En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Skärpta åtgärder mot momsfusk

Publicerad 09 juni 2022

Som ett led i arbetet att bekämpa kriminaliteten och skattefusket har regeringen i dag beslutat att ge en särskild utredare i uppdrag att föreslå åtgärder för att förhindra bedrägerier och skatteundandragande på mervärdesskatteområdet.

Förslag om ett stärkt system för samordningsnummer

Publicerad 09 juni 2022

I dag har regeringen överlämnat en lagrådsremiss till Lagrådet som innehåller förslag som ska stärka systemet med samordningsnummer. Samordningsnummer föreslås regleras i en ny lag och Skatteverket föreslås ta över ansvaret för bland annat identitetskontroller vid tilldelning och förnyelse av samordningsnummer.

I lagrådsremissen föreslås att samordningsnummer ska få tilldelas i tre nivåer: styrkt, sannolik och osäker. Nivåerna tilldelas beroende på vilken identitetskontroll som genomförts.

Förslag om en effektivare och modernare källskatt på utdelning

Publicerad 07 juni 2022

Finansdepartementet remitterar i dag ett förslag för att effektivisera och modernisera reglerna om källskatt på utdelningar till utländska personer. Förslaget innebär bland annat att det införs nya krav på att lämna uppgifter på individnivå om den som är skattskyldig.

I huvudsak föreslås följande förändringar jämfört med den nuvarande kupongskattelagen:

Förslag om en enklare och tydligare kemikalieskatt till Lagrådet

Publicerad 02 juni 2022

Regeringen har i dag beslutat om en lagrådsremiss som innehåller flera förslag för att göra skatten på kemikalier i viss elektronik enklare och tydligare.

Skatten på kemikalier i viss elektronik har funnits sedan 2017. Syftet med skatten är att minska tillförseln av farliga ämnen till människors hemmiljö och på så vis skydda människors hälsa. Skatteverket och Kemikalieinspektionen har nyligen genomfört en omfattande utvärdering av skatten och dess effekter.

Extra ändringsbudget med förslag på retroaktivt sänkt skatt på jordbruksdiesel överlämnas till riksdagen

Publicerad 02 juni 2022

Med anledning av den senaste tidens pris- och kostnadsökningar har regeringen föreslagit ytterligare åtgärder för att stötta det svenska jordbruket. I förslaget som nu överlämnats till riksdagen sänks skatten retroaktivt på diesel för jord-, skogs- och vattenbruk. Det sker genom att den tillfälligt utökade nedsättningen av koldioxid- och energiskatt som föreslogs i vårändringsbudgeten retroaktivt ska gälla från den 1 januari i år.

Avtal om social trygghet mellan Sverige och Japan träder i kraft 1 juni

Publicerad 01 juni 2022

Den 1 juni träder avtalet om social trygghet mellan Sverige och Japan i kraft. Avtalet samordnar de svenska och japanska allmänna systemen för ålders- och efterlevandepension samt sjuk- och aktivitetsersättning.

– Jag är väldigt glad över att avtalet om social trygghet mellan Japan och Sverige nu träder i kraft. Avtalet kommer att öka tryggheten för svenskar som bor och arbetar i Japan och vara viktigt för svenska företag, säger socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi.

En effektiv kapitalbeskattning av fysiska personer som flyttar från Sverige ska utredas

Publicerad 25 maj 2022

Regeringen har i dag beslutat att ge en särskild utredare i uppdrag att ta fram ett förslag om en effektiv kapitalbeskattning när fysiska personer flyttar från Sverige. Syftet med uppdraget är att den som upphör att vara obegränsat skattskyldig i Sverige ska kunna beskattas för kapitalvinster som har upparbetats här.

Regeringen har beslutat om förslag på höjda skatter på alkohol och tobak

Publicerad 25 maj 2022

I budgetpropositionerna för 2021 och 2022 aviserade regeringen att skatterna på alkohol och tobak ska höjas. Regeringen har i dag beslutat om en proposition med förslag om höjda alkohol- och tobaksskatter.

Förenklingar av 3:12-reglerna ska utredas

Publicerad 25 maj 2022

De särskilda reglerna för utdelning och kapitalvinst på andelar i fåmansföretag, de så kallade 3:12-reglerna, är av stor betydelse för att starta, driva och utveckla företag. Reglernas komplexitet har dock ökat med tiden. Därför har regeringen i dag beslutat om att tillsätta en kommitté som ska utreda hur 3:12-reglerna kan förenklas.

Samordningsnummer för personer med tillfälligt skydd

Publicerad 20 maj 2022

Regeringen vill underlätta för de som har sökt skydd enligt massflyktsdirektivet i Sverige att komma i arbete och få en inkomst. Ett sätt är att förenkla processen med ett samordningsnummer.

Ett samordningsnummer, det vill säga en identitetsbeteckning för de som inte är eller har varit folkbokförda i Sverige, förenklar kontakterna med arbetsgivare och myndigheter. Det underlättar även kontakterna med vård och skola.

Förstärkningar av det nya reseavdraget

Pressmeddelande från Finansdepartementet

Förstärkningar av det nya reseavdraget

Publicerad 03 maj 2022

Slopade sekretessregler för att fler ska dömas för penningtvätt

Publicerad 27 april 2022

För att knäcka gängen måste vi slå mot deras livsnerv – pengarna. Om de inte kan tvätta pengar försvinner den ekonomiska förutsättningen för deras verksamhet. Regeringen går därför fram med förslag som ska göra det lättare för myndigheter och banker att utbyta uppgifter för att bekämpa penningtvätt.

