En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Nyheter från www.regeringen.se.
--------------------------------------------------------

http://www.regeringen.se/sb/d/13796/a/157447

Pressmeddelande
9 december 2010
Finansdepartementet

Investeringssparkonto ska underlätta sparande i aktier och fonder

För att göra det enklare för enskilda konsumenter att spara i aktier och fonder vill regeringen införa en helt ny sparform - investeringssparkonto. Finansdepartementet skickar i dag förslaget på remiss i en promemoria.

- Det är viktigt att vi skapar goda sparmöjligheter för småsparare att kunna sätta av pengar och få avkastning för att exempelvis bygga upp en sparbuffert, säger finansmarknadsminister Peter Norman.

Den som säljer finansiella instrument är i dag skyldig att redovisa varje enskild transaktion i deklarationen och betala eventuell skatt på kapitalvinst. Detta föreslås inte gälla för tillgångar på investeringssparkontot. I stället baseras skatten där på en förväntad genomsnittlig avkastning, precis som för kapital- och pensionsförsäkringar.

Skatten på investeringssparkontot ska beräknas utifrån ett så kallat
kapitalunderlag. Underlaget baseras på ett genom¬snittligt värde på tillgångarna på kontot vid fyra mättidpunkter under året och inbetalningar som görs till kontot under året. Underlaget ska multipliceras med statslåneräntan med tillägg på 0,75 procentenheter. Resultatet ska tas upp som en kapitalinkomst och beskattas med 30 procent. Det är institutet som tillhandahåller investeringssparkontot som ska beräkna och rapportera avkastningen till Skattemyndigheten.

- För kontoinnehavaren innebär detta ett enklare sparande med mindre administration. När man dessutom inte behöver betala skatt på kapitalvinst varje gång man säljer aktier och fonder blir det lättare för konsumenter att ändra sitt innehav. Förslaget kommer att sänka trösklarna för att spara i värdepapper för många småsparare, säger finansmarknadsminister Peter Norman.

I samband med förslaget om investeringssparkonto ses även reglerna för beskattning av kapitalförsäkringar över. Reglerna har varit bristfälliga och kunnat missbrukas. Till exempel har man genom att sälja sin kapitalförsäkring före årsskiftet och återköpa den i början på nästa år helt kunnat undvika att betala skatt. De nu lämnade förslagen innebär att kryphålet täpps till genom att beskattningen inte bara baseras på värdet på tillgångarna vid årets början utan att också premier som betalas under året räknas med i underlaget för avkastningsskatt. För att beskattningen av kapitalförsäkringarna ska vara neutral i förhållande till investeringssparkonton föreslås dessutom att skatten höjs något. Underlaget för avkastningsskatt ska beskattas på motsvarande sätt som för investeringssparkontot. Detta till skillnad mot i dag då underlaget ska multipliceras med statslåneräntan och beskattas med 27 procent.

De nya bestämmelserna om investeringssparkonto och kapitalförsäkring föreslås träda i kraft den 1 januari 2012. När förslaget har varit ute på remiss ska synpunkterna behandlas och förslag sedan läggas fram till riksdagen i form av en proposition.

Kontakt:
Victoria Ericsson
Pressekreterare hos Peter Norman
08-405 58 62
076-128 93 45

Erik Sjöstedt
08-405 38 82
-------------------------

Relaterade publikationer
-------------------------
Promemoria: Schablonbeskattat investeringssparkonto och ändrad beskattning av kapitalförsäkring (http://www.regeringen.se/sb/d/12747/a/157453)
-------------------------

Ladda ner
-------------------------

Frågor och svar om investeringssparkontot, 93 kB
(http://www.regeringen.se/content/1/c6/15/74/47/21c7940e.pdf)

--------------------------------------------------------
Ämnesområde: Samhällsekonomi och statsbudget
Statsråd: Peter Norman