En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Blog om: 

Sverige och Österrike har i ett ömsesidigt undertecknat protokoll kommit överens om att artikel 8 i dubbelbeskattningsavtalet skall få ny lydelse. Den nya lydelsen stoppar möjligheten att flytta till Österrike och sälja aktier skattefritt eller i stort sett skattefritt. Den kritiska övergångsbestämmelsen är dock utformad på följande sätt (enligt Pointlex):

"Detta protokoll tillämpas beträffande skatt som tas ut på inkomst som förvärvas den 1 januari 2007 eller senare. Protokollet skall dock såvitt avser artikel 8 paragraf 2 i avtalet endast tillämpas beträffande inkomst som förvärvas av en fysisk person som vid tillämpningen av den nya artikel 8 i avtalet har fått hemvist i den förstnämnda staten den dag då detta protokoll undertecknas eller senare."

Enligt ett pressmeddelande från Finansdepartementet har protokollet undertecknats den 21 augusti 2006.

Såvitt jag förstår är innebörden att det fortfarande är möjligt att erhålla skattefri eller minimalt beskattad kapitalvinst, om såväl flyttning till Österrike som efterföljande försäljning av aktierna äger rum före årsskiftet. Det är viktigt att försäljningen av aktierna sker först efter det att inflyttning till, och folkbokföring i, Österrike har skett. Det får inte ens finnas ett muntligt avtal före flyttningen.

Den som fått "hemvist" i Österrike senast den 20 augusti, torde kunna sälja sina aktier med skattefördelar enligt äldre regler även om försäljningen äger rum efter årsskiftet.

Fördelarna med att flytta till Österrike bygger på två fundament.

Dels har vi ett dubbelbeskattningsavtal som enligt sin äldre lydelse (som alltså enligt de uppgifter vi har gäller året ut) ger Österrike exklusiv rätt att beskatta reavinster på aktier, om den skattskyldige är bosatt där enligt österrikisk rätt.

Dels utnyttjar inte Österrike sin exklusiva rätt till fullo. Österrike sätter nämligen ingångvärdet på aktier, som immigranten tar med sig in till Österrike, till marknadsvärdet på inflyttningsdagen. Österrike beskattar således endast den eventuella värdestegring på aktierna som uppkommer under den tid den skattskyldige bor i Österrike. Om den skattskyldige säljer sina svenska aktier en kort tid efter inflyttningen till Österrike, blir det således ingen eller mycket liten skatt att betala där. Enligt den nya lydelsen av artikel 8 i avtalet skall dock Sverige få möjlighet att beskatta den värdestegring som skett före flyttningen till Österrike.

15 Kommentarer
 1. anon
  Thomas T
  sep 07, 2006

  Stort tack Clas för de senaste upplysningarna om Österrike. Det man
  blir lite fundersam kring är hur österrikarna "sätter ingångvärdet på
  aktier, som
  immigranten tar med sig in till Österrike, till
  marknadsvärdet på inflyttningsdagen"

  Jag tycker det borde vara
  enkelt att bestämma marknadsvärdet för börsnoterade aktier, men för aktier i ett onoterat
  bolag?  För mig kan eventuellt bådadera bli aktuellt.

  Vänliga hälsningar

  Thomas 

   

   

   

 1. anon
  Clas Ramert
  sep 12, 2006

  Hej Thomas!

  Ofta säljer svenskar sina aktier i fåmansföretag till oberoende part ganska kort tid efter inflyttningen i Österrike. I sådana fall kan man ju bara konstatera att marknadsvärdet vid inflyttningen bör ha varit detsamma som försäljningspriset.

  I andra fall kan det naturligtvis vara svårare att bestämma marknadspriset på inflyttningsdagen. Jag vet inte exakt hur man brukar göra men jag antar att man tar in en värderingsfirma som får uppskatta värdet. F. ö. måste en värdering också göras om man äger aktier och flyttar ut ur Österrike. Den värdestegring på aktierna som skett under den tid man bott i Österrike skall nämligen åtminstone i princip beskattas vid utflyttningen.

