En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

 

Jag ska bli sambo och min blivande har en vinst från en försäljning. Vi ska alltså köpa villa. Tanken är att vi ska ordna ägarförhållandena så att han får uppskov med hela sin vinst. Han ska äga 90% och jag 10%.

1. Om jag förstått det rätt kan han efter ett år inte ge bort 40% till mig i gåva, och samtidigt behålla uppskovet. Då ska alltså uppskovet in till skatteverket? Mäklare ger andra råd men de kanske är kvar i de gamla reglerna?

2.  Vad tycker ni, är det bra med uppksov eller ska man så fort som möjligt spara in/låna mer och betala vinstskatten? Räntan är ju på väg ner...

3. En inte skattefråga, men kanske vet någon ändå: ingår pantbrev/lagfartsavgift plus köpeskilling i beloppet för nya bostaden som möjlighet till uppskov baseras på. Jag har räknat med att den inte gör det.

4. Är det möjligt att delbetala uppskov i förväg?

För övrigt har detta forum redan gett mig ganska bra koll på läget. Tack för hjälpen!

/Maria 

 

 

1 Kommentarer
 1. anon
  Clas Ramert
  feb 25, 2009

  Hej Maria!

  1. Nej, han kan då inte behålla uppskovet. Lagtexten lyder (inkomstskattelagen 47 kap. 11 §: " Vid avyttring av ersättningsbostaden ska uppskovsbeloppet återföras till beskattning.
   Vid avyttring av en del av ersättningsbostaden, ska den del av uppskovsbeloppet som belöper sig på den avyttrade delen återföras till beskattning. Det återförda beloppet ska motsvara den del av uppskovsbeloppet som ersättningen för den avyttrade delen utgör av marknadsvärdet på hela tillgången. Återföringen ska alltså beräknas enligt följande formel:

   uppskovsbeloppet    x    ersättningen för den avyttrade delen   
   marknadsvärdet på hela tillgången   

   Med avyttring likställs vid tillämpningen av denna paragraf när bostaden övergår till någon annan genom arv, testamente, gåva eller bodelning. Avyttring anses dock inte ha skett vid övergång genom arv eller testamente till en make eller en sambo eller ett hemmavarande barn under 18 år. Avyttring anses inte heller ha skett vid övergång genom bodelning med anledning av upphörande av ett samboförhållande, äktenskapsskillnad eller makens eller sambons död. När avyttring anses ha skett enligt detta stycke av en del av bostaden, ska i stället för vad som sägs i andra stycket den återförda delen av uppskovsbeloppet motsvara den del av uppskovsbeloppet som marknadsvärdet på den avyttrade delen utgör av marknadsvärdet på hela tillgången. Återföringen ska alltså i sådant fall beräknas enligt följande formel:

   uppskovsbeloppet    x    marknadsvärdet på den avyttrade delen   
   marknadsvärdet på hela tillgången    "

  2. Schablonbeskattningen av uppskovsbelopp sker på så sätt att man måste ta upp 1,67 % av uppskovsbeloppet som en extra intäkt i inkomstslaget kapital. Den beskattas med 30 % så skatten (eller om man så vill den årliga "räntan" på uppskovsbeloppet) blir 30 % * 1,67 % *uppskovsbeloppet = 0,5 % av uppskovsbeloppet. Skatten vid en återföring (betalning) av uppskovsbeloppet blir 22 %. "Räntan" räknad på den skatt uppskovsbeloppet representerar så länge det består, kan därför beräknas till 0,5: 22 = 2,3 %. Emellertid är dessa 2,3 % inte avdragsgilla. För att kunna jämföra med bankränta krävs därför att man tar hänsyn till 30 % skatt på ränta. (1-0,3):2,3=3,3 %. Om man kan låna bank till lägre ränta än 3,3 % skulle det alltså vara lönsamt att ta banklån och betala uppskovet, kan man tycka. Då tar man dock inte hänsyn till att uppskovet kanske aldrig behöver betalas. OM fastigheten skulle falla i värde och Du gör en kapitalförlust vid försäljning av ersättningsbostaden, minskas nämligen uppskovsbelopet med kapitalförlusten.Om man gör bedömningen att det inte kommer att bli någon kapitalförlust eller i varje fall ingen kapitalförlust av betydelse, kan man naturligtivs bortse från den möjligheten och helt enkelt försöka få ett banklån som ligger under  3,3 % fast ränta.
  3. I 47 kap. 12 § står det att man skall ta hänsyn till fösäljnings- och inköpsprovision, stämpelskatt  och liknande utgifter. Vid beräkning av kapitalvinst (44 kap.) gälller följande enligt Norstedts lagkommentar. Såsom utgifter för förvärvet (anskaffningsutgifter) räknas bl.a. utgifter för lagfart, inteckningar för köpeskilingsreverser,gravations- och inteckningsbevis, försäljningsprovision, advokathjälp, coutage, fondstämpel liksom korrespondens-, telefon-, telegram-, och portoutgifter. Jag utgår från att samma gäller vid beräkning av uppskov. Något annat vore ologiskt.
  4. Ja!

  Hälsningar/Clas

  http://www.skattepunkten.se

   

   

   

  Hälsningar/ClasSkattepunkten AB