En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.


Utökade hybridregler för att motverka skatteundandraganden


Finansdepartementet har i dag skickat en promemoria på remiss med förslag om att utöka de så kallade hybridreglerna. Syftet med reglerna är att förhindra att olikheter i länders lagstiftning utnyttjas i gränsöverskridande upplägg för att undkomma skatt.

Hybrida missmatchningar gör det möjligt för skattskyldiga, särskilt företag i intressegemenskap med företag i andra länder, att använda gränsöverskridande skatteplaneringsstrategier för att undkomma skatt. Det riskerar att erodera länders sammanlagda skattebaser och kan leda till snedvriden konkurrens.

Förslaget om att utöka hybridreglerna innebär bland annat att fler situationer med hybrida missmatchningar ska omfattas av inkomstskattelagen än idag och att nuvarande hybridregler ska tillämpas på andra utgifter än ränteutgifter. Förslaget är utformat för att inte påverka förutsättningarna för företag som inte använder sig av den här typen av aggressiv skatteplanering och kompletterar tidigare lagstiftningsåtgärder på området.

Bestämmelserna är ett andra steg i genomförandet av OECD:s BEPS-rekommendationer (Base Erosion and Profit Shifting) om hybrida missmatchningar (åtgärd 2 och fasta driftställen) samt reglerna om hybrida missmatchningar i direktivet mot skatteundandraganden.

Förslaget föreslås träda i kraft den 1 januari 2020. 

Kontakt

Isabel Lundin
Pressekreterare hos finansminister Magdalena Andersson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-296 46 38‬
e-post till Isabel Lundin
 
Ann-Britt Bäck
Rättssakkunnig/Skatte- och tullavdelningen
Telefon 08-405 19 73
e-post till Ann-Britt Bäck, via registrator
 
Andreas Hamrén
Rättssakkunnig/Skatte- och tullavdelningen
Telefon 08-405 82 75
e-post till Andreas Hamrén, via registrator

 

Publicerad