  Hälsn/Clas

  Hälsningar/ClasSkattepunkten AB   

 1. anon
  Thomas T
  sep 24, 2006

  Hej igen! Återigen, stort tack för upplysningarna om detta "andningshål i alperna".  Jag har läst inläggen om "väsentlig anknyning" på forumet. Det förefaller vara en riktig gummiparagraf som skatteverket använder efter behag. Frågan är då om dubbelbeskattningsavtalet och bosättningsbegrepp enligt intern rätt i Österrike på något sätt förhindrar svenska skatteverkets möjligheter att beskatta Österrikeimmigranten med hjälp av begreppet "väsentlig anknytning"? 

  Vidare kan det ju inte uteslutas att goda skäl gör att gamla Sverige lockar igen. Samma fråga här, kan dubbelbeskattningsavtalet och att bosättning i Österrike anses ha förelegat enligt intern rätt i Österrike underlätta för en hemvändare att slippa drabbas av en drakonisk efterbeskattning?

  Att återvända är inget jag planerar för, men kunskap är sällan fel.

  Hursomhelst antar jag att emigranten/immigranten inför realiserandet av flytten låter en expert göra en genomgång  av den individuella situationen.

  Vänliga hälsningar

  Thomas 

   

   

   

 1. anon
  Clas Ramert
  sep 30, 2006

  Hej Thomas!

  "Väsentlig anknytning" är ett begrepp i den svenska interna rätten. Detta begrepp och den s.k. tioårsreglen sätts understundom ur spel av dubbelbeskattningsavtalets regler. Det är detta som österrikefararna utnyttjar.

  Om en österrikefarare ångrar sig och vill flytta tillbaka till Sverige, bör han rådgöra med expertis.

  Hälsn/Clas

  Hälsningar/ClasSkattepunkten AB   

 1. anon
  Peter Sundgren
  okt 10, 2006

  Det är naturligtvis riktigt, som Clas påpekar, att det är möjligt att utnyttja 'kryphålet' i det svensk-österrikiska skatteavtalet för försäljningar som görs före årsskiftet 06-07. Men tiden börjar bli knapp. Viktigt att komma ihåg är nämligen att man före försäljningen (på alla sätt) har skaffat sig en bostad "som stadigvarande står till ens förfogande" i Österrike och att man på samma sätt har sett till att man inte har någon sådan bostad i Sverige innan affären görs. Man bör för säkerhets skull göra sig av även med eventuella fritidshus i Sverige eftersom ju de också kan anses stå till ens "stadigvarande förfogande". Annars kan skattemyndigheterna väntas med kraft driva uppfattningen att man har hemvist i Sverige även enligt skatteavtalet vilket ger Sverige beskattningsrätten. Skattemyndigheterna kan därför med andra ord förväntas granska bosättnings- och hemvistfrågan väldigt noga när det gäller utflyttningar som skett efter den 21 augusti 2006.(Säljare som skaffat sig hemvist i Österrike före detta datum påverkas inte alls av de nya reglerna).

  En annan sak att iakttaga är följande: Med tanke på att det nu återstår så kort tid fram till årsskiftet kan det vara angeläget att köparen av aktierna inte får kännedom om säljarens flytt till Österrike. Om nämligen den försnämnde känner till denna och därmed blir medveten om säljarens tidsmässiga 'knipa', dvs. hans önskemål att få till stånd en affär före den 1 Januari 2007, kan han tänkas vilja utnyttja detta som ett instrument för att sänka priset för att gå med på ett köp före det datumet. Man skall också förbereda sig på att skattemyndigheterna, medvetna om risken för antedateringar av överlåtelserna, kommer att noga granska tidpunkten för affärens genomförande.

  När det gäller frågan om säljarens eventuella återflyttning till Sverige efter affärens genomförande finns inget som i princip hindrar att denna sker direkt därefter. Om den sker alltför snabbt - förslagsvis inom fem år, vilken är den tid under vilken en person som flyttar från Sverige har bevisbördan för att han inte haft väsentlig anknytning efter utflyttningen - kan man dock säkerligen vänta sig en lång skatteprocess med skattemyndigheterna som kommer att hävda att utflyttningen har varit en skenmanöver genomförd endast för att åstadkomma en dubbel exempt på aktieaffären. Det gäller således att man därvid har starka skäl som inte förelegat vid utflyttningen som motiverat hemflytten.

 1. anon
  Thomas T
  okt 16, 2006

  Tack för upplysningarna. En utflyttare från Sverige ska ju normalt under 5 år kunna bevisa att väsentlig anknytning saknas. Det jag undrar över är följande: har det räckt att det enligt myndigheter i Österrike ansetts föreligga bosättning i Österrike för att komma i åtnjutande av dubbelbeskattningsavtalet och därmed beskattning i Österrike?

