse av privata tillgångar till underpris i 53 kap. 5 §.

Anskaffningsutgiften ska minskas med

- den skattskyldiges uttag ur bolaget, - belopp som dragits av som den skattskyldiges andel av bolagets underskott,

- negativt fördelningsbelopp till den del räntefördelningen minskat ett underskott i inkomstslaget näringsverksamhet,

- 22 procent av återförda avdrag för avsättning till expansionsfond enligt 34 kap., och

- 78 procent av expansionsfond som förs över från enskild näringsverksamhet till andel i handelsbolag enligt 34 kap. 19 §. Lag (2012:757).

Som framgår ovan påverkas den justerade anskaffningsutgiften av förhållanden som rör hela den tid handels- eller kommanditbolagsandelen innehafts.

Den justerade anskaffningsutgitfen ska uppdateras och redovisas i varje års deklaration. Trots detta "litar" inte Skatteverket på uppgiften när andelen säljs. Den skattskyldige ska kunna styrka sammansättningen av den justerade anskaffningsutgiften från tidernas början. För att kunna göra detta måste delar av  räkenskapsmaterialet sparas. Det kan inte slängas efter 7 eller 10 år.

Eftersom man sällan kan veta exakt vilket räkenskapsmaterial som bör spars, blir konsekvensen att den skattskyldige bör se till att hela räkenskapsmaterialet sparas för evigt!

Klicka här för att se mer om detta på Skatteverkets hemsida!