En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver privat hjälp av en skattekonsult.

Ny skattesänkning för personer över 65 år vid årsskiftet

Publicerad 19 juni 2019

Sedan 2018 är skatteklyftan mellan löntagare och pensionärer borta för inkomster upp till ca 17 000 kronor i månaden. I en promemoria som Finansdepartementet skickar på remiss i dag föreslås en ny skattesänkning för personer över 65 år från 1 januari 2020. För en person med en inkomst på 21 000 kronor i månaden innebär det ungefär 2 500 kronor i lägre skatt per år. Förslaget är en del av budgetsamarbetet mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Utredning om att utvidga rutavdraget enligt januariavtalet

Som en följd av januariavtalet har regeringen tillsatt en utredning som ska lämna förslag på hur rutavdraget kan utvidgas.

Enligt januariavtalet, som är en sakpolitisk överenskommelse mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet och Liberalerna, ska taket i rutavdraget tredubblas, rutavdraget utvidgas till tvätt, flytt-, hämt- och trygghetstjänster samt ett äldre-rut utredas.

Uppdaterade regler för att förhindra momsfusk i EU

Uppdaterade regler för att förhindra momsfusk i EU

Regeringen har i dag beslutat om en lagrådsremiss för att genomföra ändringar i EU:s mervärdesskattedirektiv. Förslagen innebär bland annat strängare krav på företag som säljer varor utan moms till företag i andra EU-länder. Syftet med de nya reglerna är att komma till rätta med momsfusk och förenkla lagstiftningen.

Effektivare återköps- och flytträtt för försäkringssparande

Det ska bli tydligare regler för försäkringsföretagens uttag av avgifter vid återköp och flytt av individuella personförsäkringar. Det förslås i en proposition som regeringen överlämnat till riksdagen i dag. Det föreslås också att det ska bli möjligt att flytta hela värdet i en eller flera pensionsförsäkringar till en annan pensionsförsäkring utan några beskattningskonsekvenser.

Skärpta regler mot skatteplanering och nya anståndsregler

Regeringen har i dag beslutat om två lagrådsremisser som en del i genomförandet av EU:s direktiv mot skatteundandraganden. Det ena förslaget innebär att de så kallade hybridreglerna utökas och hindrar fler situationer där olikheter i länders lagstiftning utnyttjas i gränsöverskridande upplägg för att undkomma skatt. Det andra förslaget innebär bland annat utvidgade möjligheter till anstånd med betalning av skatt vid utflyttningssituationer.

Sänkt skatt och höjd redovisningsgräns för reklamskatt

Nu tas nästa steg för att avskaffa den så kallade reklamskatten. I en promemoria som Finansdepartementet i dag skickar på remiss föreslås att fler idrottsföreningar och små företag undantas från redovisning av reklamskatt. Dessutom sänks skatten på annonser och reklam från 7,65 procent till 6,9 procent. Förslaget är en del av budgetsamarbetet mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Skärpta åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Regeringen har i dag beslutat en lagrådsremiss med förslag som förbättrar systemet för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism.

– Sverige arbetar intensivt mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Nu vill vi förhindra att fler aktörer blir utnyttjade för penningtvätt och vi skärper regelverket på flera punkter. Det handlar om alltifrån förstärkning av skyddet för visselblåsare till ett utökat utbyte av information mellan tillsynsmyndigheter, säger finansmarknadsminister Per Bolund.

Regeringen stärker arbetet mot penningtvätt

Regeringen har i dag överlämnat en proposition till riksdagen som innebär att Länsstyrelsen i Stockholms län ska få möjlighet att ingripa mot advokater, advokatbolag och personer i advokatbolags ledning som överträder penningtvättslagen.

- Regeringen arbetar kontinuerligt med att stärka regelverket mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Det är därför angeläget att alla tillsynsmyndigheter har verktyg för att kunna ingripa mot de som inte följer lagen, säger finansmarknadsminister Per Bolund.

