En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Publicerad 20 september 2023

I dag överlämnas budgetpropositionen för 2024 till riksdagen. Regeringen lägger fram en budget för att hantera Sveriges mest akuta problem. Det handlar om att bekämpa inflationen och hantera inflationens effekter genom att stötta hushållen och välfärden. Försvaret och rättsväsendet får dessutom betydande tillskott för att göra Sverige tryggare. Summan av reformerna i budgeten uppgår till 39 miljarder kronor nästa år. Budgeten bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Sverigedemokraterna.

– Sverige befinner sig fortsatt i en ekonomisk vinter och i ett svårt säkerhetsläge. Regeringen prioriterar att bekämpa inflationen och stötta hushåll och välfärd. Samtidigt stärker vi rättsväsendet och försvaret och återupprättar arbetslinjen. Det ekonomiska läget är utmanande, men Sverige har alla förutsättningar för att ännu en gång hantera en svår tid, säger finansminister Elisabeth Svantesson.

Med den högsta inflationen på 30 år, lågkonjunktur och ett svårt säkerhetsläge befinner sig Sverige i en besvärlig situation. Den höga inflationen leder till att löntagare ser sina reallöner sjunka och värdet på sitt sparande minska. Samtidigt drabbar kostnadsökningar även välfärden och företag. Den ekonomiska tillväxten bedöms fortsätta vara svag även 2024.  Sverige går in i lågkonjunkturen med en högre arbetslöshet i jämförelse med många andra europeiska länder.

Regeringens långsiktiga plan för att ta Sverige igenom det besvärliga läget i ekonomin ligger fast.

Bekämpa inflationen samt stötta hushållen och välfärden

Budgeten är återhållsam för att inflationen ska bekämpas. För att motverka att priser höjs mer än nödvändigt och för att stötta dem som drabbas särskilt hårt av prisökningarna föreslår regeringen flera åtgärder. Skatten på bensin, diesel och jordbruksdiesel sänks nästa år. Kommunsektorn får nya tillskott på sammanlagt nästan 16 miljarder kronor och det förhöjda bostadsbidraget för barnfamiljer med svag ekonomi förlängs ytterligare sex månader. 

Återupprätta arbetslinjen

Lågkonjunkturen ska mötas med en återupprättad arbetslinje och förbättrad integration. För att göra det mer lönsamt att arbeta föreslår regeringen en skattesänkning på arbetsinkomster som framför allt gynnar låg- och medelinkomsttagare. På så sätt stärks drivkrafterna att gå från bidrag till jobb. Skatten för pensionärer sänks och regeringen aviserar även ett kommande aktivitetskrav för att ha rätt till försörjningsstöd. 

Genomföra strukturreformer för en högre tillväxt

För att förbättra den långsiktiga tillväxten och öka produktiviteten i ekonomin vill regeringen lätta på den administrativa bördan för företag. Därför föreslås bland annat medel för ett Förenklingsråd, samt förenklingsuppdrag till flera myndigheter. En trygg och stabil elförsörjning är central för näringslivet, inte minst för basindustrin. Regeringen föreslår därför flera åtgärder för förbättrad elförsörjning, bland annat kreditgarantier för ny kärnkraft. För att stärka samhällets och näringslivets kompetensförsörjning föreslår regeringen även en särskild ingenjörssatsning.

Reformer för att bygga Sverige starkt

Sverige pressas av ett försämrat säkerhetsläge och hög brottslighet. Regeringen föreslår därför omfattande satsningar på försvar och rättsväsende. I budgeten görs satsningar på polisen och nya medel tillförs Kriminalvården för att öka kapaciteten och antalet häktes- och anstaltsplatser. Dessutom får Säkerhetspolisen ökade anslag för att kunna hantera det försämrade säkerhetsläget. Arbetet med att anpassa det svenska försvaret för ett kommande medlemskap i Nato fortsätter.

I budgeten föreslås även riktade stöd till bland annat cancervården och kvinnors hälsa samtidigt som pågående satsningar för att främja psykisk hälsa samt korta vårdköerna förstärks. Satsningar föreslås även på skolområdet för att stärka fokus på kunskapsutveckling, motverka glädjebetygen och minska utrymmet för skolor med kvalitetsbrister. Också äldreomsorgslyftet förlängs.

För att minska utsläppen och snabba på omställningen i industrin och i transportsektorn föreslår regeringen bland annat att en förlängd och utökad satsning på laddinfrastrukturen så att fler väljer att köra elbil. Regeringen föreslår även en förstärkning av det generella klimatinvesterings­stödet Klimatklivet och av Industriklivet.

Regeringen intensifierar också arbetet mot felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen genom inrättandet av den nya Utbetalningsmyndigheten. Regeringen kraftsamlar också mot den kriminella ekonomin med anslagsökningar till Skatteverket, Kronofogdemyndigheten och Tullverket.

Presskontakt

Niklas Gillström
Pressekreterare hos finansminister Elisabeth Svantesson
Telefon (växel) 08-405 10 00
Mobil 076-141 14 79
e-post till Niklas Gillström