En privat sajt med många skattetips och en guldgruva för dem som arbetar aktivt med skatter!

Denna webbplats administreras av Skattepunkten AB
Skattepunkten AB ger Dig professionell skatterådgivning

Kontakta Skattepunkten AB när Du behöver professionell hjälp av en skattekonsult.

Finansdepartementet remitterar tre skatteförslag inför höstbudgeten

Publicerad 23 januari 2024

Inför förhandlingarna om höstbudgeten har Finansdepartementet remitterat tre promemorior med förslag på skatteområdet. Förslagen ska bland underlätta förskottsbetalningar vid skattereduktion för grön teknik, förenkla reglerna om underskottsavdrag efter en ägarförändring och förbättra villkoren för enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut.

Följande förslag remitteras:
Förskottsbetalning vid skattereduktion för installation av grön teknik ska underlättas

Skatteverket ska bidra till säkrare hantering av skyddade personuppgifter

Publicerad 19 januari 2024

Antalet personer som lever med skyddade personuppgifter har ökat de senaste åren. Det är personer som befinner sig i utsatta situationer, och rädslan för att uppgifterna ska röjas är stor. Myndigheters hantering av skyddade personuppgifter behöver vara säker och effektiv. Regeringen har därför gett Skatteverket i uppdrag att etablera en nationell samverkansstruktur för en mer enhetlig, säker och effektiv hantering av skyddade personuppgifter.

Utredning föreslår nya regler för att främja ny teknik på värdepappersmarknaden

Publicerad 18 januari 2024

Regeringen har i dag tagit emot Kontoföringsutredningens slutbetänkande. Utredningen föreslår nya regler om finansiella instrument i distribuerade liggare. Förslagen ska även underlätta en eventuell svensk anslutning till den europeiska plattformen för värdepappersavveckling och göra det enklare för vissa aktörer att följa penningtvättsregelverket.

I betänkandet föreslår utredningen bland annat:

Nästa steg i en folkräkning - Skatteverket ska ta ram en lägesbild över befolkningen

Publicerad 21 december 2023

Regeringen tar nu nästa steg i genomförandet av en folkräkning. Skatteverket får i uppdrag att ta fram en lägesbild över Sveriges befolkning. Denna ska ge aktuell information om vilka som bor, vistas och verkar i Sverige.

Sänkt skatt på investeringssparkonto (ISK)

Publicerad 18 december 2023

För att främja ett ökat och långsiktigt sparande remitterar Finansdepartementet i dag ett förslag som innebär att en skattefri grundnivå på 300 000 kronor för fysiska personers sparande på investeringssparkonto införs. Remitteringen kommer att ligga till grund för kommande budgetförhandlingar.

Skatteverkets förmedling av post till personer med skyddade personuppgifter ska ses över

Publicerad 07 december 2023

Regeringen har i dag beslutat att tillsätta en utredning för att se över Skatteverkets förmedling av post till personer med skyddade personuppgifter. Syftet är att öka tryggheten för den som lever med skyddade personuppgifter och skapa en förmedling av post hos Skatteverket som är effektiv och säker.

Ny chef för Skatterättsnämndens och Forskarskattenämndens kansli

Publicerad 16 november 2023

Regeringen har i dag fattat beslut om att anställa tf. kammarrättslagmannen Eva Östman Johansson som chef för Skatterättsnämndens och Forskarskattenämndens kansli fr.o.m. den 15 januari 2024 t.o.m. den 14 januari 2030.

Eva Östman Johansson har en gedigen domstolsbakgrund i samtliga instanser med inriktning på skatterätt och arbetar för närvarande som tf. kammarrättslagman i Stockholm.

Om Skatterättsnämnden och Forskarskattenämnden

Skatteverket ska underrätta dig om någon anmält flytt till din adress

Publicerad 02 november 2023

Regeringen har i dag gett Skatteverket i uppdrag att införa en tjänst som underrättar dig när någon försöker registrera sig på din adress. Syftet med förslaget är att öka den grundläggande tryggheten i samhället och motverka att felaktig folkbokföring utnyttjas för välfärdsbrottslighet.

