En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Nyheter från www.regeringen.se.

Regeringens nyhetsbrev
Vilka är regeringens aktuella reformer? Läs regeringens nyhetsbrev;
http://www.regeringen.se/prenumerera.

--------------------------------------------------------
http://www.regeringen.se/sb/d/14761/a/168570

Pressmeddelande
16 maj 2011
Finansdepartementet

Förslag om investeringssparkonto till Lagrådet

Regeringen lämnar i dag förslaget om införande av investeringssparkonto till Lagrådet. Det nya kontot ska göra det enklare för enskilda konsumenter att spara i aktier och fonder. Samtidigt lämnas också förslag till ändrad beskattning av kapitalförsäkringar.

Investeringssparkontot är framför allt tänkt som ett enkelt och förmånligt sätt för vanliga sparare att investera i aktier, antingen direkt eller via fonder. Men även andra finansiella instrument är tillåtna, till exempel optioner.

- Det nya investeringssparkontot gör det smidigare att spara i aktier och fonder. Man slipper de krångliga deklarationsblanketterna och kan enkelt byta värdepapper. Att spara ska inte göras svårare än nödvändigt, säger finansmarknadsminister Peter Norman.

Förslaget om investeringssparkonto innebär bland annat att:

- Skatten på tillgångar på investeringssparkontot baseras på en förväntad
genomsnittlig avkastning, precis som för kapital- och pensionsförsäkringar.
- Skatten beräknas utifrån ett så kallat kapitalunderlag. Först lägger man ihop tillgångarnas värde vid fyra mättidpunkter under året med inbetalningar under året. Kapitalunderlaget utgör en fjärdedel av den summan. Därefter multipliceras underlaget med statslåneräntan den 30 november året före beskattningsåret med tillägg av 0,75 procentenheter. Resultatet, dvs. schablonintäkten, ska tas upp som en kapitalinkomst och beskattas med 30 procent. Institutet som tillhandahåller investeringssparkontot ska beräkna och rapportera schablonintäkten till
Skatteverket.

Nyheter jämfört med tidigare förslag är bland annat att:
- Aktier och fonder som handlas på handelsplattform ska få sparas på ett
investeringssparkonto.
- En s.k. ägarbegränsning ska gälla som innebär att innehavare av 10 procent av rösterna eller kapitalet i ett bolag inte får spara i aktier utgivna av bolaget på ett investeringssparkonto.

Ändrad beskattning av kapitalförsäkringar I lagrådsremissen lämnar regeringen även följande förslag om förändrad beskattning av kapitalförsäkringar:
- Beräkningen av underlaget för avkastningsskatt ändras så att även premier som betalats under året till en kapitalförsäkring ingår i underlaget för
avkastningsskatt. På så sätt förhindrar man att avkastningsskatten undviks genom att värdet i en kapitalförsäkring tas ut före årsskiftet och sätts in igen i början på nästa år. Premieinbetalningar som görs under andra halvåret av beskattningsåret ska dock bara öka kapitalunderlaget med hälften.
- Den schablonmässiga avkastningen ska beräknas genom att kapitalunderlaget
multipliceras med statslåneräntan vid utgången av november året före
beskattningsåret med tillägg av 0,75 procentenheter.
- Den schablonmässiga avkastningen ska beskattas med samma skattesats som gäller för investeringssparkonto, dvs. 30 procent i stället för som hittills med 27 procent.

Samtliga förslag föreslås träda i kraft den 1 januari 2012.

Kontakt:
Victoria Ericsson
Pressekreterare hos Peter Norman
08-405 58 62
076-128 93 45

Erik Sjöstedt, kammarrättsassessorer
Enheten för inkomstskatt och socialavgifter
08-405 38 82

-------------------------
Läs mer
-------------------------
Frågor och svar om investeringssparkontot (http://www.regeringen.se/sb/d/14802)

-------------------------
Relaterade publikationer
-------------------------
Lagrådsremiss: Schablonbeskattat investeringssparkonto och ändrad beskattning av
kapitalförsäkring (http://www.regeringen.se/sb/d/14248/a/168568)

--------------------------------------------------------
Ämnesområde: Samhällsekonomi och statsbudget
Statsråd: Peter Norman