En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Förslag om ett svenskt tonnagebeskattningssystem till Lagrådet

Regeringen har i dag lämnat en remiss till Lagrådet med förslag om att införa ett system med tonnagebeskattning i Sverige.

Det är angeläget att stärka den svenska handelsflottans konkurrenskraft och öka andelen svenskflaggade fartyg i den svenska handelsflottan. Cirka 90 procent av Sveriges export och import transporteras någon gång i transportkedjan med fartyg. Sjöfarten är alltså central för handel med omvärlden, men ytterst också för Sveriges välstånd.

Regeringen aviserade därför i budgetpropositionen för 2016 att ett system med tonnagebeskattning bör införas.

Tonnagebeskattning innebär att det skattepliktiga resultatet av kvalificerad rederiverksamhet bestäms schablonmässigt utifrån fartygens nettodräktighet, dvs. oberoende av inkomster och utgifter. Det schablonmässigt beräknade resultatet beskattas med den gällande skattesatsen. Fördelen med tonnagebeskattning anses bland annat vara att skattereglerna får mindre betydelse för rederiernas investeringsbeslut.

Tonnagebeskattning ska vara frivilligt. Företag som vill att deras rederi­verksamhet ska tonnagebeskattas i stället för att beskattas konventionellt ska ansöka om godkännande för tonnagebeskattning i förväg. Ett godkännande för tonnagebeskattning gäller tills vidare. Företaget kan som huvudregel lämna systemet efter tidigast tio beskattningsår.

Tonnagebeskattning är ett statligt stöd som måste anmälas till och godkännas av Europeiska kommissionen.

De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 20 juni 2016 och tillämpas första gången för beskattningsår som börjar efter den 31 december 2016. En förutsättning är att kommissionen godkänner de föreslagna bestämmelserna.

Lagrådsremiss: Ett svenskt tonnagebeskattningssystem

Kontakt

Miriam Abu Eid
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 072-216 95 65
e-post till Miriam Abu Eid, via registrator

Fredrik Kornebäck
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon 08-405 10 00 (växel)
Mobil 072-543 84 87
e-post till Fredrik Kornebäck, via registrator

Publicerad 05 november 2015 · Uppdaterad 05 november 2015