Förslag om tilläggsskatt för företag i stora koncerner överlämnas till riksdagen

Publicerad 26 oktober 2023

I dag har regeringen överlämnat en proposition till riksdagen med nödvändiga ändringar i svensk rätt för att implementera ett EU-direktiv vars syfte är att säkerställa en global minimiskattenivå för stora multinationella och nationella koncerner. Förslaget är en del av ett omfattande internationellt arbete inom OECD och EU med att förhindra skatteflykt och aggressiv skatteplanering.

Kompensation till personer födda 1957

Publicerad 11 oktober 2023

För att komma till rätta med den situation som inträffat för personer födda 1957 och 1959 föreslår regeringen en kompensation samt senareläggning av ikraftträdandet av höjningen av åldersgränsen för det förhöjda grundavdraget. Förslagen aviserades i budgetpropositionen för 2024 och Finansdepartementet remitterar nu en promemoria med förslagen.

Folkbokföringen och Skatteverkets brottsbekämpande verksamhet ska förbättras

Publicerad 29 september 2023

För att komma åt den grova organiserade brottsligheten måste vi knäcka gängens ekonomi. En korrekt folkbokföring är en nyckel i att minska fusket i välfärdssystemen. Regeringen har därför beslutat att en utredning ska se över hur Skatteverkets brottsbekämpning och folkbokföring kan förbättras.

Regeringen överlämnar budgetpropositionen för 2024

Publicerad 20 september 2023

I dag överlämnas budgetpropositionen för 2024 till riksdagen. Regeringen lägger fram en budget för att hantera Sveriges mest akuta problem. Det handlar om att bekämpa inflationen och hantera inflationens effekter genom att stötta hushållen och välfärden. Försvaret och rättsväsendet får dessutom betydande tillskott för att göra Sverige tryggare. Summan av reformerna i budgeten uppgår till 39 miljarder kronor nästa år. Budgeten bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Sverigedemokraterna.

Färre småföretag ska behöva redovisa moms

Publicerad 18 september 2023

En av regeringens prioriteringar är att skapa goda villkor för företagande i Sverige. I höstbudgeten går regeringen därför fram med ett förslag om att färre småföretag ska behöva redovisa moms genom att höja omsättningsgränsen för mervärdesskatt från 80 000 kronor till 120 000 kronor.

Plastpåseskatten ska avskaffas

Publicerad 13 september 2023

Att bekämpa och förhindra miljöförstöring är en central fråga för regeringen. Regeringen verkar samtidigt för att politiken ska vara långsiktigt hållbar och kostnadseffektiv. Regeringen föreslår i budgeten att skatten på plastbärkassar avskaffas eftersom den inte bedöms vara nödvändig för sitt syfte.

Höjt tak för rotavdrag och andra åtgärder för att stärka bygg- och bostadssektorn

Publicerad 11 september 2023

Regeringen föreslår i den kommande budgetpropositionen flera åtgärder för att stärka bygg- och bostadssektorn. Bland annat höjs taket för rotavdraget tillfälligt för att öka efterfrågan på ROT-arbeten. Regeringen riktar också stimulansåtgärder till kommunerna för att ge ökade incitament till att omvandla lokaler till bostäder och öka utbudet av planerad mark för småhus.

Förenkling av slakteriavgifter och höjda gränsbelopp för beskattning av inkomster som är kopplade till fastigheter

Publicerad 08 september 2023

Regeringen föreslår ett förenklat avgiftssystem för slakterikontroll samt tre höjda gränsbelopp för beskattning av inkomster som är kopplade till fastigheter.

Regeringen föreslår införande av fasta avgifter (tidigare benämnt EU:s minimiavgifter) per slaktat djur i den offentliga kontrollen av slakterier och vilthanteringsanläggningar (slakterikontrollen). Fasta avgifter föreslås ersätta vissa delar av det avgiftssystem som nu tillämpas för slakterikontrollen.

