En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Blog om: 

I de nya 3:12-reglerna får, som jag tidigare "bloggat" om, löneunderlaget mycket stor betydelse för beskattningen av fåmansföretag. För att lönebaserat utrymme skall få utnyttjas för utdelningar under 2006, krävs dock att vissa löneuttag görs under 2005. I annat fall försvinner det mycket värdefulla löneunderlaget helt!

Skatteutskottet har gjort vissa ändringar i den lagtext som föreslogs i propositionen. Det gäller bl.a. lönekravet. Efter skatteutskottets ändring lyder den kritiska bestämmelsen (57 kap. 19 § - min understrykning och fetstil):

"Lönebaserat utrymme skall beräknas bara om andelsägaren eller någon närstående under året före beskattningsåret fått sådan kontant ersättning som avses i 17 § första stycket från företaget och dess dotterföretag med ett belopp som sammanlagt inte understiger det lägsta av

- sex inkomstbasbelopp med tillägg för fem procent av den sammanlagda kontanta ersättningen i företaget och i dess dotterföretag, och

- femton inkomstbasbelopp."

I propositionen hade angivits "i närståendekretsen enligt 56 kap. 5 §". Enligt det första förslaget räckte det alltså med att någon i "kretsen" tog ut lön till visst belopp. Det skall nu var någon som är närstående till andelsägaren.

Vem är då närstående?

Närståendebegreppet definieras i inkomstskattelagen 2 kap. 22 §:

"Med närstående avses
- make,
- förälder,
- mor- och farförälder,
- avkomling och avkomlings make,
- syskon, syskons make och avkomling, och
- dödsbo som den skattskyldige eller någon av de tidigare nämnda personerna är delägare i.

Styvbarn och fosterbarn räknas som avkomling."

När man skall utröna vem som är närstående till vem måste man när det gäller lönekravet utgå från andelsägaren. 

Låt oss anta att vi har tre delägare i ett fåmansföretag. Gammal man som startat företaget (pappa), hans dotter och och hennes man (svärsonen). Om pappa tar ut hög lön, t.ex. 15 inkomstbasbelopp medan de andra låg lön, så får han naturligvis själv tillgodoräkna sig lönebaserat utrymme. För dottern är den gamle manen "förälder" och närstående enligt definitionen ovan. För svärsonen är däremot fruns pappa inte närstående. Svärsonen får inte tillgodoräkna sig lönebaserat utrymme! Se definitionen ovan! Om däremot avkomlingen/makan tar ut tillräckligt hög lön kan både pappa och svärson ta ut låg lön och ända få tillgodgöra sig lönebaserat utrymme!

Ur definitionerna i inkomstskattelagen 2 kap. kan vi också hämta följande:

"Makar och sambor
20 § Bestämmelser om makar skall tillämpas också på sambor som tidigare har varit gifta med varandra eller som har eller har haft gemensamma barn.

 Barn
21 § Styvbarn och fosterbarn räknas som barn."

Tänk alltså noga igenom vem eller vilka som skall ta ut den tillräckligt höga lönen eller de tillräckligt höga lönerna i fåmansföretaget! Om detta inte görs på rätt sätt nu före utgången av 2005, kan mycket pengar försvinna som skatt på utdelning under 2006 alldeles i onödan!