En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Blog om: 

 

1. Kammarrätten i Stockholm har den 23 februari 2015 meddelat en dom avseende värdering av varumärke och om en kassaflödesprognos ska innefatta skatteeffekt, vilket domstolen anser. Frågan har såvitt jag erfarit tidigare främst diskuterats utanför domstolarna (jfr dock Kammarrätten i Stockholms dom i ämnet under 2014).

2. Skatteverket hade inget att erinra om att befrielse från skattetillägg medgavs. Med hänsyn till den komplicerade frågeställningen och att bolaget felbedömt de faktiska förhållanden som skulle styra prissättningen medgav kammarrätten befrielse från påfört skattetillägg.

3. Jag kan inte undvika att notera att för bolagets yrkande om ersättning för kostnader med ca 1.2 mSEK medgavs en ersättning på 60 tkr. Jag tycker detta liksom de flesta avgöranden av detta omfattande slag, vittnar om en oförståelse för den tidsåtgång ärendena kräver.

4. Huruvida prövningstillstånd kommer att sökas hos Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) är obekant, men som tidigare oprövad frågeställning vore ett avgörande av HFD vägledande och intressant.

Med vänlig hälsning

Mikael