Sänkt skatt på bensin och diesel och förstärkt skattenedsättning för jordbruksdiesel även under 2024

Publicerad 07 september 2023

Inflationen är roten till många av våra stora ekonomiska problem och har drabbat svenska hushåll och företag hårt. För att stötta de som drabbas av ökade priser och mildra inflationens konsekvenser kommer regeringen att föreslå att skatten på bensin och diesel sänks med 5,64 miljarder kronor 2024 (exklusive så kallad jordbruksdiesel). För att ytterligare stötta jordbruksindustrin föreslår regeringen även en förlängning av den utökade skattenedsättningen för jordbruksdiesel.

Bättre möjligheter för företag att attrahera och behålla nyckelkompetens

Publicerad 07 september 2023

Det ska bli lättare för företag att attrahera och behålla nyckelkompetens. Regeringen går därför fram med ett förslag om förlängd expertskatt från fem till sju år. Regeringen har även beslutat om ett tilläggsdirektiv som innebär att de så kallade 3:12-reglerna ska ses över för att reglerna om så kallade kvalificerade personaloptioner ska bli mer effektiva, och därmed underlätta för företag att attrahera nyckelkompetens.

Sänkt skatt på snus

Publicerad 06 september 2023

Regeringen avser att se över skatterna för tobak och nikotin. Detta kommer att innebära att skatten på snus sänks, medan skatterna för bl.a. cigaretter och röktobak höjs. Genom detta förväntas priset på en dosa snus sänkas med ca 3 kronor och priset på ett paket cigaretter höjas med ca 4 kronor.

Sänkt skatt för vanligt folk som arbetar

Publicerad 04 september 2023

Sverige befinner sig i ett besvärligt ekonomiskt läge där många hushåll drabbas hårt. Samtidigt är det stora problem på arbetsmarknaden med hög arbetslöshet och för lågt arbetskraftsdeltagande i vissa grupper. Regeringen vill därför göra det mer lönsamt att jobba och sänker därför skatten på arbete i budgetpropositionen för 2024. Skattesänkningen riktas främst till de med låga och medelhöga inkomster.

Ladda ner:

Förslag om tilläggsskatt för företag i stora koncerner

Publicerad 31 augusti 2023

Regeringen har idag beslutat om en lagrådsremiss som föreslår att en tilläggsskatt införs för företag i stora koncerner. Förslaget är ett led i ett internationellt arbete för att motverka skatteundandraganden och värna länders skattebaser. Förslaget ska implementera ett EU-direktiv vars syfte är att säkerställa en global minimiskattenivå för stora multinationella och nationella koncerner i svensk rätt.

Förslag om en utvecklad arbetsgivardeklaration för att motverka välfärdsfusk och arbetslivskriminalitet

Publicerad 30 augusti 2023

I dag överlämnade 2022 års skatteförfarandeutredning ett delbetänkande till finansminister Elisabeth Svantesson med förslag på en utvecklad arbetsgivardeklaration för att motverka arbetslivskriminalitet, felaktiga utbetalningar och brott mot välfärdsystemen.

Nya åtgärder för att motverka och försvåra för kriminella att utnyttja de finansiella systemen

Publicerad 30 augusti 2023

En central del i arbetet med att bekämpa den grova organiserade brottsligheten är att motverka och försvåra den kriminella ekonomin. Regeringen kommer därför att tillsätta en arbetsgrupp med uppgift att identifiera, utvärdera och föreslå olika åtgärder för att motverka bedrägerier och penningtvätt och minska sårbarheter i betalningssystem.

Ökade incitament för investeringar i koldioxidinfångning

Publicerad 29 juni 2023

Finansdepartementet remitterar i dag förslag om skattebefrielse på el som används för infångning av koldioxid. Förslaget ska öka incitamenten för att investera i teknik som ska avskilja och fånga in koldioxid i exempelvis fabriker, kraftvärmeverk och andra stora punktutsläppskällor.

Ett stärkt konsumentskydd och bättre möjligheter att bekämpa kriminell verksamhet i samband med spel

Publicerad 19 juni 2023

I dag remitteras en promemoria med förslag om att justera sanktionsavgiften för spelbolag som bryter mot penningtvättslagen så att den kan uppgå till samma högsta belopp som vid överträdelser av spellagen. Syftet med förslaget är att stärka konsumentskyddet på spelområdet och bekämpa kriminell verksamhet i samband med spel.

Sidor