Förslag om rapportering och utbyte av upplysningar om inkomster från digitala plattformar på remiss

Publicerad 26 april 2022

Regeringen har i dag remitterat en promemoria som bland annat innehåller förslag om att svenska plattformsoperatörer ska lämna uppgifter om inkomster för de personer som använder plattformarna för att sälja varor eller tjänster. Syftet med förslaget är bland annat att genomföra ett EU-direktiv för att bekämpa skattebedrägeri, skatteundandragande och skatteflykt.

Stödpaket till lantbruksföretag och fiskerinäring med anledning av Rysslands invasion av Ukraina

Publicerad 25 april 2022

Med anledning av Rysslands oprovocerade, olagliga och oförsvarliga invasion av Ukraina har kostnaderna för insatsvaror inom jordbruket ökat kraftigt. Regeringen föreslår nu därför ett krispaket på drygt 2 miljarder kronor till jordbruket och ett stöd på 40 miljoner kronor till yrkesfisket. Paketet bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Centerpartiet.

Max Elger i ministermöte om bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism i Financial Action Task Force

Publicerad 22 april 2022

Finansmarknadsminister Max Elger träffade i går ansvariga ministrar för medlemmarna i Financial Action Task Force, FATF. Ministrarna enades om en deklaration som ska vägleda FATF:s framtida arbete med bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism.

Mötet ägde rum i Washington under torsdagskvällen svensk tid och leddes av Tysklands finansminister Christian Lindner.

Förslag om ett nytt och förenklat reseavdrag

Publicerad 13 april 2022

Det nuvarande reseavdraget ska ersättas av en enklare och avståndsbaserad skattereduktion. Detta föreslås i en proposition som regeringen i dag har fattat beslut om. Det nya reseavdraget är färdmedelsneutralt och 260 000 fler personer väntas kunna ta del av skattelättnaden jämfört med dagens utformning av reseavdraget.

Drivmedelspriserna har stigit kraftigt under den senaste tiden och det finns många personer som bor i områden där man är beroende av bilen och där drivmedelspriserna slår extra hårt.

Extra ändringsbudget till riksdagen med förslag om tillfälligt sänkt drivmedelsskatt samt hantering av överskott av vaccindoser

Publicerad 13 april 2022

Regeringen har i dag överlämnat en sjätte extra ändringsbudget till riksdagen. Drivmedelspriserna har ökat kraftigt den senaste tiden. Främst på grund av att oljepriset har stigit, särskilt till följd av Rysslands invasion av Ukraina. De höga priserna får ekonomiska konsekvenser för svenska hushåll och företag. I budgeten lämnas förslag på en tillfälligt sänkt skatt på bensin och diesel samt förslag om en hantering av överskott av vaccindoser mot sjukdomen Covid-19.

Förslag om ytterligare skattesänkningar för personer med sjukersättning och aktivitetsersättning

Publicerad 12 april 2022

Finansdepartementet remitterar i dag en promemoria med förslag om att ytterligare förstärka skattereduktionen för inkomster i form av sjukersättning och aktivitetsersättning. Syftet är att ta bort den skillnad i beskattning mellan arbetsinkomster och sjukersättning, respektive aktivitetsersättning som finns kvar i vissa inkomstintervall.

Förslag om stärkt kontroll och kvalitet i folkbokföringen till riksdagen

Publicerad 07 april 2022

Regeringen har i dag överlämnat en proposition till riksdagen med förslag om att ge Skatteverket fler verktyg för att stärka kontrollen och kvaliteten i folkbokföringen. Detta är ett led i regeringens prioriterade arbete för att ta tillbaka kontrollen över välfärden.

Informationsutbyte med Ryssland stoppas

Publicerad 06 april 2022

Regeringen kommer att stänga av Ryssland från Sveriges automatiska informationsutbyte om finansiella konton.

Mikael Damberg till Luxemburg för möte i Ekofinrådet

Publicerad 04 april 2022

Tisdag den 5 april deltar finansminister Mikael Damberg i ett möte i rådet för ekonomiska och finansiella frågor (Ekofin) i Luxemburg med sina kollegor i EU. Under mötet väntas ministrarna bland annat diskutera ekonomiska och finansiella aspekter av Rysslands anfallskrig mot Ukraina, bland annat effekterna på EU:s ekonomi.

Avtal om social trygghet mellan Sverige och Japan träder i kraft

Publicerad 28 mars 2022

Måndagen den 28 mars utväxlades noter mellan socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi och Japans ambassadör Noke Masaki så att avtalet om social trygghet mellan Sverige och Japan kan träda i kraft den 1 juni 2022. Avtalet har beslutats i båda ländernas parlament och samordnar de svenska och japanska allmänna systemen för ålders- och efterlevandepension samt sjuk- och aktivitetsersättning.

Tillfälligt sänkt skatt på bensin och diesel

Publicerad 18 mars 2022

Finansdepartementet remitterar i dag promemorian Tillfälligt sänkt skatt på bensin och diesel. Förslaget innebär att energiskatten sänks med 1 krona och 5 öre för bensin och diesel. Detta kan ske tidigast från den 1 maj 2022. Sänkningen gäller till den 30 september 2022. Förslaget är en del av det åtgärdspaket som presenterades den 14 mars.

Ett nytt och förenklat reseavdrag

Publicerad 17 mars 2022

Det nuvarande reseavdraget ska ersättas av en enklare och avståndsbaserad skattereduktion. Detta föreslås i en lagrådsremiss som regeringen i dag har fattat beslut om. Det nya reseavdraget är färdmedelsneutralt och 260 000 fler personer väntas kunna ta del av skattelättnaden jämfört med dagens utformning av reseavdraget.

Sidor