En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Blog om: 

Enligt huvudregeln ska numera ränteavdrag vägras inom en koncern. Detta gäller dock inte om koncernbidragsmöjlighet föreligger.

Enligt EU-rätten får Sverige inte genom t.ex. skattelagstiftningen förhindra etablering inom annat EU- eller EES-land.

Skatterättsnämnden har dock funnit att ränteavdrag till utländskt koncernbolag hemmanhörande inom EES kan vägras trots att koncernbidragsmöjlighet förelegat om båda bolagen varit svenska. Skatterättsnämnden lämnar bland annat följande motiv.

"Det huvudsakliga syftet med reglerna om ränteavdragsbegränsning är att förhindra att skattebasen urholkas genom att i Sverige upparbetade vinster förblir obeskattade bl.a. på grund av att bolagskoncerner i praktiken fritt kan välja i vilken stat vinsterna ska beskattas (prop. 2012/13:1 s. 229).

Reglerna motverkar enligt Skatterättsnämndens mening att den väl avvägda fördelningen av beskattningsrätten rubbas genom att i Sverige upparbetade vinster överförs, i form av ränteavdrag, till ett annat land utan skattekonsekvenser (jfr mål C-231/05 Oy AA punkterna 55 och 56 samt mål C-311/08 SGI punkterna 60–63). Reglerna uppfyller därmed sitt syfte. De kan inte heller anses gå utöver vad som krävs för att uppnå detta ändamål och kan därför rättfärdigas."

Det finns ytterligare ett förhandsbesked med likartat innehåll.

Det finns ett förhandsbesked med en intressant skiljaktig mening enligt vilken den svenska lagstiftningen som så ofta strider mot EU-rätten.

Slutligen finns ett förhandsbesked som även prövas mot dubbelbeskattningsavtal.

Jag utgår från att samtliga förhandsbesked kommer att överklagas.

För fördjupning, se mina bloggar 2013-02-15 och 2013-02-25