En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Varje år genomför Skatteverket ca 5 000 skatterevisioner. Dessutom utförs tiotusentals begränsade kontroller och utredningar. Skattesystemet är komplicerat och Skatteverkets beslut kan bli fel. Det gäller särskilt vid företagsbeskattningen och inte minst vid beslut om efterbeskattning och skattetillägg som ofta tas ut utan närmare eftertanke om bevisbördans placering eller skyldigheten att iaktta saklighet och objektivitet.  Dessvärre drabbas oskyldiga.

Innan beslut fattas i någon beskattningsfråga ska skattebetalaren få möjlighet att lämna synpunkter på Skatteverkets övervägande. Det är viktigt att redan då reda ut oklarheter och missförstånd. Det finns nämligen en tendens att när ett beslut har fattats minskar viljan eller förmågan att ta till sig argument. Detta såväl när omständigheter har missuppfattats som när gällande rätt har tolkats fel.

Om Skatteverkets beslut har gått skattebetalaren emot kan man begära omprövning. Ett negativt omprövningsbeslut kan överklagas till Förvaltningsrätten. Förvaltningsrättens dom kan överklagas till Kammarrätten och Kammarrättens dom till Högsta Förvaltningsdomstolen.       

I någon mening minskar möjligheten att få ändring av ett beslut eller en dom ju högre upp i instansordningen som ärendet förs.  Särskilt är möjligheten till fullföljd i Högsta Förvaltningsdomstolen beskuren eftersom domstolen är en prejudikatsinstans som i princip bara tar upp fall som är av vikt för rättstillämpningen.

Därför är det viktigt att professionell hjälp anlitas på ett så tidigt stadium som möjligt. Skattepunkten AB bistår i skatteutredningar och processer. Den som har haft kostnader för ombud eller biträde för att ta till vara sin rätt kan vara berättigad till ersättning enligt bestämmelserna i skatteförfarandelagen eller genom rättsskyddsförsäkring.