  Jag skriver "har det räckt" eftersom min nästa fråga är om tilläggsprotokollet förändrat just denna problematik på något sätt?

  Det skulle vara trevligt att "endast" övertyga Österrikes myndighet att man är bosatt i Österrike och kanske slippa bevisa något för svensk skattemyndighet!

  Mvh

  Thomas

 1. anon
  Clas Ramert
  okt 23, 2006

  Hej Thomas!

  Om jag får uttrycka mig lite populärt: Den svenska interan rätten är huvudregler. De sätts ibland ur spel av dubbelbeskattningsavtalen, om den skattskyldige åberopar ett sådant avtal. "Österrikefararna" åberopar dubbelbeskattningsavtalets hemvistregler och då blir det aldrig aktuellt att tillämpa det svenska, interna begreppet "väsentlig anknytning".

  Om en "österrikefarare" återvänder hem efter kort tid, bör han räkna med att Skatteverket kommer att hävda att flyttningen bara var ett "sken".

  Hälsningar/Clas

  Hälsningar/ClasSkattepunkten AB   

 1. anon
  tomme
  okt 24, 2006

  Är det fortfarande möjligt att flytta ut?

  Jag har ett ab med i stort sätt enbart likvida tillgångar. Kan detta lätt säljas till en "likvideringsfirma" i Österrike? Kan jag köpa en ny bostad i Österrike och ta med mig skatteuppskovet vid försäljning av BR? Vidare, förlorar man sin pension man byggt upp i Sverige (privat och statlig)?

  Mvh
  Tomme

 1. anon
  Thomas T
  nov 01, 2006

  Hej Clas! Tack för ditt svar. Såvitt jag vet kommer det nya tillägget till protokollet endast att träffa svenska aktier, dvs. bolag som har sitt säte i Sverige. Det finns ju börsbolag som har utländskt säte, t.ex. Vostok Nafta och ABB. Betyder det att en Österrikefarare med sina tillgångar i dessa aktier lika gärna kan flytta efter årsskiftet?

 1. anon
  Clas Ramert
  nov 01, 2006

  Hej Tomme!

  Ja flytt till Österrike går bra ännu. Se http://www.skatter.se/index.php?q=node/456

  Det bör gå att få uppskov med reavinstbeskattningen av bostadsrätt vid flyttning till annat EU-land.

  Du förlorar inte Din pension men jag kan inte utredning säga hur den kommer att beskattas.

  Hälsningar/Clas

  Hälsningar/ClasSkattepunkten AB   

 1. anon
  Clas Ramert
  nov 01, 2006

  Hej Thomas!

  När jag i all hast läser protokollet får jag inte den bild som Du har. Tvärtom tycks protokollet täcka in alla aktier.

  Hälsningar/Clas

  Hälsningar/ClasSkattepunkten AB   

 1. anon
  Thomas T
  nov 10, 2006

  Ja, protokollet tycks omfatta samtliga aktier. Men är det inte så att enligt intern svensk rätt kan inte Sverige beskatta värdeökning på utländska aktier om inte skattskyldighet föreligger i Sverige pga väsentlig anknytning?

 1. anon
  Clas Ramert
  nov 11, 2006

  Hej Thomas!

  Det Du säger är i princip riktigt men det finns nog anledning att vara försiktig här.

  Hälsningar/Clas

  Hälsningar/ClasSkattepunkten AB   

 1. anon
  Thomas T
  nov 21, 2006

  Hej Clas, tack för svaret. Ja, det kan nog finnas någon fallucka. Om någon som funderar på Österrike är intresserad kanske vi kan gå ihop om en utredning, vad säger du Clas, kan du i så fall bistå?

  Hälsningar / Thomas

   

 1. anon
  Clas Ramert
  dec 02, 2006

  Hej Thomas!

  Om man inte redan planerat flytten till Österrike, är det nog för sent nu när det bara är en månad kvar innan vi får nya regler. Visserligen har jag hört talas om att de nya reglerna kommer att försenas pga. att Österrike inte hinner lagstifta så snabbt men ändå...

  Hälsningar/Clas

  Hälsningar/ClasSkattepunkten AB