En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

 

Hej

är solning i solarium samt fotvård en avdragsgill kostnad i ett Företag

om man erbuder samtliga anställda detta.

1 Kommentarer
 1. anon
  Ulf Bjarme
  jun 08, 2009

  Kanske inte solariebehandling men väl fotvård.

  Skatteverkets meddelande om motion och annan friskvård:

  Nuvarande regler om skattefri motion och annan friskvård har anpassats till att formerna för motion har utvecklats och att sättet för att utöva motionen har förändrats.

  Arbetsgivaren kan i dag erbjuda sin personal motionsaktiviteter av enklare slag och mindre värde vid motionsanläggningar som ligger skilt från arbetsplatsen. Den anställde kan också själv betala motionsavgiften, och mot kvitto få ersättning från arbetsgivaren för sitt utlägg.

  Arbetsgivaren kan ersätta en anställds utlägg vare sig det avser årskort, klippkort eller enkelbiljetter utan att skattefriheten påverkas, under förutsättning att betalningen avser förmåner som uppfyller kriterierna för skattefria motions- eller friskvårdsaktiviteter.

  En arbetsgivare kan ge personalen möjlighet till enklare slag av motion och annan friskvård genom att ge anställda checkar, kuponger, eller andra handlingar som ger tillträde till en godkänd motionsanläggning. Systemet ska vara så utformat att arbetsgivaren har full insyn över vilket slag av aktivitet som respektive check, kupong etc. kan användas till av de anställda. Arbetsgivaren ska också kunna följa upp hur de använts (skrivelse 2007‑05‑25, dnr 131 242815-07/111).

  Dessa krav anses uppfyllda om det på checken/kupongen eller kuponghäftet

  * finns personlig information om företagets namn och den anställde
  * anges att den endast kan användas för godkända former av motion och annan friskvård
  * inte kan bytas mot varor eller kontanter,
  * kan följas upp genom återrapportering till arbetsgivaren.

  Den personliga informationen kan vara förtryckt eller på annat sätt angiven av arbetsgivaren. Vidare ska det finnas plats för den anställde att kvittera med sin namnteckning.

  Vad är enklare slag?

  Exempel på skattefri motion är gymnastik, styrketräning, spinning, bowling, racketsporter som bordtennis, tennis, badminton eller squash, lagsporter som volleyboll, fotboll, handboll och bandy.

  Även andra aktiviteter av liknande slag, t.ex. enklare former av motionsdans som bugg, folkdans, squaredance och jazzdans etc. kan således godtas om övriga förutsättningar för skattefrihet för personalvårdsförmåner är uppfyllda.

  Andra former för utövande av motion och annan friskvård är t.ex. tai chi, quigong, kostrådgivning, information om stresshantering och s.k. kontorsmassage.

  I begreppet kontorsmassage ryms enligt Skatteverkets uppfattning behandlingar som är avstressande, eller som syftar till att förebygga och motverka ömhet och stelhet i exempelvis axlar, armar, nacke eller rygg som kan uppkomma i samband med ensidigt arbete. Förutom vanlig kroppsmassage kan det t.ex. vara rosenterapi, akupressur, kinesiologi, zonterapi och floating rest. Även enklare slag av fotvård eller fotmassage kan ses som friskvård.

  Kurser om rökavvänjning kan erbjudas personalen som friskvård. Skattefriheten bör dock inte gälla för nikotinprodukter som kursdeltagarna använder under kurstiden och därefter. Detsamma gäller kurser med inslag av individuell kost- och motionsrådgivning om erbjudandet riktar sig till alla anställda.

  Träning med en personlig tränare anses inte som enklare slag av motion.

  Sporter som kräver dyrare redskap eller kringutrustning som golf, segling, ridning och utförsåkning omfattas inte av skattefriheten. Dessa sporter blir skattepliktiga om arbetsgivaren bekostar utövande eller utrustning.

  Vad är mindre värde?

  Det finns ingen fastställd beloppsgräns hur mycket en skattefri motions- eller friskvårdsförmån högst får kosta. Enligt Regeringsrättens dom den 12 juli 2001 (mål nr 5762-1998) kan ett årskort till en gymanläggning vara en sådan skattefri personalvårdsförmån av mindre värde som är undantagen från skatteplikt. Ett årskort till gängse pris på orten är normalt skattefritt. Det viktiga är att motionen är av sådant enkelt slag som angetts ovan.

  Vad är mindre värde om den anställde får förmån av både motion och annan friskvård? Enligt Skatteverkets uppfattning (skrivelse 2005-04-27, dnr 130 205744‑05/111) bör uttrycket mindre värde bedömas för varje slag av personalvårdsförmån för sig. Om en anställd exempelvis får ett terminskort vid en motionsanläggning av normalt slag ska detta inte påverka bedömningen av om han har fått förmån av friskvård, exempelvis fri massage eller kostrådgivning, av mindre värde. Däremot blir bedömningen annorlunda om arbetsgivaren tillhandahåller flera personalvårdsförmåner av liknande karaktär. Om arbetsgivaren exempelvis betalar den anställdes utgifter för tennis, simning, gymnastik m.m. bör man ta hänsyn till det sammanlagda värdet av dessa förmåner vid bedömningen av om den anställde erhållit personalvårdsförmåner av mindre värde.

  Det går alltså att ha två motionskort på två olika motionsanläggningar, under förutsättning att motionen är av enklare slag och kortens sammanlagda värde inte överstiger kostnaden för den dyraste motionsaktiviteten som accepteras på orten.

  En förmån som innebär att arbetsgivaren lånar ut idrottsredskap elller annan utrustning av mindre värde och enklare slag, t.ex. gångstavar, är skattefri för den anställde.

  I Skatteverkets allmänna råd (SKV A 2007:37) anges följande. "Klädutrustning av mindre värde och enklare slag, t.ex. T-shirts och enklare träningsoveraller, som är försedd med arbetsgivarens reklamtryck bör anses som en skattefri förmån."

  Om arbetsgivaren däremot bekostar dyrbarare klädutrustning, t.ex. träningsskor, är förmånen skattepliktig (skrivelse 2004-10-27, dnr 130 614124‑04/111). Detsamma gäller om arbetsgivaren lånar ut dyrbarare idrottsredskap.

  Kontanta utlägg i form av entréavgifter till idrottsevenemang, personliga startavgifter i tävlingar och medlemsavgifter i föreningar av olika slag är skattepliktiga om arbetsgivaren betalar dem. Om arbetsgivaren däremot betalar avgifter för anmälan av lag till tävlingar uppkommer enligt Skatteverkets mening ingen skattepliktig förmån för deltagarna (skrivelser 2005-04-27, dnr 130 205744-05/111 och 2006-04-28, dnr 131 233 241‑06/111).

  Vad menas med att motionen ska rikta sig till hela personalen?

  Skattefriheten förutsätter att motions- eller friskvårdsförmånen riktar sig till hela personalen. Det innebär att erbjudandet ska omfatta samtliga anställda oavsett anställningsform, således även korttidsanställda, vikarier m.fl. Detta framgår också av Regeringsrättens dom den 12 juli 2001 (mål nr 5762-1998).

  För tillfälligt anställda kan man tänka sig särskilda arrangemang.