En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Hej.

Jag undrar om någon har några tips på rättsfall som behandlar IL 57:4 och vad som krävs för att en aktieägare i ett fåmansbolag ska anses ha varit "verksam i betydande omfattning" och därför måste skatta en del av sin kapitalvinst i tjänst. Eller några andra tips beträffande IL 57:4?

2 Kommentarer
 1. anon
  Clas Ramert
  okt 12, 2006

  Hej Cissi!

  Ja, begreppet "verksam i betydande omfattning" har verkligen stor betydelse samtidigt som det är svårtolkat. Så här skriver Skatteverket i sin handledning för beskattning av inkomst och förmögenhet 2005 del 3 avsnintt 10.2.1.1):

  "Verksam i betydande omfattning

  Innebörden av begreppet verksam i betydande omfattning har inte preciserats i lagtexten. Vid tolkningen bör man därför hämta vägledning i de förarbeten som ligger till grund för lagstiftningen. I propositionen (1989/90:110 s. 703) uttalas följande angående bedömningen av den skattskyldiges eller honom närståendes insatser i företaget.
  Stor betydelse för vinstgenereringen
  ”En person ska alltid anses verksam i betydande omfattning i ett företag om hans arbetsinsatser har stor betydelse för vinstgenereringen i företaget. Till denna grupp av kvalificerat verksamma hör naturligtvis företagsledare och andra högre befattningshavare. I mindre företag kan arbetsledare och ibland även anställda utan någon ledarbefattning räknas till samma kategori. Detta gäller särskilt i sådana fall där delägarna kan anses bedriva en gemensam verksamhet. Det behöver inte vara fråga om ett heltidsarbete utan arbetsinsatsen måste ses i relation till företagets omfattning och övriga omständigheter. En styrelsemedlem som inte utför kontinuerligt arbete kan dock inte utan vidare anses kvalificerat verksam, även om han gjort enstaka insatser av stor betydelse t.ex. för att skaffa en viktig order till företaget.”
  RSV har i överklagade dispensbeslut rörande den tidigare uppskovsregeln som fanns i 27 § 4 mom. SIL tagit ställning till om delägares indirekta arbetsinsats i företaget kan få till följd att denne anses ha varit verksam i betydande omfattning i företaget. I de prövade ärendena fann RSV att delägarens sammantagna arbetsinsatser dels direkt genom styrelsearbete, dels indirekt genom konsultuppdrag i företaget via annat av delägaren helägt företag, fick anses ha haft stor betydelse för vinstgenereringen i företaget.
  I vissa företag kan anställda utan arbetsledande befattningar räknas som verksamma i betydande omfattning. Så torde vara fallet om deras arbetsinsatser, till följd av företagets organisation och verksamhet, har stor betydelse för vinstgenereringen. Detta gäller exempelvis då delägarna gemensamt bedriver sådan verksamhet som bygger på personliga arbetsinsatser, t.ex. konsult- och kunskapsföretag. Anställda utan ledarbefattning i företag med annan verksamhet som genom sin anställning förvärvat en mindre del av aktierna i företaget bör dock inte anses verksamma i betydande omfattning. Motsvarande bedömning kan göras vid innehav av andra delägarrätter än aktier. Om det genom bolagsavtal eller på annat liknande sätt finns möjlighet för delägaren att tillgodoräkna sina aktier en individuell andel i företagets sparade eller löpande årsvinst bör sådana delägare i regel anses verksamma i betydande omfattning oavsett ägandets storlek.
  RR har i ett förhandsbesked, RÅ 1993 ref. 99, ansett ett tjänsteproducerande företag, vilket ägdes indirekt till lika delar av 150 särskilt yrkeskvalificerade personer som var heltidsanställda, vara ett fåmansföretag vid tillämpningen av 3 § 12 mom. st. 9 SIL (nu 57 kap. 3 § IL). Delägarskap kom ifråga endast för anställd med viss kompetensnivå. Delägarna kunde i viss utsträckning själv välja hur de skulle ta ut vinst ur företaget. RR fann att delägarna tillsammans inom ramen för den gemensamt bedrivna verksamheten hade stor betydelse för vinstgenereringen i företaget.
  SRN har i ett av RR fastställt förhandsbesked (RÅ 2002 ref. 27) ansett att delägare i ett tjänsteproducerande fåmansföretag som var anställda som konsulter i ett dotterbolag till företaget var verksamma i betydande omfattning i dotterbolaget. I företaget erbjöds samtliga anställda delägarskap efter viss tids anställning. Verksamheten i dotterbolaget bedrevs av ett antal konsulter som utförde ett självständigt arbete i en organisation som saknade andra chefer än respektive bolagschef. Samtliga konsulter syntes i huvudsak ha samma ställning i företaget. Nämnden ansåg att samtliga konsulter i en sådan organisation måste anses verksamma i betydande omfattning.
  Reglerna torde även kunna bli tillämpliga på en delägare som inte är anställd i företaget om dennes arbetsinsats för företaget i annan form än anställning har stor betydelse för vinstgenereringen i företaget.
  Det torde endast fordras att delägaren arbetar en förhållandevis kort tid i företaget för att omfattas av reglerna. Däremot torde helt tillfälliga insatser i företaget, t.ex. normalt styrelsearbete, inte medföra att kapitalinkomsterna från företaget omfattas av reglerna i 57 kap. IL. Vanliga regler för kapitalinkomster gäller i dessa fall.
  Vad som krävs för att en persons arbetsinsats ska ha sådan betydelse för vinstgenereringen att den innefattas i uttrycket verksam i betydande omfattning har inte klargjorts i förarbetena, se ovan citerade uttalande. Enligt Skatteverkets mening torde delägare kunna anses vara verksam i betydande omfattning även om denne endast utfört ett fåtal arbetsinsatser som varit av avgörande betydelse för det ekonomiska resultatet.
  Femårsregeln
  Det räcker att den skattskyldige eller närstående varit kvalificerat verksam under något av de fem beskattningsår som närmast föregått det aktuella beskattningsåret för att de särskilda reglerna ska vara tillämpliga vid beskattningen av kapitalinkomster från fåmansföretaget."

