En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Blog om: 

HD avgjorde 2013 ett mål där en fysisk person överlät en fastighet till ett aktiebolag i vilket överlåtaren indirekt ägde 51,5 % och övriga aktier ägdes av överlåtarens familj (NJA 2013 s. 886). Ersättningen vid överlåtelsen understeg taxeringsvärdet på fastigheten och rubricerades som gåva. I enlighet med tidigare praxis hade underinstanserna klassificerat överlåtelsen som en stämpelskattefri gåva. HD ändrade på detta och bestämde att gåvoavsikt mot aktiebolaget saknades. Aktiebolaget ansågs ha förvärvat fastigheten genom tillskott. Stämpelskatt skulle tas ut.

Förfaranden av liknande slag har länge varit ett sätt att planera även inkomstskatt i samband med generationsskiften av fastigheter.

I två ansökningar önskades förhandsbesked om överlåtelser av fastigheter till aktiebolag ägda till viss del av familjemedlemmar mot ersättning understigande taxeringsvärdet utgjorde gåvor inkomstskattemässigt i enlighet med praxis.  Skatteverket delade uppfattningen att överlåtelserna var gåvor enligt HFD:s praxis men ansåg, med hänvisning till 2013 års fall, att även de nu aktuella överlåtelserna borde anses ske utan gåvoavsikt. Därigenom skulle skattefaktorn avsevärt försvåra generationsskiften av fastigheter.

Skatterättsnämnden fann dock att överlåtelserna uppfyllde de krav som ställs i HFD:s praxis för att anses som gåvor vid inkomstbeskattningen. HD:s avgörande i 2013 års rättsfall ledde inte till någon annan slutsats. Inte heller skatteflyktslagen ansågs tillämplig. Båda förhandsbeskeden har överklagats av Skatteverket.