En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Blog om: 

Har Du någon gång gått i borgen för en ett företag som senare gått i konkurs? Fick Du avdrag för förlusten? Nej, just det! Det har man inte brukat få!

En regeringsrättsdom från den 5 november 2008 har ställt saker och ting på ända. En fysisk person, vi kallar honom X, hade gått i borgen för ett företag som senare gick i konkurs. Flera år därefter sålde han sin fordran på konkursboet för 1 (en) krona. I inkomstslaget kapital får man normalt avdrag med 70 % av förlusten, om man inte har något att kvitta mot. Skatteverket nekade honom yrkat avdrag för kapitalförlusten om 70 % av 1 500 000 kronor, dvs. 1 050 000 kronor. Motiveringen var att han inte hade någon fordran att sälja, eftersom gäldenären hade upplösts genom konkursen.

Den skattskyldige, X, överklagade och menade att fordran på konkursboet ändå var reell. Resonemanget var ungefär följande. Om en konkursförvaltar efter det att konkursen avslutats får kännedom om tillgångar han tidigare inte känt till, kan s.k. efterutdelning till fordringsägarna ske.

Saken fördes vidare genom samtliga instanser. Regeringsrätten gjorde samma bedömning som kammarrätten utan egen motivering.

Kammarrätten anförde bl.a. följande.

"Den omständigheten att bolaget upplösts genom konkurs innebär visserligen att bolaget inte är rättskapabelt i den meningen att bolaget saknar möjlighet att grundlägga nya rättigheter och skyldigheter och dessutom, såvida inte särskilda omständigheter föreligger, inte kan uppträda som part i rättegång. Enligt kammarrättens mening medför emellertid bolagets upplösning inte att bolagets ansvar för oreglerade skulder upphör... X får därför genom sin regressfordran anses ha en existerande fordran på bolaget, som är avyttringsbar. Han är därmed berättigad till avdrag för kapitalförlust med 70 % av den förlust som uppkommit vid avyttringen av fordringen."

Detta innebär enligt min mening att alla som gjorts borgensförluster i samband med konkurser och inte tidigare fått avdrag, bör undersöka möjligheten att genom en försäljning av regressfordran för t.ex. en krona, få avdrag. Möjligen kan här finnas en 10 årsgräns, eftersom fordringar ofta preskriberas efter 10 år.

Om Du har en regressfordran av det här slaget, kan det finns anledning att agera snabbt. Om Du säljer fordran kommande årsskifte, kan Du få med förlusten i nästa års deklararion!

6 Kommentarer
 1. anon
  ErikNilsson
  apr 07, 2009

  Det var ett mycket intressant inlägg. Var kan man läsa mer om det specifika domslutet hos RR, när fattades beslutet? Tack för väldigt intressant blogg.

 1. anon
  johan71
  jul 12, 2009

   

  Min mor och far åkte på 250 000:-....jag åkte på 300 000:- hur gör man med en regressfordran.?

 1. anon
  johan71
  jul 12, 2009

   

  Min mor och far åkte på 250 000:-....jag åkte på 300 000:- hur gör man med en regressfordran.?

 1. anon
  Mrglocker
  jul 31, 2009

  Hej

  Skulle jag kunna göra ett förlust avdrag på obetald lön?

  Jag har en fodran/utslag på bolaget!

  http://www.skatter.se/index.php?q=node/2341#comment-4149

   Tack 

   

 1. anon
  Mrglocker
  aug 01, 2009

  Hej igen

  Här kan ni läsa om domen från RR

  Beslutande instans: Regeringsrätten

  Datum: 2008-11-05

  Område: Inkomstskatt - Kapital


  Dnr/målnr/löpnr:
  4041-06

   

  http://www.skatteverket.se/rattsinformation/rattsfall/2008/rattsfall2008/404106.5.ed340c11d3fb2d88680004206.html

   

 1. anon
  danblomstrand
  okt 12, 2010

  Med tanke på inlägget om regressrätt vid konkurs skulle jag vilja fråga om det går att sälja en regressfordran i mer än ett led?

  Dvs om jag har en fordran på 2 milj och säljer den för 500', kan den köparen i sin tur sälja för en kr och få avdragsrätt för förlusten på 499 999 kr?