  Några intressanta rättsfall:

  RÅ 2005 ref. 3, RÅ 2000 not. 164, RÅ 2002 ref. 21, RÅ 2004 ref. 61, RÅ 2004 not. 125, RÅ 2004 not. 162. Dessutom finns ett antal kammarrättsdomar, varav en del är färska.

  Sannolikt har de som genom aktiebolag förvaltar aktier och fastigheter störst möjligheter att undgå 3:12-reglerna. Vinstgenereringen i sådana bolag är ju i första hand beroende av allmän värdestegring som företagsledaren inte råder över. Syftet med reglerna är ju - märkligt nog - att beskatta aktivt arbete hårdare än passivt ägande.

  Se även utomståenderegeln RÅ 2001 ref 37 I och II.

  Jag är själv involverad i en intressant skatteprocess begreppen "verksam i betydande omfattning" och "utomståenderegelen" har avgörande betydelse.

  Hälsningar/Clas

  Hälsningar/ClasSkattepunkten AB   

 1. anon
  SuneK
  jul 01, 2010

  Hej,

  bra svar ovan. Det är rätt så luddigt det här. Kan det faktum att en konsult genom naturen av tjänsten som företaget säljer, uppdrag hos kund mot tim-ersättning, i sig anses vara bidragande till vinstgenereringen, i ett företag på 40-50 personer ? Dvs är det att anse som verksam i betydande omfattning?

  Om konsulten saknar ansvar för vinst och beläggning eller likn. befattningar, inte är med i ledning eller styrelse?

  Om en konsult har marknadsmässig lön och det finns en ledarorganisation torde inte konsulten anses som en vanlig anställd och ev. mindre aktieinnehav anses okvalificerat ägande?

   Anställda i icke-tjänsteproducerande företag är väl annars minst lika bidragande till vinstgenereringen i ett företag, genom insatser i produkt eller likn. som ger intäkter ?

  Tacksam för all input.

   /Sune