En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Pressmeddelande
8 maj 2015
Finansdepartementet

Förslag om ändringar på området för skattetillägg och skattebrott till Lagrådet

Regeringen har i dag överlämnat en lagrådsremiss till lagrådet, Skattetillägg: Dubbelprövningsförbudet och andra rättssäkerhetsfrågor.

I lagrådsremissen föreslås förändringar av reglerna om skattetillägg och skattebrott för att stärka rättssäkerheten i skatteförfarandet, bl.a. med beaktande av Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna. Förändringarna gäller systemet med skattetillägg och skattebrott samt frågor om normalt tillgängligt kontrollmaterial.

I lagrådsremissen föreslås huvudsakligen följande:
• en spärreglering införas som innebär att åklagaren inte får inleda en skattebrottsprocess om Skatteverket dessförinnan har beslutat om skattetillägg gällande samma fråga och samma person. Omvänt får inte Skatteverket besluta om skattetillägg om åklagaren har inlett en skattebrottsprocess
• ett samlat sanktionsförfarande i en domstol införs: allmän domstol ska i samband med skattebrottsprocessen kunna besluta om även skattetillägg
• reglerna om åtalsprövning i skattebrottslagen justeras.

De nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 januari 2016.

Kontakt
Fredrik Kornebäck
Pressekreterare hos Magdalena Andersson
072-543 84 87
Miriam Abu Eid
Pressekreterare hos Magdalena Andersson
072-216 95 65

Leena Mildenberger
Skatte- och tullavdelningen
Finansdepartementet
08-405 56 84