Ändring i skatteavtalet mellan Sverige och Portugal förhindrar skattefria pensioner

Sverige och Portugal har idag undertecknat ett protokoll om ändring i 2002 års skatteavtal mellan länderna. Genom ändringen kommer det inte längre vara möjligt att flytta till Portugal för att ta ut pension från tidigare privat anställning skattefritt.

Utredning om att beskatta skadliga kemikalier i kläder och skor

Regeringen har idag beslutat att ge en särskild utredare i uppdrag att analysera och lämna förslag på hur en skatt på skadliga kemikalier i kläder och skor kan utformas. Syftet är att minska förekomsten av eller risken för exponering och spridning av miljö- och hälsofarliga ämnen från kläder och skor.

- Nu tillsätter vi en utredning om skatt på skadliga kemikalier i kläder och skor. Skälet är enkelt. Vi vill få bort giftet från våra kläder, det gäller inte minst barnens, säger finansminister Magdalena Andersson.

Sverige och Japan undertecknar socialförsäkringsavtal

Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll och Japans ambassadör Shigeyuki Hiroki undertecknade i dag ett socialförsäkringsavtal länderna emellan. Avtalet samordnar de svenska och japanska allmänna systemen för ålders-, efterlevande- och förtidspension.

Flygskatten behålls i vårbudgeten

Regeringen har för avsikt att i vårändringsbudgeten föreslå att flygskatten behålls. Vårändringsbudgeten är en del av budgetsamarbetet mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna och presenteras 10 april.

– Flygets klimatpåverkan ska minska. Flyget ska stå för åtminstone en del av sina klimatkostnader. Därför behåller vi flygskatten, säger biträdande finansminister Per Bolund.

Höjda miljöskatter i vårbudgeten

Höjd skatt på diesel som används i gruvfordon, höjd skatt på fossila bränslen som används i kraftvärmeverk samt en höjning av kemikalieskatten är förslag regeringen avser lägga i vårändringsbudgeten. Skattehöjningarna kommer föreslås träda ikraft 1 augusti 2019 och överensstämmer med de förslag som har varit på remiss. Vårändringsbudgeten är en del av budgetsamarbetet mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna och presenteras 10 april.

Höjd skatt på fossila bränslen i kraftvärmeverk

Förslag om effektivare återköps- och flytträtt för försäkringssparande till Lagrådet

Regeringen går nu vidare i arbetet med att förbättra möjligheterna att påverka den egna pensionen och annat försäkringssparande. I en remiss till Lagrådet föreslås lagändringar som bland annat innebär tydligare regler för försäkringsföretagens uttag av avgifter vid återköp och flytt av individuella personförsäkringar. Det föreslås också att det ska bli möjligt att flytta hela värdet i en eller flera pensionsförsäkringar till en annan pensionsförsäkring utan några beskattningskonsekvenser.

Sänkt arbetsgivaravgift för skolungdomars lov- och helgjobb

Arbetsgivare som anställer unga personer mellan 15 och 18 år ska få sänkt arbetsgivaravgift med omkring två tredjedelar från 1 augusti 2019, det avser regeringen föreslå i vårändringsbudgeten. Förslaget är en del av budgetsamarbetet mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna. Vårändringsbudgeten presenteras den 10 april.

Den nedsatta arbetsgivaravgiften kommer gälla lön och andra ersättningar upp till 25 000 kronor per månad för personer som vid årets ingång fyllt 15 men inte 18 år.

Fortsatt lägre moms på naturguidning

Regeringen avser att inte gå vidare med riksdagens tillkännagivande om att höja momsen på naturguidning från 6 till 25 procent. Partierna som står bakom januariavtalet är överens om att behålla den lägre momssatsen. Syftet är att främja möjligheterna att bedriva naturturism och locka fler att upptäcka den svenska naturen.

Ytterligare åtgärder mot penningtvätt

Regeringen har överlämnat en remiss till Lagrådet med förslag som innebär att Länsstyrelsen i Stockholms län ska få möjlighet att ingripa mot advokater, advokatbolag och personer i ett advokatbolags ledning som överträder penningtvättslagen.

