En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Ändrade uppskovsregler vid bostadsförsäljning för ökad rörlighet på bostadsmarknaden

Taket för uppskov på inbetalning av skatt vid bostadsförsäljningar slopas under en fyraårsperiod. Den som köper en billigare bostad ska också kunna få ett större uppskov än i dag. Det föreslås i en proposition som regeringen i dag har överlämnat till riksdagen. Avsikten är att öka rörligheten på bostadsmarknaden.

Regeringen presenterade den 21 juni 2016 ett bostadspolitiskt åtgärdsprogram med 22 punkter för fler bostäder. En av åtgärderna är slopat tak för uppskovsbelopp under en tidsbegränsad period. Enligt dagens regler kan den som säljer sin bostad inte få ett större uppskov än 1,45 miljoner kronor. I propositionen föreslås att den begränsningen slopas för försäljningar som sker under perioden 21 juni 2016–30 juni 2020. Ett slopande av taket under en begränsad tid bedöms öka incitamenten att flytta och att göra det i närtid.

Regeringen föreslår dessutom ytterligare en åtgärd som inte fanns med i 22-punktsprogrammet för att frigöra större bostäder och bidra till ett effektivare utnyttjande av bostadsbeståndet. Metoden för att beräkna uppskovets storlek vid köp av billigare bostad ska ändras. I stället för att som i dag beräknas genom att prisskillnaden mellan bostäderna räknas av från vinsten ska uppskovet beräknas som en kvotandel av vinsten. Tanken är att uppmuntra de som har större bostad än de behöver att byta till en mindre, och därmed också många gånger billigare, bostad genom att ge dem möjlighet till ett större uppskov.

Kvoteringsregeln innebär att vinsten multipliceras med kvoten mellan kostnaden för den nya bostaden och den gamla bostadens försäljningspris. Den som t.ex. säljer sin bostad för 1 miljon kronor, gör en vinst om 300 000 kronor och köper en ny bostad för 800 000 kronor kan i dag få ett uppskov på maximalt 100 000 kronor. Med den föreslagna regeln skulle det maximala uppskovet i stället bli 240 000 kronor (300 000 x (800 000 / 1 000 000)). Även detta föreslås gälla för försäljningar som sker från och med den 21 juni 2016 men utan tidsbegränsning framåt i tiden.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2017. Förslagen bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Vänsterpartiet.

Kontakt

Fredrik Kornebäck
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00  
Mobil 072-543 84 87  
e-post till Fredrik Kornebäck, via registrator

Tove Berlin
Rättssakkunnig/Skatte- och tullavdelningen
Telefon 08-405 14 02   

Peter Österberg
Ämnesråd/Skatte- och tullavdelningen
Telefon 08-405 48 97  

Genvägar
Prop. 2016/17:25 Ändrade regler för uppskov med kapitalvinst vid avyttring av privatbostad

Publicerad 18 oktober 2016 · Uppdaterad 18 oktober 2016