En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Nyheter från www.regeringen.se.
--------------------------------------------------------
http://www.regeringen.se/sb/d/15075/a/174697

Pressmeddelande
10 september 2011
Finansdepartementet

Regeringen sänker skatten i nytt förslag om investeringssparkonto

Regeringen föreslår ett investeringssparkonto i höstens budget som ska göra det enklare för enskilda konsumenter att spara i aktier och fonder. Förslaget har, jämfört med när det först presenterades, gjorts mer förmånligt genom att skatten nu är betydligt lägre. Samtidigt lämnas också förslag till ändrad beskattning av kapitalförsäkring.

- Ett långsiktigt sparande är avgörande för att hushållen ska kunna bygga upp en ekonomisk buffert. Detta är värdefullt inte minst när det ekonomiska läget i vår omvärld är osäkert. Investeringssparkontot har stora fördelar för den som önskar spara i aktier och fonder. Nu gör vi det ännu mer attraktiv genom att föreslå en ännu lägre skattenivå än i tidigare förslag, säger finansmarknadsminister Peter Norman.

Införandet av investeringssparkontot avser att förenkla och stimulera sparande dels genom att skatten är låg och dels genom att enskilda transaktioner inte behöver deklareras. Dessutom kan konkurrensen för sparprodukter öka, då inlåsningseffekter undviks. Vidare har spararen, till skillnad mot en kapitalförsäkring, rätt att rösta
för aktierna. Slutligen stoppar förslaget den möjlighet att helt undvika skatt som finns med gällande regelverk för kapitalförsäkringar.

Förslagen i korthet

Förslaget om investeringssparkonto innebär bland annat:
- Aktier och fonder, men också andra finansiella instrument såsom optioner, kan placeras på ett investeringssparkonto.
- Skatten på tillgångar på investeringssparkontot baseras på en förväntad
genomsnittlig avkastning, precis som för kapital- och pensionsförsäkringar.
- Skatten beräknas utifrån ett så kallat kapitalunderlag. Först lägger man ihop tillgångarnas värde vid fyra mättidpunkter under året med inbetalningar under året. Kapitalunderlaget utgör en fjärdedel av den summan. Därefter multipliceras underlaget med statslåneräntan den 30 november året före beskattningsåret. Resultatet, dvs. schablonintäkten, ska tas upp som en kapitalinkomst och beskattas med 30 procent. Institutet som tillhandahåller investeringssparkontot ska beräkna och rapportera schablonintäkten till Skatteverket.
- Enligt ett tidigare förslag skulle underlaget multipliceras med statslåneräntan plus 0,75 procentenheter. Detta påslag är numera borttaget, vilket gör att skatten blir betydligt lägre.

Förslaget om kapitalförsäkringar innebär bland annat:
- Beräkningen av underlaget för avkastningsskatt ändras så att även premier som betalats under året till en kapitalförsäkring ingår i underlaget för
avkastningsskatt. På så sätt förhindrar man att avkastningsskatten undviks genom att värdet i en kapitalförsäkring tas ut före årsskiftet och sätts in i en ny försäkring i början på nästa år. Premiebetalning som görs under andra halvåret av beskattningsåret ska dock bara öka kapitalunderlaget med hälften.
- Den schablonmässiga avkastningen ska beräknas genom att kapitalunderlaget
multipliceras med statslåneräntan den 30 november året före beskattningsåret.
- Den schablonmässiga avkastningen ska beskattas med samma skattesats som gäller för investeringssparkonto, dvs. 30 procent i stället för som hittills med 27 procent.

Samtliga förslag föreslås träda i kraft den 1 januari 2012.

Kontakt:
Victoria Ericsson
Pressekreterare hos Peter Norman
08-405 58 62
076-128 93 45

Erik Sjöstedt
Enheten för inkomstskatt och socialavgifter
08-405 38 82

-------------------------------------------------------
Ämnesområde: Samhällsekonomi och statsbudget
Statsråd: Peter Norman