En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Målnummer: 5054-13
 
Avdelning:

Avgörandedatum: 2013-12-20

Rubrik: Köpare av hushållsarbete, som betalat resterande del av vad arbetet kostat efter det att Skatteverket avslagit utförarens begäran om utbetalning, har ansetts kunna få skattereduktion när domstol ändrat Skatteverkets beslut.

Lagrum: 6 §, 7 § första stycket och 17 § första stycket 1 lagen (2009:194) om förfarandet vid skattereduktion för hushållsarbete

Rättsfall:

REFERAT

Kungsstens Byggvaruhus AB begärde utbetalning med 3 195 kr för ROT-arbete som bolaget utfört åt U.K. Skatteverket avslog begäran den 27 juni 2012 med motiveringen att bolaget inte kommit in med underlag som styrkte U.K:s äganderätt till den fastighet som angetts i ansökan. U.K. begärde omprövning och bifogade ett nyttjanderättskontrakt. Skatteverket fann inte anledning att ändra beslutet och hänvisade till att U.K. betalat hela arbetskostnaden till utföraren.

U.K. överklagade Skatteverkets beslut hos förvaltningsrätten och yrkade att beslutet skulle ändras. Han anförde bl.a. följande. Fakturan för det husarbete som överklagandet gäller är daterad den 16 april 2012. Han betalade sin del före den 26 april 2012. I avvaktan på att utbetalning skulle ske från Skatteverket till utföraren betalade han skattereduktionsbeloppet till utföraren eftersom det tagit orimligt lång tid att behandla ärendet hos Skatteverket.

Förvaltningsrätten i Linköping (2013-02-06, ordförande Sohl) yttrade, efter att ha redogjort för tillämplig lagstiftning m.m.: Av utredningen i målet framgår att U.K. inte har styrkt att han är ägare till fastigheten, som är en kolonilott. Vid detta förhållande är utföraren inte berättigad till utbetalning för utförda husarbeten. U.K. har dessutom betalat en tilläggsfaktura från utföraren efter Skatteverkets avslagsbeslut. Även om han skulle betraktas som ägare till kolonilotten kan skattereduktion inte medges då han betalat hela beloppet till utföraren. Överklagandet ska således avslås. - Förvaltningsrätten avslår överklagandet.

U.K. överklagade förvaltningsrättens dom hos kammarrätten och yrkade att ansökan om utbetalning skulle medges. Han anförde bl.a. att han styrkt att han är ägare till den aktuella fastigheten. Den omständigheten att han i väntan på att Skatteverket skulle betala ut skattereduktionen temporärt har ersatt utföraren är inte relevant eftersom förvaltningsrätten inte yttrat sig över hans skäl till detta.

