En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Fr.o.m. 2012 har vi en ny lag, Skatteförfarandelagen, som ersätter skattebetalningslagen, taxeringslagen och lagen om självdeklarationer och kontrolluppgifter. Även en del andra lagar ersätts, t.ex. reglerna om kassaregister och personalliggare. Övergångsreglerna är komplicerade och det kommer att ta något år innan alla nyheter införts.

Genom införandet av lagen ändras många regler och begrepp.

Begreppet självdeklaration ersätts av inkomstdeklaration. Man kommer att skilja på arbetsgivaredeklaration och mervärdesskattedeklaration. Skattedeklaration kommer dock att finnas kvar som ett samlingsbegrepp för arbetsgivaredeklaration och mervärdesskattedeklaration.

Termerna taxering, taxeringsbeslut och taxeringsår försvinner. Taxeringsbeslut blir rätt och slätt beslut om slutlig skatt. Begreppet taxeringsår, dvs. året efter beskattningsåret, kommer nog inte att saknas av någon. Det har bara förvirrat. Beskattningsår blir kvar som begrepp. Det är samma sak som inkomståret.

Fastighetstaxering behåller sitt namn.

Taxeringsrevision och skatterevision försvinner åtminstone i lagtexten och ersätts med ordet ”revision”.

Proportionalitetsprincipen skrivs in i den nya lagen. Principen innebär att det ska finnas en rimlig balans eller proportionalitet mellan å ena sidan de fördelar av en åtgärd från Skatteverkets sida medför för det allmänna och å andra sidan de nackdelar den medför för den enskilde. Denna rättsgrundsats har vad gäller skattelagar tidigare endast varit kodifierad i tvångsåtgärdslagen, betalningssäkringslagen och lagen om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter. Inom förvaltningsrätten har principen ansetts gälla som en allmän rättsgrundsats. Trots det sistnämnda tror jag att det kan bli skillnad, när nu principen enligt lagtexten ska gälla hela skatteförfarandet.

Möjligheterna att använda deklarationsombud blir större. Alla deklarationsskyldiga ska kunna använda ombud, beträffande såväl alla skattedeklarationer som inkomstdeklarationer. Detta kan förenkla tillvaron för många företag. Deklarationsombud får dock endast användas för elektroniska deklarationer.

En deklaration för en juridisk person ska anses ha lämnats av den juridiska personen om det inte är uppenbart att uppgiftslämnaren saknade behörighet att företräda den juridiska personen. Anledningen är att lagstiftaren vill att det ska vara möjligt att ta ut skattetillägg även om inte firmatecknare skrivit under deklarationen. Detta är en nyhet vi kunde ha varit utan. Innebörden blir att firmatecknare måste se till så att inte någon anställd eller en redovisningsbyrå skickar iväg en deklaration med felaktigt innehåll. Detta är inte bra från rättssäkerhetssynpunkt!

De som redovisar moms årsvis ska i fortsättningen göra det i en särskild skattedeklaration. Det ska inte ske i inkomstdeklarationen.

Enligt tidigare regler ska såväl fysiska som juridiska personer lämna inkomstdeklaration den 2 maj. I fortsättningen gäller fyra olika deklarationstidpunkter. Fysiska personer och dödsbon ska även framdeles lämna deklaration den 2 maj. Andra juridiska personer än dödsbon ska beroende på när deras beskattningsår löper ut, lämna deklaration 1 juli, 1 november, 15 december eller 1 mars. Den som lämnar deklaration elektroniskt får lämna deklaration en månad senare.  Genom ändringarna förflyttas även beslut och betalning av slutlig skatt i tidsmässigt.

För andra juridiska personer än dödsbon kommer det att bli nästan omöjligt att få anstånd för inlämnade av deklaration i framtiden. Det kommer nämligen att krävas ”synnerliga skäl”. S.k. ”byråanstånd” försvinner förmodligen helt.

Generösare regler för anstånd med betalning av slutlig skatt införs. Anstånd ska beviljas om det är tveksamt hur mycket skatt den skattskyldige kommer att behöva betala. Frågan är dock om inte detta blev ett slag i luften. Jag har haft två anståndsärenden sedan årsskiftet, där Skatteverket minsann inte tillämpat några generösare regler.

 Skatteverket får en ny borgenärsroll och ska få bevilja anstånd om det är till fördel för det allmänna. Det få betydelse i många obeståndssituationer.

Äntligen avskaffas skattenämnderna. De har bara varit ett irritationsmoment och transportkompani för Skatteverkets tjänstemän. Att ledamöterna inte ens beretts tillfälle att läsa in ärendena före mötena, säger en hel del om vad det var fråga om. Många skattskyldiga har säkert trott att skattenämnden varit oberoende av Skatteverket och att nämnden gjort en självständig prövning. Så har inte varit fallet. Hädanefter ska i stället ”en särskilt kvalificerad beslutsfattare”, som inte tidigare har prövat ärendet, avgöra tvistiga omprövningsärenden. Detta kommer nog inte att innebära någon större förändring i sak men det kommer att förtydliga för allmänheten vad det är fråga om. Dessutom måste det innebära en väsentlig kostnadsbesparing för Skatteverket.

Vid fastighetstaxering kommer det dock även fortsättningsvis att finnas en skattenämnd.

Utrymmet för frivillig rättelse blir större. Ny beteckning för ”frivillig” rättelse blir rättelse på ”eget initiativ”. Det nya är att även om Skatteverket informerat om en generell kontrollaktion ska en uppgiftsskyldig kunna rätta en oriktig uppgift utan att drabbas av skattetillägg eller ansvar enligt skattebrottslagen. Detta kan underlätta bland annat för dem som har pengar gömda i skatteparadis. Skatteverket har nämligen generella kontrollaktioner beträffande användning av kontokort utfärdade av banker i skatteparadis samt kontroller av material som läckt från banker i Schweiz och Liechtenstein via banktjänstemän som lämnat sin bank. Det har medfört att t.ex. sådana skattskyldiga som använt kontokort utfärdade av bank i skatteparadis inte har kunnat rätta sina deklarationer av rädsla för skattetillägg och åtal för skattebrott. Sådana skattskyldiga kan fr.o.m. 2012 göra frivillig rättelse, eller som det numera heter rättelse ”på eget initiativ”, utan problem, så länge som Skatteverket inte hört av sig till dem genom frågor, taxeringsrevision eller liknande.

Bestämmelserna om skattetillägg ändras. De fasta nivåerna för delvis befrielse från skattetillägg tas bort. Normalt tillgängligt kontrollmaterial får större betydelse för bedömningen av om skattetillägg ska tas ut.

Den som avser att påbörja en näringsverksamhet blir skyldig att registrera sig hos Skatteverket innan verksamheten påbörjas.

Dagens årligt utsända F-skattsedel ersätts med ett godkännande för F-skatt. Ett godkännande för F-skatt gäller tills vidare, dvs. tills det återkallas. Det är för närvarande vanligt att man på faktura skriver ”Innehar F-skattsedel” eller liknande. Det uttrycket bör ersättas med ” Godkänd för F-skatt” eller liknande.

Restaurangägare ska inte behöva göra skatteavdrag för de drickspengar de anställda erhåller. Detta gäller även dricks som lämnats med kontokort. Skattskyldigheten för de anställda bibehålls dock, så man kan fråga sig vilken nytta den nya regeln ska medföra för dem som sköter allt lagligt.

Den nya skatteförfarandelagen innehåller även många andra nyheter. Jag har bara tagit med det som jag tror är mest intressant för de skattskyldiga.