En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Betydelsen av begreppet ”verksam i betydande omfattning” tycks ha fått ny, något liberalare innebörd i senare års praxis. Det bör vara innebörden av en ny dom från Kammarrätten i Jönköping rörande fastighetsförvaltning. Ende ägaren och företagsledaren i det fastighetsförvaltnande bolaget sålde sina aktier helt utan beskattning i inkomstslaget tjänst.

Utdelningar och kapitalvinster på aktier hänförs i regel till inkomstslaget kapital. Beskattningen i det inkomstslaget är endast 30 %. Om inte 3:12-reglerna fanns, skulle fåmansföretagare i allmänhet ta ut hela sin inkomst som utdelningar och kapitalvinster på aktier. Syftet med de s.k. 3:12-reglerna är att förhindra att fåmansföretagares arbetsinkomster, som normalt skall beskattas som tjänsteinkomst, omvandlas till lågbeskattade kapitalinkomster. Andelar i ett fåmansföretag anses i regel vara ”kvalificerade”, om ägaren är ”verksam i betydande omfattning” i företaget. Utdelning över en viss nivå på en kvalificerad andel beskattas i inkomstslaget tjänst. Kapitalvinst på en kvalificerad andel beskattas som huvudregel med 50 % vardera i inkomstslagen  kapital och  tjänst.

I förarbetena (prop. 1989/90:110 s 703) sägs bl.a.: "En person skall alltid anses verksam i beydande omfattning i ett företag om hans arbetsinsatser har stor betydelse för vinstgenereringen i företaget. Till denna grupp av kvalificerat verksamma hör naturligtvis företagsledare och andra högre befattningshavare. I mindre företag kan arbetsledare och ibland även anställda utan någon ledarbefattning räknas till samma kategori. Detta gäller särskilt i sådana fall där delägarna kan anses bedriva en gemensam verksamhet. Det behöver inte vara fråga om ett heltidsarbete utan arbetsinsatsen måste ses i relation till företagets omfattning och övriga omständigheter. En styrelsemedlem som inte utför kontinurelrigt arbete kan dock inte utan vidare anses kvalificerat verksam, även om han gjort enstaka insatser av stor beydelse t.ex. för att skaffa en viktig order till företaget."

I Kammarrättens i Jönköping dom 2005-04-28 mål nr. 2964-03 blev den skattskyldige (BG) endast beskattad i inkomstslaget kapital för en kapitalvinst avseende aktier i ett fastighetsbolag. BG hade mellan 1994 och 2000 varit ensam ägare till bolaget, VD, ensam styrelseledamot och firmatecknare. Bolaget hade inte haft några anställda. Trots detta ansågs BG inte ha varit ”verksam i betydande omfattning” i bolaget och hans aktier ansågs inte vara kvalificerade. Han hade under beskattningsåret och de fem beskattningsår som närmast föregått detta i egenskap av fastighetsförvaltare endast haft hand om den löpande driften av bolagets fastighet. Det arbete han utfört var obetydligt. Han hade uppenbarligen anlitat andra företag för det mesta av arbetet. Den vinst som uppstått vid försäljningen berodde enbart på en allmän uppgång av prisnivån. Skatteverket – såsom dess talan slutligen bestämts – tillstyrkte bifall till överklagandet. I domen citeras Skatteverket: ”Mot bakgrund av vad BG anfört om sina arbetsinsatser i bolaget och med hänsyn till de förändringar som skett i praxis på senare tid i aktuell fråga tillstyrks bifall till BG:s överklagande.”

Vid förfrågan har den tjänsteman vid Skatteverket som drev målet i kammarrätten uppgivit att med ”de förändringar som skett i praxis på senare tid” avsågs i första hand rättsfallet RÅ 2002 ref. 21. Detta mål avsåg en kapitalvinst vid försäljning av aktierna i ett aktieförvaltande bolag. Trots att den skattskyldige i det målet varit anställd under en kortare tid och tagit ut lön ansågs han inte ha varit ”verksam i betydande omfattning”. Det finns ytterligare några rättsfall rörande aktieförvaltning som behandlar begreppet.

Rättsfallen ger inte någon klar bild av var gränserna går. Klart är dock att en fåmansföretagare inte behöver anses vara "verksam i betydande omfattning" även om han är ensam ägare, ensam VD, ensam styrelseledamot. Man kan spekulera i om just aktie- och fastighetsförvaltning intar en särställning. Om motsvarande aktie- och fastighetsförvaltning bedrivits av den fysiska personen själv i stället för indirekt via ett aktiebolag, skulle värdestegringsvinster ha beskattats i inkomstslaget kapital.

Den nya synen på begreppet ”verksam i betydande omfattning” bör ge anledning för revisorer och redovisningskonsulter att ta sig en extra funderare när de skall hjälpa klienterna att fylla i blanketten K10. Säkert finns det också anledning att i vissa fall begära omprövning av gamla taxeringar. Testa gränserna men gör öppna yrkanden!

___________________________________________________________

Om Du inte redan är inloggad, logga in eller bli medlem för att  skriva kommentarer!

3 Kommentarer
 1. anon
  Clas Ramert
  jun 01, 2005

  Egentligen skall man väl inte skriva kommentarer till sina egna bloggar men ingen regel utan undantag. Jag driver en skatteprocess rörande en fastighetsägare som enligt min mening inte bör anses vara verksam i betydande omfattning. Det skulle vara intressant att driva fler processer rörande detta. Det är ju möjligt att gå tillbaka och riva upp gamla taxeringar fem år tillbaka i tiden (noga räknat: taxeringsåret + fem kalenderår).

  Clas Ramert

  Hälsningar/ClasSkattepunkten AB   

 1. anon
  Ulf S
  feb 05, 2007

  Jag har fått K10 uppräknad av min revisor, eftersom jag slarvat med denna tidigare. Aktiekiapitalet är 100.000 kr, från att det ca 1995/1996 blev krav att öka AK från 50.000 kr. Detta skedde genom en fondemission. Skall underlaget utgå från 50000 eller 100000 kr.

  Godtar skattemyndigheten en sådan rekonstruktion från år 1991?

 1. anon
  Clas Ramert
  feb 17, 2007

  Hej Ulf!

  Skatteverket skall godkänna rekonstruktionen om den bara är riktigt gjord. Fondemissionen ökar tyvärr inte basen för beräkningarna. Däremot finns det vissa övergångsregler från 1990 och 1992 som Du kanske skall titta på. Det finns dataprogram som kan göra omräkningar bakåt i tiden. Man bör utnyttja dem, eftersom reglerna eller i vart fall procentsatserna har ändrats varje år. Jag kan hjälpa till om Du vill - tel. 031 711 20 70.

  Hälsningar/Clas

  Hälsningar/ClasSkattepunkten AB