En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Här kommer många "korta" skattenyheter. Detta är skrivet för Dig som är jäktad och ändå vill hålla Dig ajour men bara med sådant som är intressant i Din verksamhet.

Material som har karaktär av förslag tar jag sällan med. "Förslag blir sällan lag"!

Sjuklönekostnader i skattedeklarationen

Från och med nästa år ska arbetsgivaren rapportera sjuklöner i skattedeklarationen.  Anledningen är att arbetsgivare med särskilt höga sjuklönekostnader ska kunna få ersättning för dem. Tanken är att arbetsgivarna ska bli mer benägna att anställa.

Avdrag för hemresor till Schweiz

Avdrag för hemresor till Schweiz medgavs trots att Schweiz inte tillhör EES. Det berodde på att det finns ett avtal mellan EU och Schweiz som måste respekteras.

Skattefritt stipendium till näringidkare

Dokumentärfilmare fick stipendium av stiftelse för att fullborda filmen. Stipendiet var skattefritt enligt HFD.

Koncerninterna tjänster för underpris – omvärdering till marknadsvärde för utgående moms

Historiskt har skattemyndigheterna inte intresserat sig för fakturering till underpris när koncernbidragsrätt förelåg.  Då fanns inte heller någon möjlighet att omvärdera en transaktion till marknadsvärde enligt mervärdesskattelagen. Sedan några år finns dock den möjligheten.  Från HFD har kommit ett rättsfall som visar hur bevisvärderingen bör gå till när det gäller koncerninterna tjänster.

Omräkning av utländska filialer

Skatteverket har kommit med ett ställningstagande beträffande valutakursomräkning av svenska företags filialer i utlandet. Skatteverket har tagit särskild ställning när det gäller inventarier.

Förmedling av finansiell tjänst var skattefri för moms

Utländskt dotterbolag förmedlade betalningstjänster. Närmare bestämt rörde det sig om att värva intresserade handlare för systemet(korttransaktioner). Eftersom betalningstjänsterna var skattefria för moms blev även förmedlingen skattefri.

Swapavtal för att ”byta ränta” ansågs utgöra inkomst av kapital

Frågan gällde en enskild näringsidkare. En sådan får inte redovisa aktier, fordringar och liknande tillgångar i inkomstslaget näringsverksamhet. Undantag gäller för kundfordringar. Näringsidkaren ingick ett Swapavtal, som skulle ”byta ränta” med ett annat företag. HFD menade att detta skulle jämställas med innehav av svenska fordringsrätter. Därmed skulle vinster och förluster på avtalet hänföras till inkomstslaget kapital och inte till inkomstslaget näringsverksamet. Inte särskilt logiskt, tycker jag.

Ändrade regler när ett investeringskonto upphör

En liberalisering av reglerna för investeringssparkonto kommer av allt att döma att införas

Den föreslagna ändringen innebär att ett investeringssparkonto inte längre ska upphöra enbart av den anledningen att tillgångar som inte får förvaras på kontot överförs dit eller förvaras där. Tillgångar som felaktigt förvaras på kontot ska inte schablonbeskattas, utan i stället beskattas enligt vanliga regler. Prop. 2014/15:17

Ändringar i efterhand av ett skattemässigt resultat i en näringsverksamhet

Det har kommit ett nytt ställningstagande beträffande ändring av skattemässigt resultat i efterhand i en näringsverksamhet. Ställningstagandet ersätter en skrivelse från 2002.

Balansposter som omfattas av 14 kap. 3 och 6 §§ IL

Skatteverket tolkar vissa regler i inkomstskattelagen beträffande lager, pågående arbeten, fordringar, skulder och avsättningar.

Kan räkenskapsenlig avskrivning förloras pga. inbetalning eller återbetalning av moms?

Ja, om man gör fel, så att skattemässigt och bokföringsmässigt värde inte längre stämmer. Skatteverket har tagit ställning.

I utlandet delägarbeskattad juridisk person med fast driftställe i Sverige

Detta rättsfall hinner jag inte skriva någon blog om just nu men kanske kommer jag att göra det så småningom. Det är ett mycket intressant fall som reder ut hur beskattningen ska gå till när det gäller en i utlandet delägarbeskattad juridisk person (populärt uttryckt; ett utländskt handelsbolag) med fast driftställe i Sverige och med såväl svenska som utländska delägare. Det visar sig bl.a. att dubbelbeskattningsavtalen inte är tillämpliga.

