En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Body: 

För en tid sedan publicerade skatteverket en skatteplanering kallad bankupplägg vilket utgörs av olika förfaranden - kapitaltillskott - som görs för att ägare av kvalificerade aktier i ett fåmansföretag ska kunna ta ut upparbetade vinstmedel i företaget till låg beskattning.

Avsikten är att genom tillskott (ovillkorade aktieägartillskott), som inte har något direkt företagsekonomiskt värde, kortvarigt höja omkostnadsbeloppet för de kvalificerade aktierna. Härigenom kommer ett beräknat gränsbelopp att bli högre varför en högre utdelning kan tas på aktierna med beskattning i kapital till 20 procent.

Olika varianter på förfarandet finns. Ett förenklat förfarande kan bestå av följande steg:

En ägare till ett fåmansföretag lånar ett antal mkr av en bank och lämnar ett belopp motsvarande lånet som ovillkorat tillskott till sitt företag i slutet av år 1.

Ägaren beräknar gränsbelopp.

I början av år 2 delar företaget ut allt fritt kapital exkl. tillskottet. Utdelningen uppgår till belopp motsvarande gränsbeloppet och beskattas som inkomst av kapital med 20 procent.
Företaget, som inte bedriver någon verksamhet, likvideras och insatt kapital inklusive det ovillkorade tillskottet utbetalas till ägaren. Därefter återbetalas lånet.

Uppläggen görs ofta mer komplicerade genom interna aktieöverlåtelser till nybildade företag.
Skatteverket anser att förfarandet strider mot lagstiftningens syfte. Verket har för avsikt att låta domstolarna pröva om denna typ av förfaranden med kortsiktiga höjningar av aktieägarens samlade omkostnadsbelopp för aktierna kan underkännas, dels med stöd av att någon avsikt att skjuta till varaktigt kapital inte förelegat och dels med stöd av lagen mot skatteflykt.

Enligt ett exjobb där bankupplägget utredes gentemot skatteflyktslagen så konstaterades att frågan var öppen dvs osäkert om upplägget kunde angripas med skatteflyktslagen, se http://hj.diva-portal.org/smash/reco...d=diva2:319935. Väsentligen på grunden att det skall strida mot lagstiftningens syfte - dock kommer han fram till att det handlar om ett kringgående av 3:12 reglerna och därmed finns risken att uppläget underkäns

Synpunkter? Varför inte genomsyn? Riskerna gentemot skatteflyktslagen?

1 Kommentarer
 1. anon
  Clas Ramert
  sep 29, 2010

  Hej CG!

  Genom ett förbiseende har svaret på denna fråga dröjt. Ursäkta!

  Som vanligt när det gäller den här typen av upplägg är det omöjligt att svara med någon större säkerhet. Lagstiftaren har avsiktligt utformat skatteflyktslagen så att det skall vara oklart när den slår till.

  Om Du låter kapitaltillskottet stå kvar i bolaget 2-3 år så att bolaget får skatta för avkastningen på den likviditet kapitaltillskottet medförde, tror jag dock inte att det blir nägra problem.

  Hälsningar/Clas

  http://www.skattepunkten.se

   

   

   

  Hälsningar/ClasSkattepunkten AB