En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Förslag om automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton

Regeringen har i dag överlämnat en proposition till riksdagen som syftar till att minska skatteundandragande. I propositionen föreslår regeringen att man ska genomföra den globala standarden för automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton.

- Det här är ett stort steg framåt i regeringens arbete med att bekämpa skattefusk. En global standard gör det mycket lättare för Skatteverket att utbyta information med andra länders skattemyndigheter på ett rättssäkert sätt och mycket svårare för den som vill skattefuska genom att gömma pengar utomlands, säger finansminister Magdalena Andersson

Den globala standarden för sådant utbyte har tagits fram inom OECD och bygger på modellen för bilaterala s.k. FATCA-avtal med USA. Standarden har även antagits inom EU. Standarden innebär att finansiella institut ska identifiera utländska kontohavare och lämna information om deras tillgångar och kapitalinkomster till Skatteverket. Informationen ska sedan överföras till det land där kontohavaren har hemvist. Den mycket breda internationella uppslutningen kring den globala standarden innebär ett globalt genombrott för automatiskt informationsutbyte i skatteärendet, och därmed för arbetet mot skatteundandragande och skattefusk.

Regeringen undertecknade hösten 2014 ett multilateralt avtal om automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton. Avtalet följer den globala standarden för automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton. Den 9 december 2014 antog EU ett direktiv om ändring av direktivet om administrativt samarbete. Direktivändringen innebar att den globala standarden togs in i EU-rätten.

Bestämmelserna föreslås i huvudsak träda i kraft den 1 januari 2016.

Prop. 2015/16:29 En global standard för automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton

Kontakt

Fredrik Kornebäck
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon 08-405 10 00 (växel)
Mobil 072-543 84 87
e-post till Fredrik Kornebäck, via registrator

Marcus Sjögren
Automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton
Telefon 08-405 32 26

Publicerad 13 oktober 2015 · Uppdaterad 13 oktober 2015