En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Regeringsrätten RÅ 2010 ref. 102

Målnummer: 2278-10 Avdelning: 2

Avgörandedatum: 2010-12-02

Rubrik: En ekonomisk förening som bedrev industriell verksamhet där alla delägare var anställda har ansetts utgöra ett fåmansföretag. Förhandsbesked angående inkomstskatt.

Lagrum: 57 kap. 3 § inkomstskattelagen (1999:1229)

Rättsfall: • RÅ 1993 ref. 99
• RÅ 2000 ref. 56

REFERAT
I en ansökan hos Skatterättsnämnden om förhandsbesked anförde A bl.a. följande. Han var sedan år 2008 verkställande direktör för X ekonomisk förening som bedrev viss typ av industriell verksamhet. Endast den som var fast anställd hos X kunde bli medlem i föreningen. X övervägde att lämna vinstutdelning som enligt stadgarna skulle vara lika stor per medlemsinsats. På grund av detta önskade A få veta hur en sådan utdelning skulle beskattas hos honom. - A. ställde följande frågor: Fråga 1. Utgör X ett fåmansföretag i enlighet med bestämmelsen i 56 kap. 2 § inkomstskattelagen (1999:1229), IL, jämte 57 kap. 3 § IL och är mina andelar kvalificerade på denna grund? - Fråga 2. Om fråga 1 besvaras nekande, är mina andelar i X kvalificerade andelar på någon annan grund?

Skatterättsnämnden (2010-03-29, André, ordförande, Svanberg, Dahlberg, Diurson, Påhlsson, Sjökvist, Werkell) yttrade: Förhandsbesked - A:s andel i X är en kvalificerad andel enligt bestämmelserna i 57 kap. IL. - Motivering - Den ekonomiska föreningen X är en kooperativ förening enligt 39 kap. 21 § IL. Enligt föreningens stadgar, antagna den 9 juli 2009, har den till ändamål att främja sina medlemmars ekonomiska intressen genom att bedriva visst slag av industrirörelse och därmed förenlig verksamhet, i vilken medlemmarna, som anställda bereds arbete i den omfattning verksamheten medger. - Endast den som är fast anställd hos X kan bli medlem i föreningen. Medlem ska avgå ur föreningen efter anställningens upphörande, efter frivilligt utträde eller vid uteslutning. - Varje medlem deltar i föreningen med en insats om 3 000 kr och har lika rösträtt. Vid tidpunkten för ansökan fanns 60 medlemmar. Detta innebär att varje medlems andel av kapital och röster då var mindre än 2 procent. - Av de anställda var merparten, 44 personer, industriarbetare. Övriga anställda var, förutom VD:n A, en marknadschef, två platschefer, fyra förmän, lagerarbetare samt säljare och administrativ personal. - X överväger att lämna vinstutdelning som enligt stadgarna ska vara lika stor för alla. A vill med de ställda frågorna veta om beskattning av utdelning för honom kommer ske enligt reglerna för innehav av kvalificerade andelar i 57 kap. IL. - Skatteverket anser att A:s andel i X ska anses som kvalificerad andel. - Skatterättsnämnden gör följande bedömning - Särskilda regler för utdelning och kapitalvinst på kvalificerade andelar i fåmansföretag finns i 57 kap. IL. Med en kvalificerad andel avses enligt kapitlets 4 § första stycket, i ett fall som det aktuella, en andel i ett fåmansföretag under förutsättning att delägaren varit verksam i betydande omfattning i företaget under beskattningsåret eller något av de fem föregående beskattningsåren. - Enligt de ursprungliga förarbetena till bestämmelsen ska en person alltid anses verksam i betydande omfattning om hans arbetsinsatser har stor betydelse för vinstgenereringen i företaget. Till denna grupp av kvalificerat verksamma hör företagsledare och andra högre befattningshavare. I mindre företag kan arbetsledare och ibland även anställda utan någon ledarbefattning räknas till samma kategori. Detta gäller särskilt i sådana fall där delägarna kan anses bedriva en gemensam verksamhet (prop. 1989/90:110 del 1 s. 703). - Som VD i föreningen får A anses vara verksam där i betydande omfattning. Svaret på frågan om hans andel i företaget är en kvalificerad andel är därmed i första hand beroende av om föreningen är ett fåmansföretag. - Den allmänna definitionen av fåmansföretag finns i 56 kap. 2 § IL. Med fåmansföretag avses aktiebolag och ekonomiska föreningar där fyra eller färre delägare äger andelar som motsvarar mer än 50 procent av rösterna för samtliga andelar i företaget. X utgör enligt förutsättningarna inte ett fåmansföretag med tillämpning av den definitionen. - Vid bedömningen av om ett företag är ett fåmansföretag gäller vid tillämpning av 57 kap. IL, utöver vad som sägs i bl.a. 56 kap. 2 §, den utvidgade fåmansföretagsdefinitionen i 57 kap. 3 § andra stycket. Där anges att om flera delägare själva eller genom någon närstående är eller under något av de fem föregående beskattningsåren har varit verksamma i betydande omfattning i företaget, ska de anses som en enda delägare. Av förarbetena framgår att syftet med bestämmelsen är att företag som drivs gemensamt av många delägare som alla arbetar i företaget ska behandlas som fåmansföretag (a. prop. s. 704). - Den aktuella verksamheten bedrivs gemensamt av delägarna i en kooperativ förening där endast anställda kan vara medlemmar. Verksamheten har alltså karaktär av ett arbetskooperativ. Samtliga delägare får därmed anses verksamma i X i betydande omfattning (jfr RÅ 1993 ref. 99, 2002 ref. 27 och 2007 not. 94). Härav följer att X utgör ett fåmansföretag. - Det anförda innebär också att samtliga delägares andelar i föreningen är kvalificerade andelar enligt 57 kap. 4 § första stycket IL. Utomståenderegeln i kapitlets 5 § är därför inte tillämplig. - Fråga 2 förfaller eftersom den förutsätter att fråga 1, om A:s andel är kvalificerad andel, besvaras nekande.