Nybilspriser för bilar med tillverkningsår 2014 vid värdering av bilförmån

Skatteverket har gjort vissa ändringar.

Skatteverket fick ingen framgång i HFD i riskkapitalmålet men fortsätter granska branschen

Ett pressmeddelande från Skatteverket.

Skatterättsnämnden anser att uthyrning av boenderum till ensamkommande flyktingbarn inte omfattas av skatteplikt för moms

Uthyrning av lokaler till en kommun har setts som stadigvarande bostad och inte hem för vård. Två ledamöter är skiljaktiga. Jag är beredd att hålla med de skiljaktiga, med anledning av att det är fråga om ett HVB-hem som inte, enligt prop. 1997/98:153, är en stadigvarande bostad.

HFD har kommit fram till att om en restaurang säljer matkuponger till kunder gäller registreringsskyldigheten i kassaregistret vid försäljningen av häftet och inte vid själva utlämningen av mat

Målet gäller den kontrollavgift som en företagare kan tvingas betala om inte reglerna för kassaregister följs. Skatteverket menar att företagaren skulle registrerat i kassan när den tillagade lunchen lämnas till kunden.  Bolaget har obestritt uppgett att försäljningen av häftena registreras i kassaregistret i enlighet med 39 kap. 7§ SFL och att kunden vid varje sådan försäljning erbjuds ett kvitto.  

Skatteverkets föreskrifter om genomsnittspriset i Sverige för en normal lunch att tillämpas vid beräkning av skatteavdrag och arbetsgivaravgifter för beskattningsåret 2015

Skatteverket har gjort vissa ändringar.

Två fåmansföretag har ansetts bedriva samma eller likartad verksamhet

Pengarna anses smittade så att kapitalet inte kan utdelas till lägre beskattning, trots att karenstiden så att säga är passerad. Detta har genererats genom praxis, medan det i förarbetena anges att syftet med att förlänga karenstiden är uppfyllt om den skattskyldige eller närstående fortsätter med likartad verksamhet i ett annat fåmansföretag.

Bestämmelserna om näringsbetingade andelar kan inte tillämpas på ett irländskt private unlimited company

Ett sådant bolag motsvarar inte ett svenskt aktiebolag anser Skatteverket i ett ställningstagande. Största skillnaden menar Skatteverket är att bolagsmännen är obegränsat ansvariga för skulder och förpliktelser.

Från och med den 1 januari 2015 ska beskattningsbara personer som agerar i denna egenskap och är registrerade till mervärdesskatt i Sverige redovisa och betala importmoms till Skatteverket i stället för till Tullverket.

Inför förändringen av mervärdesskattereglerna för import har Skatteverket beskrivit hur de anser begreppet ”beskattningsbara personer som agerar i denna egenskap” ska tolkas i detta sammanhang.

Skattesats för moms vid idrottslig verksamhet

Högsta förvaltningsdomstolen har fastställt Skatterättsnämndens förhandsbesked dnr 46-12/I. Simundervisning för funktionshindrade barn där övningarna genomgående handlar om att lära barnen simma ska omfattas av skattesatsen 6 procent.

Värdeminskningsavdrag och avdrag för utgifter för reparation och underhåll på solcellsanläggning medges enligt byggnads- respektive inventariereglerna.

Skatteverket har i ett ställningstagande uttalat hur de anser att solcellsanläggningar på näringsfastighet ska bedömas och hur inkomstbeskattning ska ske.

Fråga om oriktig uppgift när ett bolag redovisat ett koncernbidragsspärrat underskott i fel ruta av självdeklarationen

HFD har, med hänvisning till tidigare avgörande HFD 2014 ref. 22, här sagt att bolaget inte redovisat oriktig uppgift.  Visserligen ska  ett underskott i näringsverksamhet fastställas det år underskottet uppkommer men  om koncernbidragsspärren är ett hinder mot att utnyttja hela eller del av det underskott som uppkom vid taxeringen för ett år ska bedömas vid taxeringen det påföljande taxeringsåret.

