En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

Hej!

Jag bor i en lite Bostadsrättsförening. Föreningen har lån på drygt 21 mkr. Föreningen får inga avdrag för räntekostnader.

Är det möjligt att ändra så föreningens lån görs om så de ligger på varje lägenhet istället och därmed skulle var och en få möjlighet att göra avdrag för räntor.

Vad finns det för nackdelar med att göra ovanstående förändring och vad innebär det för föreningen.

Tacksam för synpunkter!

//BoDr

1 Kommentarer
 1. anon
  Ulf Bjarme
  apr 25, 2010

  Föreningen kan lösa en del av lånen för att möjliggöra att bostadsrättsägarna privat kan utnyttja ränteavdragen.

  Enklast är att alla bostadsrättsägarna amorterar lånen i förhållande till sitt andelstal. Man får annars dela upp avgiften i en räntedel (olika för lägenheterna beroende på amorteringarna) och en driftsdel beräknad efter andelstalen.

  Föreningen har möjlighet gå i borgen för lånen.

  Skatteverket har i ett ställningstagande 20090520 behandlat en del av den här problematiken;

  "Inbetalningar till föreningen är i skatterättslig mening ett kapitaltillskott endast till den del de är avsedda
  att användas för amortering av lån eller förbättring av föreningens fastighet.
  Syftet med regeln i 46 kap. 7 § andra stycket IL är därmed att bestämma hur stor del av inbetalningarna
  till föreningen som ska anses vara ett kapitaltillskott för respektive bostadsrätt. Regeln fokuserar på det
  angivna ändamålet om gjorda amorteringar och är uppbyggd kring ett antagande om att amorteringarna
  vanligtvis sker med medel som har tillförts av bostadsrättshavarna i förhållande till deras inbördes
  andelar av föreningen.
  Bostadsrättshavarna kan även göra enskilda tillskott till föreningen som enbart ska användas för
  amortering av hela eller del av de lån i föreningen som kan anses belöpa på bostadsrätten. Sådana
  tillskott kan direkt kopplas till en viss amortering med ett bestämt belopp och får därför anses tillhöra
  och ingå i bostadsrättens andel av de amorteringar som föreningen har gjort under innehavet. Övriga
  bostadsrättshavare har inte gjort något tillskott för just denna andel av föreningens amorteringar.
  Det här innebär att i de fall en viss amortering, helt eller delvis, direkt kan kopplas till en enskild
  bostadsrätt med ett bestämt belopp, så motsvarar det beloppet också bostadsrättens andel av den
  amorteringen.
  Skatteverkets ställningstagande kan åskådliggöras med följande exempel.
  Bostadsrättsföreningen Svea består av tjugo stycken bostadsrätter med samma andel, det vill säga fem
  procent. Ursprungligen tog föreningen ett lån med 30 mnkr som har amorterats med 10 mnkr, varvid
  lånet numera uppgår till 20 mnkr. Hälften av bostadsrätterna övertar sin andel av lånen, vilket innebär
  att lånet minskar med 10 mnkr. Beräkning av årsavgiften har efter ändring av stadgarna delats upp
  mellan driftsutgifter och kapitalutgifter.
  A och B har haft varsin bostadsrätt sedan föreningen bildades. A övertar ansvaret för lån med 1 mnkr, medan B inte gör det. Återstående lån belöper endast på de bostadsrätter som inte övertog någon del av
  lånen. B:s bostadsrätt har därmed en andel om tio procent av de återstående lånen, medan A:s
  bostadsrätt saknar andel i de lånen."

  Skatteverkets ställningstagande 2009-05-20, Särskilda kapitaltillskott til... http://www.skatteverket.se/rattsinformation/stallningstaganden/2009/stal...