En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Omstruktureringar i näringslivet förhindras ibland av att uttagsbeskattning kan bli aktuell om tillgångar förs över mellan olika enheter i en grupp av näringsidkare eller bolag (t.ex. en koncern).

Uttagsbeskattning skall som huvudregel äga rum om en näringsidkare eller en ägare av ett bolag "tar ut" en tillgång ur en näringsverksamhet utan att erlägga marknadspris. Antingen betalas ingenting alls eller också betalas ett "underpris", dvs. ett pris som understiger marknadsvärdet. Även tjänster kan uttagsbeskattas men det sker i praktiken mer sällan.

Läs gärna mer om uttagsbeskattning genom att klicka här!

Undantagsvis kan tillgångar föras ut ur en näringsverksamhet för underpris utan att uttagsbeskattning sker. Undantagen redovisas i 23 kap. inkomstskattelagen. De har tillkommit för att underlätta omstruktureringar i näringslivet.

Det är alltså helt i sin ordning att sälja tillgångar mellan olika näringsidkare (bolag) för priser som understiger marknadsvärdet för att undvika skattepliktig vinst, under förutsättning att vissa villkor är uppfyllda. En sådan försäljning kallas i lagen för en "underprisöverlåtelse". Oftast är näringsidkarna på ett eller annat sätt närstående till varandra. Det kan t.ex. röra sig om olika bolag i samma koncern.

Det vanligaste är att tillgångar överlåts för skattemässigt värde men det kan t.ex. även förekomma att tillgångar överlåts utan någon ersättning alls. Skattemässigt värde överensstämmer oftast men inte alltid med bokfört värde.

Om en ägare av t.ex. ett aktiebolag "tar ut" en tillgång ur bolaget, kan det utöver uttagsbeskattning även bli aktuellt att beskatta ägaren för förtäckt utdelning eller för inkomst av tjänst. Om villkoren för att underlåta uttagsbeskattning är tillämpliga, skall dock inte heller någon utdelningsbeskattning komma i fråga.

Reglerna om undantag från uttagsbeskattning är synnerligen komplicerade. Det skulle föra alldeles för långt att här redogöra för dem i detalj. Jag vill bara nämna några huvuddrag. Min målgrupp är ju inte andra skattekonsulter utan vanliga affärsmän/kvinnor.

• Överlåtaren och förvärvaren i en underprisöverlåtelse skall vara en fysisk person eller ett företag. Med fysisk person avses här en fysisk person som driver näringsverksamhet. Med företag avses aktiebolag, ekonomiska föreningar m.m. Stiftelser och ideella föreningar kan bara undantagsvis delta i underprisöverlåtelser.

• Förvärvaren i en underprisöverlåtelse skall omedelbart efter förvärvet vara skattskyldig för inkomst av en näringsverksamhet (i Sverige) i vilken tillgången ingår.

• Om överlåtaren inte med avdragsrätt kan lämna koncernbidrag till förvärvaren, skall överlåtarens hela näringsverksamhet, en verksamhetsgren eller en ideell andel (=procentandel) av en verksamhet eller en verksamhetsgren överlåtas.

• Om överlåtaren är en fysisk person och förvärvaren ett företag, skall samtliga andelar (vanligen aktier) i företaget vara kvalificerade (= omfattas av de s.k. 3:12 - reglerna).

• Om överlåtaren och förvärvaren är företag och om någon andel i det överlåtande företaget är kvalificerad, skall minst samma andel av andelarna i det förvärvande företaget vara kvalificerade.

• Om förvärvaren redovisar skattemässigt underskott för tidigare räkenskapsår, får denne avstå från det underskottet, för att kunna genomföra underprisöverlåtelsen.

• Om underpriset leder till en förlust på den aktuella tillgången, får avdrag inte göras för förlusten utan tillgången skall anses avyttrad för skattemässigt värde.

Ibland är den tillgång som skall överlåtas en aktiepost eller en post av andra andelar. Om andelarna är näringsbetingade kan ingen uttagsbeskattning ske. Det beror på att överlåtelse av näringsbetingade andelar är skattefri. Annorlunda uttryckt: Uttagsbeskattning skall beräknas som om den aktuella tillgången sålts för marknadspris. Även om uttagsbeskattning skulle göras, skulle resultatet således bli noll i skatt. En uttagsbeskattning av näringsbetingade andelar skulle vara meningslös.

Däremot kan utdelningsbeskattning bli aktuell vid överlåtelse av en post näringsbetingade andelar. Utdelningen beräknas då som skillnaden mellan marknadsvärdet och priset. Detta är en mycket farlig fälla!!

Om t.ex. en fysisk person äger två aktiebolag, A och B, och om A överlåter en post näringsbetingade andelar till B för underpris, skall som huvudregel den fysiska personen beskattas som om han fått en utdelning från A, trots att han inte fått några pengar eller tillgångar i handen. "Övervärdet" har ju bara förflyttats från A till B. För de flesta är det naturligtvis svårt att förstå att man kan bli utdelningsbeskattad utan att ha fått någon utdelning i vare sig pengar eller andra tillgångar. Därför är det lätt att förbise den här formen av beskattning. Personligen är jag kritisk till att lagstiftaren valt att beskatta under nämnda förhållanden.

För att utdelningsbeskattning vid överlåtelse av näringsbetingade andelar till underpris inte skall försvåra omstruktureringar i näringslivet har lagstiftaren dock medgivit vissa undantag. Dessa undantag återfinnes också i det 23 kapitlet inkomstskattelagen. Det finns dock ett enkelt sätt att gå förbi problemet, som oftast fungerar bra. Det är att överlåta de näringsbetingade andelarna till marknadspris! Det medför ju ändå ingen beskattning!

Omstruktureringar med hjälp av underpris är ett effektivt sätt att snabbt genomföra förändringar i koncerner och liknande konstellationer. Alternativen är ofta fusioner eller fissioner men sådana förfaranden tar mycket längre tid.

Clas Ramert

Skattekonsult hos Skattepunkten AB

1 Kommentarer
 1. anon
  Carlsson
  mar 23, 2014

  Hej.

  Undrar just vad som gäller en förening. Om vi köper in produkter för att sälja till medlemmarna för inköpspris, är det då ett "underpris" då det inte är ett marknadspris ut till konsument.

  Eller om vi köper in och säljer till medlemmarna till under inköpsriset ( eller så blir det samma pris med momspåslag, vi funderar på att bli momsade).

  Tacksam för svar.