Överklagat förhandsbesked från Skatterättsnämnden gällande att avstå rätt till utdelning på aktier som ägs av en trust.

Skatteverket har överklagat förhandsbeskedet där Skatterättsnämnden bedömt att en bolagsmaninte ska beskattas för utdelning som han avstått ifrån. Han ägde 100 % aktierna via en trust men hade överlåtit 60 procent av rätten till utdelningen till sina barn. Inte heller är skatteflyktslagen tillämplig enligt Skatterättsnämnden.

Skatterättsnämnden skulle inte lämnat förhandsbesked som rör beräkningen av skatt

En skattskyldig ansåg att ett riksdagsbeslut om skiktgränsen för statlig skatt inte tillkommit i laga ordning. Skatterättsnämnden meddelade i förhandsbesked att det inte kunnat fastställas att den stadgade ordningen för riksdagsbeslutet hade åsidosatts och menade att skatten skulle beräknas enligt riksdagsbeslutet. HFD menar här att Skatterättsnämnden inte skulle lämnat ett förhandsbesked om beräkningen av skatten. 

Skatteverkets föreskrifter om värdet av förmån av annan bostad här i landet än semesterbostad att tillämpas vid beräkning av skatteavdrag och arbetsgivaravgifter för beskattningsåret 2015

Skatteverket har gjort vissa ändringar.

Från och med 1 januari 2015 gäller nya momsregler för företag som säljer elektroniska tjänster, telekommunikationstjänster eller sändningstjänster till privatpersoner i andra EU-länder.

Nya regler för elektroniska tjänster vid årsskiftet

Beräkning av skattelättnad för utländsk expert, forskare eller annan nyckelperson som fått nettolön.

HFD säger att om en person fått nettolön skall skattelättnaden tas med i beräkningen av bruttolönen. Nettolönen ska jämföras med en persons nettolön utan skattelättnad.

Betalningsinställelse påverkar bedömningen om en företrädare haft uppsåt eller varit grovt oaktsam i ansökningar om företrädaransvar.

Skatteverkets inställning är att om betalningsinställelsen riktas till samtliga borgenärer, är skriftlig och åtföljs av verksamma åtgärder inom tre veckor kan en företrädare för en juridisk person skyddas från företrädaransvar.

Skatteplikt för moms när medel betalas ut av myndighet som sedan betalas vidare av bolaget.

Skatterättsnämnden har, i ett ej överklagat ärende, lämnat förhandsbesked..

Vid övergång till Bokföringsnämndens allmänna råd 2012:1 kan det redovisade värdet av inventarier ändras

Skatteverket har i ett ställningstagande meddelat att vid övergång till K3 kan möjligheten att tillämpa räkenskapsenlig avskrivning bibehållas.

Skatteverkets föreskrifter om undantag under år 2015 för försäljning som registreras i terminalsystem

Skatteverket har gjort vissa ändringar

Inget extra pensionsspararavdrag

HFD har fastställt Skatterättsnämndens förhandsbesked gällande pensionsspararavdrag.

Värdering av bostadsförmån i lägenheter och småhus som används som fast bostad vid beskattningsåret 2014

Skatteverket har i ett ställningstagande tagit fram tabeller för hjälp vid värdering av bostadsförmåner i lägenheter och småhus som används som fast bostad.

Person, tidigare bosatt i Sverige, nu bosatt i Schweiz, anses kunna bli beskattad i Sverige för inlösen av andelar i ett svenskt aktiebolag med stöd av beskattningsavtal mellan länderna.

Skatterättsnämnden anser att villkoren i beskattningsavtalet för att Sverige ska få beskatta vinsten är uppfyllda.

En förmedlare av elektroniska tjänster ska presumeras ha omsatt varan i momshänseende

Skatteverket har i ett ställningstagande angett hur de ser på det förhållande som är mellan en förmedlare av elektroniska tjänster (t.ex. appar) och leverantören av dessa.

Nya reglerna om moms vid import

Inför de nya reglerna kring importmoms som träder i kraft 1 januari 2015 har Skatteverket i ett ställningstagande meddelat vad som ska ingå i beskattningsunderlaget och hur det ska beräknas.