A överklagade Skatterättsnämndens förhandsbesked hos Regeringsrätten och yrkade därvid att såväl fråga 1 som fråga 2 skulle besvaras nekande. A anförde bl.a. följande. Han delar inte Skatterättsnämndens uppfattning att verksamheten har karaktär av ett arbetskooperativ och att delägarna bedriver en gemensam verksamhet. Visserligen är X personalägt och det är fråga om en kooperativ ekonomisk förening, men i övrigt är likheterna med ett arbetskooperativ begränsade. De medlemmar, dvs. den absoluta majoriteten, som inte ingår i företagsledningen har mycket begränsade, om ens några möjligheter att påverka den löpande verksamheten. Den enda möjlighet som står dem till buds är att påverka som medlemmar på föreningsstämman. - Regeringsrättens praxis, som Skatterättsnämnden hänvisat till, avser andelsägare i konsult- och kunskapsföretag med stor inverkan på vinstgenereringen. Utifrån detta torde slutsatsen kunna dras att regeln är preventiv till sin konstruktion och har till syfte att träffa andelsägare som i sin yrkesroll driver ett "företag i företaget" där den egna arbetsinsatsen är direkt kopplad till lönsamheten i företaget. I denna typ av företag krävs normalt att ägaren har särskilda kvalifikationer för att komma i fråga för delägarskap. Något sådant krav ställs inte i X, utan det krävs endast att personen i fråga är anställd i företaget. - Att anställda utan någon ledarbefattning bedöms vara verksamma i betydande omfattning torde enligt förarbetena endast kunna vara aktuellt i undantagsfall. Därmed bör det vara uteslutet att personalen i själva produktionen och den administrativa personalen kan bedömas vara verksamma i betydande omfattning. Arbetsuppgifterna avviker inte från vad som gäller för anställda utan ägarroll i motsvarande befattningar. - Om den slutsats som Skatterättsnämnden dragit är korrekt kan det knappast finnas andelsägare med kvalificerade respektive okvalificerade andelar i något företag där ägarkretsen är begränsad till sin storlek och där samtliga ägare arbetar i företaget.

Även Skatteverket överklagade och yrkade för sin del att Regeringsrätten skulle fastställa förhandsbeskedet. Verket hänvisade till Skatterättsnämndens bedömning och anförde att i vart fall de delägare som arbetar med själva produktionen borde anses verksamma i betydande omfattning.

Regeringsrätten (2010-12-02, Billum, Kindlund, Knutsson, Ståhl, Stenman) yttrade: Skälen för Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten gör samma bedömning som Skatterättsnämnden.

Regeringsrättens avgörande. Regeringsrätten fastställer Skatterättsnämndens förhandsbesked.

Föredraget 2010-11-17, föredragande Hanson, målnummer 2278-10

Sökord: Förhandsbesked, skatter, inkomstskatt; Fåmansföretag

Litteratur: prop. 1989/90:110, del I, s. 703 f.