En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Pressmeddelande 30 mars 2010                                              Finansdepartementet                                                                                                       

Minskade egenavgifter för att göra det mer attraktivt att driva företag 
                                                                                                          Regeringen har idag lämnat en proposition till riksdagen som innehåller det förslag till nedsättning av egenavgifter som regeringen presenterade i samband med budgetpropositionen för 2010. Egenavgifterna föreslås minska med 5 procentenheter, dock högst 10 000 kronor per år. Minskade egenavgifter ökar de enskilda näringsidkarnas disponibla inkomst och gör det mer attraktivt att driva ett eget företag. Det kan sänka tröskeln för dem som överväger att starta företag och bidra till att fler företag kan fortsätta sin verksamhet.

För att få lägre egenavgift måste avgiftsunderlaget för egenavgifterna överstiga 40 000 kronor. Den avgiftsskyldige måste också ha fyllt 26 men inte 65 år vid årets ingång. Dessutom måste sänkningen av avgifterna uppfylla villkoren enligt kommissionens regelverk för stöd av mindre betydelse.

För den som bedriver verksamhet inom flera sektorer föreslås vissa särskilda bestämmelser. För handelsbolag och andra fall där verksamhet bedrivs gemensamt får egenavgifterna minskas med högst 20 000 kronor för samtliga delägare tillsammans.

Regeringen föreslår att de minskade egenavgifterna hanteras av Skatteverket inom ramen för det ordinarie deklarationsförfarandet. Den avgiftsskyldige ska i sin självdeklaration markera att han eller hon begär minskade egenavgifter samt, i förekommande fall, lämna uppgift om annat stöd av mindre betydelse som beviljats under beskattningsåret och de två föregående beskattningsåren m.m.

De lägre egenavgifterna föreslås träda i kraft den 1 juli 2010 och tillämpas på de inkomster som den avgiftsskyldige får efter den 31 december 2009.

Prop. 2009/10:178 Nedsättning av egenavgifter (http://www.regeringen.se/sb/d/12677/a/143023)