En person med hemvist i Frankrike som fått del av bostadsrätt i gåva och därefter sålt samma del efterföljande dag beskattas i Sverige för kapitalvinsten

HFD anser att delen av bostadsrätten innefattar nyttjanderätt till en del av ett hus i Sverige och därigenom infaller skatteplikt för kapitalvinsten.

Kostnader för grundförstärkningsarbete har ansetts utgöra utgifter för reparation och underhåll av byggnad.

HFD anser att avdrag direkt ska göras för aktuella reparationer av fastighet.

Vid samtidiga och korsvisa fasighetsöverlåtelser till underpris inom en koncern har den avtalade ersättningen för respektive fastighet ansetts kunna ligga till grund för beskattningen.

HFD anser att uttagsbeskattning inte ska ske eftersom fastighetsöverlåtelserna inte är beroende av varandra, bolagens balansräkningar kommer inte att påverka vad gäller redovisad balansomslutning samt att det inte har framkommit uppgifter om att några utjämnande värdeöverföringar kommer ske.

Schabloner för beräkning av förlustrisker i samband med exportaffärer

Skatteverket har meddelat information om hur resevering för förlustrisker vid export ska beräknas. Det ska tillämpas på beskattningsår som avslutas efter den 30 december 2014

Monteringstjänster som en kökstillverkare köper och vidareförsäljer till privatkunder anses falla under bestämmelserna för omvänd skattskyldighet för byggtjänster.

Skatterättsnämnden anser, i ett ej överklagat förhandsbesked, att eftersom företaget har ett stående erbjudande på sin hemsida om monteringstjänsterna samt tillhandahållit i genomsnitt 3 monteringstjänster per månad kan de inte anses endast undantagsvis tillhandahållit tjänsterna.

Tobaksskatt för ej färdigställd snusprodukt

HFD ändrar kammarrättens dom

Skatteverkets föreskrifter om nybilspriser för bilar med tillverkningsår 2015 vid värdering av bilförmån

Skatteverket har gjort vissa ändringar

Skatteverkets allmänna råd om värdering av bilförmån för beskattningsåret 2015

Skatteverket har uppdaterat det allmänna rådet att gälla för beskattningsåret 2015

Skatteverkets allmänna råd om merkostnadstillägg för utomlands stationerad personal vid statliga myndigheter för beskattningsåret 2015

Skatteverket har uppdaterat det allmänna rådet.

Skatteverkets allmänna råd om vissa förmåner för beskattningsåret 2015

Skatteverket har uppdaterat det allmänna rådet.

Rådgivning i frågor som rör arbetsrättslig lagstiftning och kollektivavtalstolkning som en förening tillhandahåller anses vara näringsverksamhet.

HFD fastställer Skatterättsnämndens förhandsbesked..

Betaltidpunkt för berättigande till utbetalning av skattereduktion för hushållsarbete

HFD anser att bolaget visat att betalning skett och att utgifter konstaterats vid tidpunkten för ansökan om utbetalning, trots att inga likvida medel bytt ägare i traditionell bemärkelse. Bolaget har därmed medgetts utbetalning för det aktuella hushållsarbetet.

Begreppen ”vistelse utomlands” och ”avbrott"

Skatteverket har i ett ställningstagande, vid tillämpning av ettårsregelns krav på vistelse, förtydligat vad de menar med begreppen ”vistelse utomlands” och ”avbrott”.

Tidsplan för när uppgifterna och anståndsansökan lämnas på papper

Skatteverket har i en skrivelse meddelat tidsplanen för anstånd med att lämna inkomstdeklaration m.m. (s.k. byråanstånd) vid deklarationstidpunkt 4 maj 2015.

 Överföring ”i förskott” till pensionsstiftelse, kan inte dras av ett senare beskattningsår.

HFD menar att avdragsbegränsningen vad gäller förmögenhet i stiftelse är definitiv och att, om avdragsförutsättningar uppfylls ett senare år, kan avdrag inte nyttjas vid ett senare tillfälle. Rättsfallet RÅ 2007 ref. 47 gick i motsatt riktning.

Viktigt att kontrollera uppgifter vid rot och rut utomlands

Skatteverket har kommit med ett pressmeddelande.

Förmånsvärde för bil inkomståret 2015.

Här kan du beräkna ditt bilförmånsvärde 2015.