En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Regeringen aviserar kommande förslag om ändrade skatteregler vid överlåtelse av fastigheter till juridiska personer

Regeringen har i dag överlämnat en skrivelse till riksdagen med kommande förslag om ändrade bestämmelser om beskattning av fastigheter som överlåts till juridiska personer. Detta för att motverka viss skatteplanering.

Syftet med förslaget är att motverka viss skatteplanering som i dagsläget är vanligt förekommande. Skatteplaneringen går ut på att paketera en fastighet i ett bolag genom gåva och, i stället för att avyttra fastigheten direkt till förvärvaren, avyttra andelarna i bolaget till förvärvaren. Eftersom fastighetsägaren enligt nuvarande regler skattefritt kan få en ersättning som nästan motsvarar fastighetens taxeringsvärde vid en sådan paketering, kan reglerna utnyttjas på ett sätt som inte är avsett och som inte kan accepteras. Denna typ av skatteplanering medför ett betydande skattebortfall.

Det finns särskilda skäl att med stöd av undantagsbestämmelsen i 2 kap. 10 § andra stycket regeringsformen tillämpa det kommande förslaget från och med dagen efter det att denna skrivelse överlämnats till riksdagen, det vill säga från och med den 28 oktober 2016.

En promemoria med det nu aviserade förslaget har utarbetats inom Regeringskansliet och kommer att sändas på remiss den 28 oktober 2016.

Kontakt

Fredrik Kornebäck
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00  
Mobil 072-543 84 87  
e-post till Fredrik Kornebäck, via registrator

Erik Sjöstedt
Kansliråd/ Skatte- och tullavdelningen
Telefon 08-405 38 82  

Marianne Kilnes
 Departementssekreterare/Skatte- och tullavdelningen
Telefon 08-405 21 66  

Genvägar
Skr. 2016/17:38 Meddelande om kommande förslag om ändringar i bestämmelserna om beskattning av fastigheter som överlåts till juridiska personer

Publicerad 27 oktober 2016 · Uppdaterad 27 oktober 2016