En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Pressmeddelande
14 mars 2014
Finansdepartementet

Utredare ska se över skattereglerna vid generationsskiften i fåmansföretag

För att göra skattereglerna vid generationsskiften i fåmansföretag mer ändamålsenliga får en särskild utredare i uppdrag att se över beskattningen vid ägarskiften.

I Sverige är 90 procent av alla företag ägda av en eller ett fåtal personer, ofta en familj. Skatten för den som överlåter sitt företag inom familjen kan i dag, i vissa fall, bli mer än dubbelt så hög som för den som säljer företaget till en extern part.

Utredaren ska därför säkerställa att avyttring av kvalificerade andelar i fåmansföretag i möjligaste mån beskattas på ett likformigt sätt oavsett om avyttring sker inom eller utom närståendekretsen. Det är samtidigt angeläget att reglerna inte öppnar upp för inkomstomvandling eller kringgåenden av 3:12-reglerna.

Utredaren ska kartlägga och analysera om karensregeln utgör ett hinder vid ägarskiften till närstående, analysera om det bör vara neutral beskattning mellan fåmansföretagsdelägare som genomför ägarskifte inom respektive utom närståendekretsen och föreslå lämpliga förändringar, om de slutsatser som kan dras av analysen visar att det finns ett behov.

Christer Silfverberg utses till särskild utredare. Han är justitieråd vid Högsta förvaltningsdomstolen.

Uppdraget ska redovisas senast den 2 mars 2015.

Kontakt
Evin Khaffaf
Pressekreterare hos Anders Borg
08-405 40 23
070-283 95 97

Marianne Kilnes
08-405 21 66