Kammarrätten i Jönköping (2013-06-20, Löfgren, Andersson-Jarl, Hedén, referent) yttrade: Enligt 67 kap. 13 a § inkomstskattelagen (1999:1229), IL, får skattereduktion för hushållsarbete medges för bl.a. reparation, underhåll samt om- och tillbyggnad av ett småhus eller en ägarlägenhet som ägs av den som begär skattereduktion. Med småhus avses enligt 2 kap. 15 § IL hus, fastigheter och enheter av det slag som avses i fastighetstaxeringslagen (1979:1152), FTL. Av 2 kap. 2 § nämnda lag framgår att byggnad ska indelas i byggnadstypen småhus om den är inrättad som bostad åt en eller två familjer. Vidare anges i Skatteverkets allmänna råd SKV A 2009:26, avsnitt 2.2, att för att en byggnad ska anses vara inrättad som bostad åt en eller två familjer bör krävas att den är utrustad med för en bostad grundläggande installationer och bekvämligheter. Nämnda allmänna råd har föranlett Skatteverket att i SKV M 2010:02, avsnitt 3.2 (Information om skattereduktion för husarbete) uttala att det inte krävs att småhuset ska ha åsatts ett taxeringsvärde för att skattereduktion ska kunna medges. Däremot krävs det att en byggnad är utrustad med för en bostad grundläggande installationer och bekvämligheter. Vidare gäller skatterättsligt att en byggnad räknas som fastighet även om den är lös egendom, 2 kap. 6 § IL, 1 kap. 4 § FLT och 3 § lagen (2009:194) om förfarandet vid skattereduktion för hushållsarbete, HUSFL. - Sammanfattningsvis innebär reglerna att även ägare av småhus på annans mark (byggnad på ofri grund) kan få skattereduktion. Typiska exempel på sådana hus är byggnader på arrendetomter och kolonistugor. För skattereduktion krävs även att byggnaden är utrustad med för bostad grundläggande installationer och bekvämligheter. - I målet har framkommit att ansökan om preliminär skattereduktion gjorts för arbeten utförda på en fastighet som i Skatteverkets beslut angivits som kolonilott. Enligt senare ingivet kontrakt innehar U.K. nyttjanderätten till lotten. På lotten finns en byggnad som kan användas som bostad, dock med vissa förbehåll. Mot bakgrund av dessa omständigheter framstår det som sannolikt att U.K. äger den byggnad som finns på kolonilotten och att det går att sova över i byggnaden, dvs. att den är utrustad med för bostad grundläggande installationer och bekvämligheter. Det finns därmed förutsättningar att medge preliminär skattereduktion för ROT-arbeten och därmed bifalla U.K:s överklagande. - Kammarrätten har härefter att ta ställning till den omständigheten att U.K. efter Skatteverkets beslut har betalat hela arbetskostnaden till utföraren. Som framgår av 7 § första stycket HUSFL utgör en sådan betalning i och för sig hinder mot utbetalning. Mot bakgrund av att betalningen skedde först efter det att Skatteverket avslagit utförarens begäran om utbetalning, att betalningen framtvingats av detta avslagsbeslut och att kammarrätten numera kommit fram till att avslagsbeslutet grundats på felaktiga förutsättningar finns vid prövningen av om preliminär skattereduktion kan medges i förevarande fall skäl att bortse från U.K:s betalning. - Kammarrätten finner således att det inte funnits skäl att vägra utföraren utbetalning på den grunden att U.K. inte är ägare till den fastighet som uppgivits i ansökan om skattereduktion och att hans senare betalning inte heller ska påverka bedömningen av frågan. Kammarrätten kan däremot inte som första instans pröva om det finns andra hinder mot utbetalning, t.ex. om förutsättningarna i 7 § andra stycket HUSFL är uppfyllda. Det ankommer därför på Skatteverket att med angivna utgångspunkter pröva om det finns förutsättningar för utbetalning enligt HUSFL. Kammarrätten undanröjer därmed förvaltningsrättens dom och Skatteverkets beslut och visar målet åter till Skatteverket för ny handläggning. - Kammarrätten undanröjer förvaltningsrättens dom och Skatteverkets beslut och återförvisar målet till Skatteverket för ny prövning.

Skatteverket överklagade kammarrättens dom och yrkade att domen skulle upphävas och att verkets beslut att inte medge skattereduktion för hushållsarbete skulle fastställas. Skatteverket anförde bl.a. följande. För att utbetalning ska kunna medges och preliminär skattereduktion ska kunna tillgodoräknas köparen får inte denne ha betalat hela arbetskostnaden. Om betalning skett blir utföraren överkompenserad om Skatteverket, efter det att domstol ändrat verkets beslut, betalar ut motsvarande belopp. Skatteverket har inte någon laglig möjlighet att kontrollera att utföraren betalar tillbaka den del av arbetskostnaden till köparen som utföraren erhållit av Skatteverket.

U.K. bestred bifall till överklagandet och anförde bl.a. följande. Skatteverket dröjde två månader med att fatta beslutet den 27 juni 2012. Efter diskussion med utföraren betalade han resterande del av fakturan. Det kan inte vara rätt om möjligheten till utbetalning därmed skulle ha försuttits. Den slutliga betalningen till utföraren gjordes i avvaktan på att Skatteverket skulle betala utföraren.

Högsta förvaltningsdomstolen (2013-12-20, Melin, Sandström, Hamberg, Nymansson, Rynning) yttrade:

Skälen för avgörandet

Rättslig reglering och frågan i målet

Av 6 § lagen (2009:194) om förfarandet vid skattereduktion för hushållsarbete framgår att om köparen inte har betalat hela utgiften för hushållsarbetet får utföraren begära utbetalning från Skatteverket.

I 7 § första stycket anges att utbetalningen får uppgå till ett belopp som motsvarar mellanskillnaden mellan den debiterade ersättningen för hushållsarbetet inklusive mervärdesskatt och köparens faktiska betalning för arbetet till utföraren, dock högst till samma belopp som köparen har betalat.

Enligt 17 § första stycket 1 ska köparen som preliminär skattereduktion tillgodoräknas ett belopp motsvarande den av Skatteverket beslutade utbetalningen.

Frågan i målet är om U.K., som har betalat den resterande delen av utgiften för arbetet efter det att Skatteverket beslutat att vägra utföraren utbetalning, kan få skattereduktion.

Högsta förvaltningsdomstolens bedömning

Högsta förvaltningsdomstolen gör samma bedömning som kammarrätten.

Högsta förvaltningsdomstolens avgörande

Högsta förvaltningsdomstolen avslår överklagandet.

Mål nr 5054-13, föredragande C. Berglund

Sökord: Skatteredution för hushållsarbete

Litteratur: Prop. 2008/09:178 s. 33 f.