En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Blog om: 

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har undanröjt förhandsbesked om de svenska ränteavdragsbegränsningsreglerna. I sitt avgörande den 27 april 2015 (mål nr 2876-14) anger HFD följande:

"Frågan i målet är om bolaget på grund av undantagsregeln i 24 kap. 10 d § tredje stycket IL ska vägras avdrag för de aktuella ränteutgifterna.

Vad Högsta förvaltningsdomstolen först har att ta ställning till är om denna fråga bör prövas inom ramen för ett förhandsbesked.

Av förarbetena framgår bl.a. följande (prop. 2012/13:1, volym 1, s. 250 ff. och 333 f.). En bedömning ska göras i varje enskilt fall med beaktande av samtliga relevanta omständigheter som har samband med skuldförhållandet för att avgöra om det huvudsakliga skälet till att transaktionerna vidtagits och avtalsförhållandena uppstått är att intressegemenskapen ska få en väsentlig skatteförmån. Vid bedömningen ska både långivarens och låntagarens skattemässiga situation beaktas. Det kan även finnas skäl att beakta låntagarens hela skuldsituation.

Andra omständigheter som bör ha betydelse är t.ex. om det är fråga om slussning av räntebetalningar genom andra företag i intressegemenskapen och förfarandet framstår som omotiverat bortsett från de skatteeffekter som uppnås. En omständighet som talar emot avdragsrätt är om skuldförhållandet får anses ha uppkommit enbart för att intressegemenskapen ska kunna utnyttja ett underskott i ett annat land. Kapitalets ursprung, t.ex. om det handlar om egenupparbetade medel som lånas ut, är också en faktor som bör ingå i bedömningen.

Ett ärende om förhandsbesked prövas utifrån de omständigheter som sökanden väljer att presentera i ansökningen hos Skatterättsnämnden. En prövning av om undantagsregeln i 24 kap. 10 d § tredje stycket IL är tillämplig förutsätter att en mängd omständigheter, hänförliga inte bara till sökanden utan även till dennes motpart i skuldförhållandet liksom till övriga företag som ingår i en intressegemenskap, är klarlagda.

Enligt Högsta förvaltningsdomstolens mening aktualiseras därmed utpräglade utrednings- och bevisfrågor som inte lämpar sig för att pröva inom ramen för ett förhandsbesked. Ansökningen borde därför ha avvisats".

Genom sin bedömning undanröjer HFD Skatterättsnämndens förhandsbesked och avvisar ansökningen.

Finansminister Magdalena Andersson har nyligen aviserat att regeringen kommer arbeta vidare med ränteavdragsbegränsningsreglerna. Hon anser att en  EBIT- modell är bäst lämpad att utgå ifrån och som skulle fungera bäst i ett internationellt perspektiv och att den förordas av de allra flesta företagen. Men hon utesluter heller inte att de nu gällande ränteavdragsbegränsningsregler behöver vara kvar.

Jag tycker det var ett bra besked av finansministern och skulle även kunna tänka mig att ett regelsystem baserat på resultaträkningen (EBIT-modell) kombineras med regler för balansräkningens utseende  (sk thin cap, relationen skuld/eget kapital). Båda är sedan länge internationellt vedertagna metoder och finansministerns argument mot Företagsskattekommiténs förslag om finansieringsavdrag och internationell gångbarhet anser jag även kan anföras mot nuvarande regler. Aktuellt avgörande av HFD visar också¨på svårigheten att tillämpa nuvarande regler och att de utesluter att få ett så snabbt besked som möjligt om vad som gäller i rättsligt hänseende. Vi bör försöka undvika sådana regler!