En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Om man som enskild näringsidkare säljer endast tjänster till ideella organisationer som inte är momspliktiga, kan man då fakturera dessa tjänster utan moms?

Är man själv som näringsidakre då "momsbefriad"? Dvs, man redovisar vare sig ingående eller utgående moms i deklarationen? Behöver man i förväg registrera sig som ej momspliktig till Skatteverket? 

 

3 Kommentarer
 1. anon
  Ulf Bjarme
  aug 23, 2009

  Bedriver man en verksamhet som är momspliktig så finns det inget undantag bara för att man säljer sina tjänster till en momsbefriad köpare.

  Det är den verksamhet säljaren bedriver som styr momshanteringen. Skulle du sälja dina tjänster till en statlig eller kommunal verksamhet, vilka är momsbefriade, så kan dessa i sin tur återkräva momsen från staten för få konkurrensneutralitet.

 1. anon
  jur
  aug 23, 2009

  Men, då blir tjänster 25% dyrare för ideella föreningarna att anlita via enskild firma än om de anställer själv.

  Finns det något annat sätt att utföra och sälja tjänsterna utan momspåslag? Kan man t.ex. bilda en ideell förening som inte har vinstsyfte men med syfte att hjälpa andra föreningar, och ta betalt från de andra föreningarna för tjänsterna utan att lägga på moms?

 1. anon
  Ulf Bjarme
  aug 24, 2009

  Ja. man får titta på det speciella fallet och se om det kan klassificeras som en "ideell förening"

  Klipp ur från Skatteverkets broschyr: skatteregler för stiftelser och ideella föreningar SKV 324

  Vad är en ideell förening?

  En förening är en sammanslutning av ett antal personer
  för ett gemensamt ändamål. Det finns två huvudtyper
  av föreningar; ekonomiska och ideella.
  En ideell förening kännetecknas av att den har ett
  ideellt ändamål eller att den bedriver ideell verksamhet.
  Med ideellt ändamål menas att syftet inte är att
  främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Kulturföreningar
  och idrottsföreningar är exempel på föreningar
  med ideella ändamål. Även om syftet är att
  främja medlemmarna ekonomiskt kan föreningen
  vara en ideell förening. Föreningen kan då inte affärsmässigt
  bedriva ekonomisk verksamhet för att främja
  syftet, utan verksamheten måste bedrivas ideellt. En
  fack förening är en sådan typ av ideell förening.
  För att en ideell förening ska vara en juridisk person
  krävs att den har antagit stadgar och valt styrelse.
  Stadgarna ska åtminstone ange föreningens namn,
  ändamål och hur beslut fattas. Att föreningen är en
  juridisk person innebär att den kan ha tillgångar och
  skulder, ingå avtal och vara part inför domstolar och
  myndigheter.

  Ändamålskravet
  Föreningen ska ha till huvudsakligt syfte att främja
  allmännyttiga ändamål. En definition av begreppet är
  sådana ändamål som enligt utbredd uppfattning är
  värda att stödja. Som allmännyttiga ändamål räknas
  bl.a. att
  • främja Sveriges försvar
  • främja vård och uppfostran av barn
  • lämna bidrag för undervisning eller utbildning
  • utöva hjälpverksamhet bland behövande
  • främja vetenskaplig forskning (i första hand vid
  akademier, högskolor och motsvarande institutioner)
  • främja nordiskt samarbete
  • främja religiöst, välgörande, socialt, politiskt,
  konstnärligt, idrottsligt eller liknande kulturella
  ändamål.
  Till föreningar med allmännyttiga ändamål hör t.ex.
  • föreningar för idrott och friluftsliv
  • föreningar för konst, litteratur och musik
  • föreningar för ungdomsverksamhet, barn- och
  sommarkolonier, scoutverksamhet, frivilliga
  försvars organisationer, studieförbund, folketshusföreningar,
  bygdegårdsföreningar, hembygdsföreningar
  och liknande
  • trossamfund, de politiska partierna, nykterhetsföreningar,
  kulturföreningar, föreningar för social
  hjälpverksamhet och handikappföreningar.
  Föreningar som har till syfte att tillgodose ändamål av
  mer speciell eller säregen karaktär, t.ex. intresseföreningar
  och sällskapsföreningar, betraktas däremot i
  allmänhet inte som allmännyttiga. Vanligen anses inte
  heller sammanslutningar av fastighetsägare som ska
  tillgodose vissa gemensamma intressen, t.ex. villaoch
  hamnföreningar, vara allmännyttiga.

  Både skattefria och skattepliktiga rörelseinkomster

  Har en förening både skattefria och skattepliktiga
  rörelse inkomster måste den skattefria delen uppgå till
  cirka 75 % för att beskattning inte ska ske. Är kravet
  uppfyllt blir hela rörelsen skattefri. Om den skattefria
  delen är lägre än ca 75 % blir hela rörelsen skattepliktig.
  Detta brukar kallas att man gör en huvudsaklighetsbedömning.
  Bedriver föreningen fl era rörelseverksamheter
  görs bedömningen för varje rörelse för sig. Om
  rörelseverksamheterna bedrivs med hjälp av medlemmarnas
  oavlönade arbetsinsatser anses dock de olika
  rörelseverksamheterna ha ett sådant inre sammanhang
  att de ingår i samma rörelse.

  Moms för allmännyttiga ideella föreningar

  Allmännyttiga ideella föreningar som inte är skyldiga
  att betala inkomstskatt för näringsverksamhet är inte
  heller skyldiga att deklarera och betala moms. Föreningen
  ska då inte ta ut moms vid försäljning av varor
  och tjänster och får inte heller dra av moms på inköp
  för sin verksamhet.