En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Blog om: 

Företagsskattekommittén har lämnat sitt slutbetänkande. Ett nytt system för bolagsbeskattning föreslås. Det består av två delar. Dels begränsas alla avdrag för räntekostnader och andra finansiella kostnader på så vis att sådana kostnader bara får dras av till den del de motsvaras av finansiella intäkter. Negativa finansnetton får alltså inte längre dras av. Dels införs ett schablonmässigt s.k. finansieringsavdrag med 25 % av företagets hela skattemässiga resultat. Det innebär i praktiken att effektiv bolagsskatt blir 16,5 % i stället för 22 %. Kommittén lägger också fram ett alternativt och mer komplicerat förslag. Det behandlas inte här.

Huvudförslagets syfte är att uppnå neutralitet mellan finansiering med lånat respektive eget kapital.  Det bygger på den s.k. CBIT-modellen (Comprehensive Business Income Tax) som i sin mest renodlade form innebär totalt avdragsstopp för räntor och liknande. Här har dock valts en mindre långtgående modell som tillåter kvittning mot ränteintäkter och liknande.

En skattemässig definition av finansiella kostnader och intäkter föreslås. Den liknar motsvarande definition som gäller inom redovisningen.

Förslaget innebär inte minst att nuvarande komplicerade bestämmelser för begränsning av s.k. räntesnurror kan slopas helt.  Avdragsbegränsningen innebär också en basbreddning som ökar skatteintäkterna och skapar utrymme för en sänkning av bolagsskattesatsen. Sverige görs konkurrenskraftigt när det gäller sådan bolagsskattebas som lätt kan flyttas mellan stater.

Banker har normalt ett positivt finansnetto och påverkas då inte alls av avdragsbegränsningen men får samtidigt göra finansieringsavdrag. För att även bankerna ska bidra till finansieringen föreslås att de ska ta upp en schablonintäkt som ska baseras på deras skulder.

Avdragsbegränsningen gäller bara för juridiska personer. Enskilda näringsidkare berörs därför inte. Fysiska personer som är delägare i handelsbolag träffas dock av avdragsförbudet och får samtidigt inte göra finansieringsavdrag. För att lindra den effekten föreslås att det övergångsvis ska införas regler som underlättar för fysiska personer att föra över verksamhet som bedrivs i handelsbolag till aktiebolag. Från och med den 1 januari 2016 till och med den 31 december 2018 ska ett svenskt handelsbolag få vara överlåtare i en underprisöverlåtelse. Tre villkor ska gälla utöver vad som gäller för vanliga underprisöverlåtelser. För det första ska förvärvaren vara ett företag. För det andra ska hela verksamheten i handelsbolaget överlåtas. För det tredje ska aktierna i det förvärvande företaget innehas i motsvarande proportioner av de personer som innehar andelarna i det överlåtande handelsbolaget.

För att uppnå samma effektiva skattebelastning för avsatta som för återförda periodiseringsfonder föreslås att periodiseringsfonder som avsatts före den 1 januari 2016 vid senare återföring tas upp till 133 procent av det avsatta beloppet.

Vidare ska kvarstående underskott från tidigare år få rullas in med bara 50 procent för det första beskattningsår som påbörjas efter ikraftträdandet av de nya bestämmelserna.

En ventil tas in för beloppsspärren i reglerna om behandling av underskott vid ägarförändringar och en kodifiering till deklarationstidpunkten sker beträffande kravet på värdeöverföring i samband med koncernbidrag.

Bestämmelserna avses träda i kraft den 1 januari 2016.