En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Blog om: 

Som bekant får ett företag inte avdrag för hur stora pensionsförsäkringspremier som helst. I vissa fall knyts avdragsrätten till allmän pensionsplan. Det gäller t.ex. vissa pensioner med utbetalningstid omfattande endast ett fåtal år (s.k. avgångspensioneringar). Definitionen av allmän pensionsplan är relativt komplicerad men ett huvuddrag är att en sådan plan är godkänd av central arbetstagarorganisation. Även annan pensionsplan kan godtas om de utfästa pensionsförmånerna "ryms inom" allmän pensionsplan (inkomstskattelagen 58 kap. 11 § 2 st och 20 §).

En anställd hade fått två pensionslöften. Det första var ett löfte om pensionsförsäkring, som rymdes inom allmän pensionsplan med en premie på drygt 700 tkr. Det andra var ett löfte om direktpension. För detta senare löfte fick den anställde pant i en företagsägd kapitalförsäkring.

Arbetsgivaren och den anställde förutsatte att den sedvanliga pensionsförsäkringen skulle behandlas på sedvanligt sätt, dvs. att premien skulle vara avdragsgill för arbetsgivaren och skattefri för arbetstagaren fram till dess pension skulle betalas ut. För direktpension uppkommer avdragsrätt respektive skatteplikt först i takt med utbetalningarna av pension.

Skatteverket underkände dock pensionsförsäkringen och betraktade den som en kapitalförsäkring, dvs. inget avdrag för arbetsgivaren och omedelbar beskattning av arbetstagaren med drygt 700 tkr. Anledningen var att om man slog samman de två löftena rymdes de inte inom allmän pensionsplan.

Tvisten med Skatteverket gick ända upp till Högsta förvaltningsdomstolen, som underkände Skatteverkets resonemang och uttalade:

"Högsta förvaltningsdomstolen finner i likhet med Skatterättsnämnden att det får anses följa av pensionsreglernas uppbyggnad att endast pensionsutfästelser som tryggats på sätt som föreskrivs i 28 kap. 3 § IL (min anmärkning; tryggade och avdragsgilla utfästelser och ej direktpension) ska beaktas vid tillämpningen av 58 kap. 20 § första strecksatsen (min anmärkning; "ryms-inom-regeln").  Det betyder att den aktuella försäkringens skattemässiga karaktär inte påverkas av utfästelsen om direktpension."

Jag kan tänka mig att den anställde uppskattade domslutet. Det är inte roligt att utan förvarning få 700 tkr på toppen av sin inkomst ett visst år med de marginalskatter vi har.

För fördjupning: HFD 2014 ref. 36