En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

En ideell förening äger en fastighet. En del av fastigheten används för skolverksamhet. Denna skola, som inte är egen juridisk person utan en del av den ideella föreningens verksamhet, betalar en marknadsmässig hyra för sin användning, vilken bokförs som hyresinkomst till den ideela föreningen. Skolan deklareras som rörelse, och där deklareras även hyresutgiften som kostnad i verksamheten. Därmed dras ju vinsten ner och skatten minskar för rörelsen. Den ideella föreningens övriga verksamheter, som alltså enligt lagens mening är att betrakta som ideella, får på så sätt en skattefri hyresinkomst från skolverksamheten. Ideella föreningar skattar ju inte för hyresinkomster. Nu är frågan: Är detta verkligen lagligt? Det är ju samma juridiska person som betalar och tar emot hyran. Om inte, kan man göra en fission mellan verksamheterna och därmed få det lagligt?

1 Kommentarer
 1. anon
  Ulf Bjarme
  feb 27, 2010

  Är inte verksamheten redan befriad från fastighetsskatt och inkomstskatt då föreningen äger en specialbyggnad?

  Specialbyggnader ger frihet från inkomstskatt
  ons, 2005-05-11 21:17 av Clas Ramert

  I rättsfallet RÅ 2003 ref 55 gav Regeringsrätten skattefrihet för AB Tennisstadion, som bedrev verksamhet i form av uthyrning av bl.a. tennisbanor.

  Tennisbanorna var inrymda i hallar som vid fastighetstaxeringen indelats som "specialbyggnader", eftersom det var fråga om idrottsanläggningar. Ägare av vissa "specialbyggnader" är enligt 7 kap. 21 § inkomstskattelagen inte skattskyldiga för inkomst från sådan användning av fastigheten som gör att byggnaden skall anses som "specialbyggnad". Riksskatteverket hävdade att verksamhet som bedrevs kommersiellt inte kunde ge skattefrihet men förlorade.

  De "specialbyggnader" som berörs är följande: Vårdbyggnad (sjukvård, missbrukarvård m.m.) Bad-, sport- och idrottsanläggning Skolbyggnad Kulturbyggnad (teater, biograf, museum och liknande) Värmecentral Försvarsbyggnad (inkluderar mässbyggnad) Ecklesiastikbyggnad (förutom kyrka även krematorium) Innehavare av sådana "specialbyggnader" kan alltså bli befriade från inkomstskatt. Detta gäller oavsett om det är fråga om juridisk eller fysisk person och oavsett om verksamheten bedrivs i vinstsyfte eller ej. Om det är fråga om enskild firma, kan ägaren naturligtvis även bli befriad från egenavgifter. Det är oklart hur långt skattefriheten sträcker sig. Skatterättnämnden har i ett förhandsbesked från december 2004 rörande vårdverksamhet i ett visst fall uttryckt att den del av resultatet av vårdverksamheten som uppkommer på grund av att den egna fastigheten hyresfritt kan användas i verksamheten skall undantas från beskattning. Detta förhandsbesked har fastställts av Regeringrätten.

  Den som hyr ut en specialbyggnad till någon annan, som bedriver verksamheten, blir dock skattskyldig för hyresintäkterna. T.ex. blev en ägare av en skolbyggnad beskattad för sin uthyrning till en kommun, som bedrev skolverksamheten, i Regeringsättens dom RÅ 1991 ref. 36.

  Det är möjligt att begära omprövning av gamla taxeringar. Tidsfristen är fem år.

  Känner Du någon som äger specialbyggnader?