- Regeringen jobbar kontinuerligt för att stärka regelverket mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Detta innefattar även att se till att advokatväsendet inte kan utnyttjas eller bidra till penningtvätt, säger finansmarknadsminister Per Bolund.

Ändring i skatteavtalet mellan Sverige och Brasilien

Sverige och Brasilien har igår den 19 mars undertecknat ett protokoll om ändring i 1975 års skatteavtal. Genom ändringsprotokollet är länderna överens om att bland annat sänka taken för hur mycket källskatt som får tas ut på betalningar av utdelning, ränta och royalty från det ena landet till det andra.

Regeringen lämnar förslag om sänkt moms på e-publikationer till riksdagen

Momsen på digitala tidningar och böcker sänks till 6 procent från och med 1 juli. Det förslår regeringen i en extra ändringsbudget för 2019 som beslutades idag. Ett beslut som ska stärka journalistiken i hela landet. Den sänkta momsen är en del av budgetsamarbetet mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

- Nu kan samma moms tillämpas för digitala och tryckta publikationer redan i sommar. Det här är viktigt för att underlätta för den granskande och oberoende journalistiken, säger finansminister Magdalena Andersson.

Likvärdiga villkor vid generationsskifte i fåmansföretag

Regeringen föreslår i dag att det ska vara samma skatt vid en överlåtelse av ett fåmansföretag till en närstående som till en utomstående. Förslaget härstammar från utredningen Översyn av skattereglerna för delägare i fåmansföretag och är en del av januariavtalet, som är en sakpolitisk överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna. De nya reglerna ska träda ikraft den 1 juli.

Skatteverket får utökade möjligheter att bekämpa penningtvätt och id-relaterade brott

Regeringen har i dag beslutat om en proposition som ger Skatteverket nya möjligheter att bekämpa brott kopplat till myndighetens verksamhet. Det handlar bland annat om att Skatteverket ska kunna utreda fall av misstänkt penningtvätt eller där det misstänks att falska identiteter eller id-handlingar har använts.

Sänkt arbetsgivaravgift för skolungdomars lov- och helgjobb

Företag som anställer unga personer mellan 15 och 18 år ska få sänkt arbetsgivaravgift med omkring två tredjedelar från 1 augusti 2019, enligt ett förslag som Finansdepartementet idag skickar på remiss. Förslaget är en del av budgetsamarbetet mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Den nedsatta arbetsgivaravgiften kommer gälla lön och andra ersättningar upp till 25 000 kronor per månad för personer som vid årets ingång fyllt 15 men inte 18 år.

Förslag om sänkt moms på e-publikationer till Lagrådet

Regeringen har i dag överlämnat en remiss till Lagrådet med förslag om att sänka momsen på elektroniska publikationer från 25 till 6 procent. Det innebär att momsen på till exempel digitala tidningar och e-böcker hamnar på samma nivå som tryckta motsvarigheter. Förslaget är en del av budgetsamarbetet mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

- Det här är en viktig modernisering av momsreglerna som kommer underlätta för många medier att fortsatt kunna erbjuda en granskande och oberoende journalistik, säger finansminister Magdalena Andersson.

Ingripanden mot utländska kreditinstitut enligt penningtvättslagen

Finansdepartementet har idag skickat ut en promemoria på remiss med förslag som förbättrar penningtvättslagstiftningens funktionssätt.

Cirka 35 utländska kreditinstitut driver verksamhet från filialer i Sverige inklusive två av Sveriges största banker. I promemorian föreslås att Finansinspektionen ska ges ytterligare verktyg för att kunna ingripa mot utländska kreditinstitut som inte fullföljer sina skyldigheter enligt penningtvättslagen.

Förslag om förlängt växa-stöd på remiss

Finansdepartementet remitterar i dag ett förslag som innebär att nedsättningen av arbetsgivaravgifter för den första anställda i enmansföretag förlängs från 12 till 24 månader. Förslaget är en del av budgetsamarbetet mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.

Sidor