En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.


Pressmeddelande från Finansdepartementet

Nya EU-regler ger skarpare verktyg mot kriminella ekonomin

Publicerad 15 februari 2024

EU:s medlemsstater har nu godkänt en överenskommelse om nya regelverk för att bekämpa penningtvätt efter nästan tre år av förhandlingar. Överenskommelsen innebär att EU går längre än den globala standarden i syfte att bekämpa penningtvätt, terrorismfinansiering och finansiering av massförstörelsevapen.

Utfallet av EU-förhandlingarna är i linje med de svenska målsättningarna och innebär bland annat att en bredare krets av myndigheter och företag ska få utbyta information med varandra utan hinder av sekretess eller annan tystnadsplikt och att det ska bli lättare att utbyta information om enskilda transaktioner.

– Kriminella som utnyttjar det finansiella systemet ska tryckas tillbaka med kraft. Olika former av och informationsutbyte är centralt i kampen mot penningtvätt och nu blir det möjligt att stärka det arbetet. Vi har arbetat målinriktat för det här och det är ett av de viktigaste reformpaketen på finansmarknadsområdet under senare år, säger finansmarknadsminister Niklas Wykman.

Det svenska regelverket är i hög grad baserat på EU-gemensamma regler, särskilt det nuvarande penningtvättsdirektivet.

De nya EU-reglerna blir direkt tillämpliga i medlemsstaterna genom att de till stora delar överförs i en ny EU-förordning, samtidigt som resterande delar ska genomförs i svensk rätt i ett nytt EU-direktiv. Sammantaget innehåller de nya reglerna flera åtgärder för att stärka företagens motståndskraft mot penningtvätt, terrorismfinansiering och finansiering av massförstörelsevapen. Överenskommelsen innebär att den globala standard som föreskrivits av Financial Action Task Force (FATF), det ledande internationella samarbetsorganet på området, genomförs i EU på ett mer enhetligt vis.

Centralt ur ett svenskt perspektiv är att de nya EU-reglerna skapar bättre förutsättningar för informationsutbyte mellan dels företag och polisen, dels mellan företagen själva. Fler företag kommer också att kunna delta i sådant informationsutbyte. Slutligen inrättas genom en EU-förordning inom ett par år en ny EU-myndighet, Anti-Money Laundering Agency (AMLA), med tillsynsansvar på penningtvättsområdet. Förhandlingar pågår just nu i EU om var myndigheten ska ha sin hemvist.

Den politiska överenskommelsen mellan rådet och Europaparlamentet nåddes under vintern och har nu godkänts av EU:s medlemsstater. Texten kommer nu språkgranskas och översättas innan de formellt antas och publiceras.

Presskontakt

Victoria Ericsson
Pressekreterare hos finansmarknadsminister Niklas Wykman
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-137 89 04
e-post till Victoria Ericsson