En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Blog om: 

Enligt gammal praxis ska gåva av hel näringsverksamhet bestående av byggmästarsmittade fastigheter inte utlösa uttagsbeskattning. Mottagaren av gåvan inträder i givarens skattemässiga situation. Det betyder att mottagaren av gåvan anses bedriva näringsverksamhet i form av byggnadsrörelse även om vederbörande inte aktivt bedriver sådan rörelse. Denna praxis innebär att den som bedriver byggnadsrörelse kan överlåta byggnader inklusive de skulder som hör till byggnaderna såsom gåva utan att överlåtelse anses ha skett för skuldens belopp. Detta får särskild betydelse då skulderna överstiger skattemässiga värden. Denna praxis bekräftades i RÅ 2004 ref. 42, trots att det tillkommit nya regler om uttagsbeskattning och underprisöverlåtelser i slutet av 90-talet som stred mot äldre praxis. Dessa nya regler finns numera i 22 och 23 kapitlet inkomstskattelagen. Enligt ett förhandsbesked som nyligen fastställts av Högsta förvaltningsdomstolen ska denna äldre praxis även gälla vid överlåtelse av byggmästarsmittade andelar i ett handelsbolag. Detta är märkligt inte bara med hänsyn till att det i vissa fall kommer att avvika från reglerna i 22 -23 kap. inkomstskattelagen. Det är också märkligt med hänsyn till att situationen blir annorlunda vid förvärv genom arv. Då blir förvärvaren skattskyldig i inkomstslaget kapital, om han inte redan bedriver byggnadsrörelse. Arv och gåva behandlas alltså olika, vilket inte är det vanliga i skattesammanhang. Denna praxis blir ännu mer obegriplig med hänsyn till att den bara gäller byggnadsrörelse. Det finns nämligen ett rättsfall från 2007 som visar att det inte gäller fiskebåtar, dvs. inventarier (det fallet drevs för övrigt av mig). I det fallet ansågs verksamheten överlåten för skulderna som ingick i rörelsen. Högsta förvaltningsdomstolen har inget lagstöd och borde enligt min mening ha dömt annorlunda efter det att reglerna om uttagsbeskattning och underprisöverlåtelser i 22 och 23 kap. inkomstskattelagen tillkommit. Nu råder oreda i systemet. För vissa skattskyldiga ger oredan dock möjligheter till skatteplanering.

För fördjupning se skatterättnämndens förhandsbesked och Högsta förvaltningsdomstolens dom.